Teisėjo padėjėjas (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 44513
Skelbimo data: 2020-05-25
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Marijampolės apylinkės teismas
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Teisėjo padėjėjas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 7.00
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Marijampolės rajono apylinkės teismo
kanclerio 2017 m. gruodžio 20 d.
įsakymu Nr. 1RV-126
(Marijampolės apylinkės teismo
kanclerio 2018 m. gruodžio 13 d.
įsakymo Nr. 1RV-185 redakcija)

MARIJAMPOLĖS APYLINKĖS TEISMO ŠAKIŲ RŪMŲ
TEISĖJO PADĖJĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Marijampolės apylinkės teismo Šakių rūmų teisėjo padėjėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Marijampolės apylinkės teismo Šakių rūmų teisėjo padėjėjo pareigybė reikalinga patarti teisėjui su įstatymų ir kitų teisės aktų analize, taikymu ar sisteminimu susijusiais klausimais, padėti rengti bylas nagrinėjimui teismo posėdyje ir vykdyti kitas teisėjo pareigas, nesusijusias su teisingumo vykdymu. Pagrindinė šias pareigas einančio valstybės tarnautojo darbo vieta - Marijampolės apylinkės teismo Šakių rūmai, adresas: Šakiai, Bažnyčios g. 6.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – teisės ir dokumentų valdymo.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti teisės krypties aukštąjį universitetinį išsilavinimą (bakalauro ir magistro arba universitetinių vientisųjų studijų magistro kvalifikacinį laipsnį);
4.2. gerai išmanyti ir gebėti praktiškai taikyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius teismų, teismų savivaldos sistemos veiklą, teismo procesą, viešąjį administravimą, būti susipažinusiam su tarptautiniais teisės aktais, teismų praktika;
4.3. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
4.4. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
4.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, teisės aktų projektų rengimo taisykles, procesinių dokumentų rengimo metodiką;
4.6. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. renka teisėjui reikalingus įstatymus ir kitus norminius teisės aktus, teisinę bei kitą informaciją, analizuoja ir teikia išvadas;
5.2. analizuoja rengiamų teismo posėdžiui bylų medžiagą, įvertina ir apibendrina bylose esančias teisės problemas, teikia motyvuotas išvadas dėl bylose esančių teisės aiškinimo ir taikymo problemų sprendimo, teikia pasiūlymus dėl byloje surinktų įrodymų vertinimo;
5.3. rengia procesinių dokumentų projektus;
5.4. vykdo šiai pareigybei pavestas funkcijas, susijusias su Lietuvos teismų informacine sistema LITEKO, pagal teismo patvirtintą tvarką;
5.5 rengia dokumentų, susijusių su teisinės pagalbos prašymais ir teisiniu bendradarbiavimu, projektus;
5.6. teismo pirmininko, teisėjo pavedimu nagrinėja teisme gautus asmenų skundus, pareiškimus ar prašymus ir teikia savo pasiūlymus dėl juose iškeltų klausimų, rengia reikiamų raštų/atsakymų projektus;
5.7. rengia kitus teismo veiklos dokumentus;
5.8. teismo pirmininko ar teismo kanclerio pavedimu dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje;
5.9. vykdo šiai pareigybei pavestas funkcijas, susijusias su teismo pranešimų skelbimu specialiame interneto tinklalapyje;
5.10. užtikrina bylose esančių asmenų asmens duomenų apsaugą pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitus teisės aktų reikalavimus;
5.11. nustatyta tvarka ir terminais perduoda reikiamą informaciją Turto arešto aktų registrui, Įgaliojimų registrui, Vedybų sutarčių registrui ir Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registrui;
5.12. nustatyta tvarka ir terminais informuoja Įtariamųjų, kaltinamųjų ir teistų asmenų registrą apie nagrinėjamose baudžiamosiose bylose priimtus procesinius sprendimus;
5.13. esant reikalui pavaduoja kitą teisėjo padėjėją;
5.14. vykdo kitus teismo pirmininko ir teisėjo, su kuriuo priskirtas dirbti, su teismo veikla susijusius pavedimus, kad būtų pasiekti teismo strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus teismo pirmininkui.

_____________________
Informacija apie įstaigą: Pagrindinė šias pareigas einančio valstybės tarnautojo darbo vieta - Marijampolės apylinkės teismo Šakių rūmai, adresas: Šakiai, Bažnyčios g. 6.
Vertinimo metodai: Nenustatyta
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Lina Pranskevičienė
Telefonas: 8 5 2196809
El. paštas: lina.pranskeviciene@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.