Teisėjo padėjėjas (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 45299
Skelbimo data: 2020-09-21
Konkursą inicijuojanti įstaig: Marijampolės apylinkės teismas
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Teisėjo padėjėjas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 7.00
Darbo vieta (miestas): Šakiai
Pareigybės aprašymas:
Pareigybės aprašymas
PATVIRTINTA
Marijampolės apylinkės teismo
2020 m. liepos 01 d.
teismo kanclerio įsakymu Nr. 1RV-69
 

MARIJAMPOLĖS APYLINKĖS TEISMO
TEISĖJO PADĖJĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus teismo pirmininkui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. kita specialioji sritis - teismų sistemos veikla.
4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):
4.1. teisė.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
4.1. metodinės ir praktinės pagalbos įstatymų ir kitų teisės aktų analizės, taikymo klausimais ir bylų rengiant nagrinėti teismo posėdyje teikimas teisėjams.
5. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:
5.1. teisės aktų projektų ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų rengimas.

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

6. Analizuoja ir vertina teismo posėdžiams rengiamų bylų medžiagą, teikia išvadas.
7. Nagrinėja skundus, pareiškimus, prašymus, rengia atsakymų projektus.
8. Nuasmenina procesinius dokumentus.
9. Pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje.
10. Rengia procesinių dokumentų, sprendimų, teisės aktų ir kitų teismo veiklos dokumentų projektus.
11. Renka įstatymus ir kitus norminius aktus, teisinę bei kitą informaciją, juos analizuoja, sistemina ir teikia išvadas teisėjui (-ams).
12. Vykdo šiai pareigybei pavestas funkcijas, susijusias su Lietuvos teismų informacine sistema (LITEKO).
13. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.
14. Nustatyta tvarka ir terminais perduoda reikiamą informaciją Turto arešto aktų registrui, Įgaliojimų registrui, Vedybų sutarčių registrui, Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registrui ir kitiems registrams..
15. Pavaduoja kitą teisėjo padėjėją jam nesant dėl ligos, atostogų ir kitais atvejais..

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

16. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
16.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis);
16.2. studijų kryptis – teisė (arba).

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

17. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
17.1. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis;
17.2. organizuotumas - 3 lygis;
17.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;
17.4. analizė ir pagrindimas - 4 lygis;
17.5. komunikacija - 3 lygis.
18. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
18.1. informacijos valdymas - 3 lygis.
19. Profesinė kompetencija:
19.1. teisės išmanymas - 3 lygis.

Susipažinau
________________________
(Parašas)
________________________
(Vardas ir pavardė)
________________________
(Data)


Informacija apie įstaigą: Pagrindinė šias pareigas einančio valstybės tarnautojo darbo vieta - Marijampolės apylinkės teismo Šakių rūmai, adresas:

Šakiai, Bažnyčios g. 6.
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Regina Filipovič-Jurgaitienė
Telefonas: 8 5 219 6821
El. paštas: regina.filipovic-jurgaitiene@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.