Teisėjo padėjėjas, pareiginės algos koeficientas 10,94

Skelbimo nr.: 8502
Skelbimo data: 2019-06-26
Konkursą organizuojanti įstaiga: Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
Pareigos: Teisėjo padėjėjas, pareiginės algos koeficientas 10,94
Pareigybės aprašymas:

TEISĖS TYRIMŲ GRUPĖS TEISĖJO PADĖJĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (toliau – Teismas) Teisės tyrimų grupės (toliau – Grupė) teisėjo padėjėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Teisėjo padėjėjo pareigybė reikalinga padėti rengti baudžiamąsias, atnaujintas administracinių nusižengimų bylas nagrinėti Teismo posėdyje ir kitaip prisidėti prie Teismo funkcijų įgyvendinimo: atlikti teisės normų, teismų praktikos, teisės doktrinos, kitų dokumentų, reikalingų konkrečios bylos nagrinėjimui, analizę, teikti išvadas dėl galimo teisės normų aiškinimo ir taikymo konkrečioje byloje, rengti procesinių dokumentų ir kitų dokumentų projektus.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities – dokumentų valdymo ir specialiosios veiklos srities – teisės – funkcijas.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį teisinį socialinių mokslų srities, teisės krypties arba jam prilygintą išsilavinimą: vientisųjų universitetinių teisės krypties studijų (turėti teisininko profesinį kvalifikacinį laipsnį, prilyginamą teisės magistro kvalifikaciniam laipsniui) arba pirmos ir antros pakopų nuosekliųjų universitetinių teisės krypties studijų (turėti teisės bakalauro ir teisės magistro kvalifikacinius laipsnius);

4.2 turėti ne mažesnę kaip dvejų metų teisinio darbo patirtį;

4.3. mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių arba prancūzų) B2 lygiu;

4.4. būti gerai susipažinusiam su baudžiamąją teisę, baudžiamąjį procesą, administracinius nusižengimus ir jų teiseną reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais;

4.5. būti gerai susipažinusiam su Teismo praktika baudžiamosiose, administracinių nusižengimų bylose;

4.6. būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo doktrina baudžiamosios, baudžiamojo proceso teisės, administracinių nusižengimų ir jų teisenos klausimais;

4.7. būti gerai susipažinusiam su tarptautiniais, Europos Sąjungos teisės aktais, Europos Žmogaus Teisių Teismo, Europos Sąjungos Teisingumo Teismo, Jungtinių Tautų Žmogaus teisių komiteto praktika baudžiamosios, baudžiamojo proceso teisės, administracinių nusižengimų ir jų teisenos srityse;

4.8. būti gerai susipažinusiam su Lietuvos bei užsienio valstybių teisės mokslo tendencijomis baudžiamosios, baudžiamojo proceso teisės, administracinių nusižengimų ir jų teisenos srityse;

4.9. išmanyti raštvedybos taisykles, procesinių dokumentų rengimo taisykles;

4.10. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, naudotis teisinės informacijos paieškos sistemomis.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAGRINDINĖS FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. analizuoja rengiamų nagrinėti Teismo posėdyje baudžiamųjų, atnaujintų administracinių nusižengimų bylų medžiagą, taip pat baudžiamųjų bylų dokumentus sprendžiant piliečių teisių atkūrimo pažymėjimų išdavimo klausimus, atlieka parengiamuosius (patikrina, ar išsiųsti pranešimai, ar nereikia papildomai išreikalauti bylų bei papildomos medžiagos, jeigu reikia, suderinęs su teisėju, išreikalauja su nagrinėjama byla susijusias kitas bylas bei papildomą medžiagą, rengia lydraščius, raštus ir kt.) ir procesinius (patikrina, ar pareikšta procesinių prašymų, ir kt.) veiksmus byloje, prireikus parengia procesinių dokumentų (nutarties stabdyti nuosprendžio vykdymą ir pan.) projektus;

5.2. parengia procesinio sprendimo aprašomosios dalies projektą, įvertina ir apibendrina baudžiamosiose, atnaujintose administracinių nusižengimų bylose esančias teisės problemas, susistemina ir pateikia teisėjui rengiantis baudžiamosios, atnaujintos administracinio nusižengimo bylos nagrinėjimui reikalingus Lietuvos Respublikos, tarptautinius, Europos Sąjungos teisės aktus, teisės doktrinoje nagrinėjamas aktualias problemas, teismų praktiką, Teismo parengtus teismų praktikos apibendrinimus bei kitą informaciją, reikalingą konkrečiai baudžiamajai, atnaujintai administracinio nusižengimo bylai nagrinėti, atlieka sisteminę baudžiamosios, atnaujintos administracinio nusižengimo bylos nagrinėjimui surinktos informacijos analizę; teisėjui pavedus – surenka tarptautinių teismų praktiką, parengia doktrinos apžvalgą tam tikru klausimu, teikia motyvuotas išvadas dėl bylose esančių teisės aiškinimo ir taikymo problemų sprendimo, parengia procesinio sprendimo motyvų projektą; atlieka kitus bylos parengimo nagrinėti darbus;

5.3. išanalizuoja kasacinius skundus, kitus procesinius dokumentus ir su jais susijusią medžiagą Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų atrankos kolegijai sprendžiant kasacinių skundų priėmimo, prašymų sustabdyti nuosprendžio vykdymą, baudžiamosios, administracinio nusižengimo bylos atnaujinimo, praleisto kasacinio skundo padavimo termino atnaujinimo klausimus, teisėjui pavedus – teikia motyvuotas išvadas šiuose dokumentuose keliamais klausimais, rengia procesinių dokumentų projektus, atlieka kitus, su kasacinių skundų, pareiškimų atnaujinti administracinio nusižengimo bylą priėmimu susijusius ir Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso, Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso reglamentuojamus, veiksmus;

5.4. parengia viešai skelbtinas Teismo procesinių sprendimų versijas;

5.5. Grupės vadovui ar Grupės vyriausiajam patarėjui, kuriam yra tiesiogiai pavaldus, pavedus, nagrinėja asmenų skundus, pareiškimus ar prašymus, teikia savo pasiūlymus dėl juose keliamų klausimų, parengia atsakymų projektus, dalyvauja analizuojant ir apibendrinant teismų praktiką, teikia išvadas, pastabas ir pasiūlymus dėl įstatymų ir kitų teisės aktų projektų, rengia Teismo tvarkomųjų, organizacinių ar informacinių dokumentų, susijusių su Teismo funkcijų vykdymu, projektus;

5.6. vykdo teisės aktų priskirtas pareigas LITEKO sistemoje;

5.7. vykdo kitus Grupės vadovo ir Grupės vyriausiojo patarėjo, kuriam yra tiesiogiai pavaldus, nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su Teismo veikla, kad būtų pasiekti Teismo strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Grupės vadovo priskirtam Grupės vyriausiajam patarėjui.

_________________________

Susipažinau:

Teisėjo padėjėjas

(parašas)

(vardas, pavardė)

(data)

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas:
Telefonas: 85 2491038
El. paštas: m.nakute@lat.lt
Skelbimas publikuojamas iki: 2019-07-03
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.