Teisėjo padėjėjas (darbo vieta - Panevėžys) (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 44282
Skelbimo data: 2020-04-10
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Panevėžio apylinkės teismas
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Teisėjo padėjėjas (darbo vieta - Panevėžys) (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 6.40
Pareigybės aprašymas:
PANEVĖŽIO APYLINKĖS TEISMO TEISĖJO PADĖJĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA


1. Panevėžio apylinkės teismo teisėjo padėjėjas yra karjeros valstybės tarnautojas. Pagrindinė šias pareigas einančio valstybės tarnautojo darbo vieta – Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmai, Laisvės a. 17, Panevėžys.

II SKYRIUS
PAREIGYBĖS PASKIRTIS

2. Patarti teisėjui įstatymų ir kitų teisės aktų taikymo, analizės ar sisteminimo klausimais, padėti rengti bylas nagrinėjimui teismo posėdyje ir vykdyti kitas teisėjo padėjėjo pareigas, nesusijusias su teisingumo vykdymu.
III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – teisės ir dokumentų valdymo.

IV SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI VALSTYBĖS TARNAUTOJUI, EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti teisės krypties aukštąjį universitetinį išsilavinimą (teisės bakalauro kvalifikacinį laipsnį);
4.2. išmanyti ir gebėti praktiškai taikyti Lietuvos Respublikos teisės normų aktus, reglamentuojančius teismų sistemą, kompetenciją ir veiklą, teismo procesą, civilinius, darbo, baudžiamuosius materialinius teisinius santykius, viešąjį administravimą, būti susipažinusiam su kitais Lietuvos Respublikos teisės normų aktais, nuolat sekti teismų praktiką bei teisės doktriną;
4.3. būti susipažinusiam su Europos Sąjungos teisės sistema, išmanyti Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos nuostatas, būti susipažinusiam su Europos žmogaus teisių teismo jurisprudencija, sekti šio teismo praktiką, būti susipažinusiam su teismų procesinių sprendimų kokybės standartų taikymu;
4.4. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;
4.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles, dokumentų rengimo taisykles, teisės aktų projektų rengimo taisykles, procesinių dokumentų rengimo metodiką;
4.6. savarankiškai planuoti savo veiklą, gebėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Valstybės tarnautojo pareigybei priskiriamos funkcijos:
5.1. rinkti teisėjui reikalingus įstatymus ir kitus norminius teisės aktus, teisinę bei kitą informaciją, juos analizuoti, sisteminti ir teikti išvadas;
5.2. analizuoti rengiamų teismo posėdžiui bylų medžiagą, kitų teismui pateikiamų procesinių prašymų, pareiškimų, skundų medžiagą, įvertinti ir apibendrinti byloje keliamas teisės aiškinimo ir taikymo problemas ir apie jas referuoti teisėjui, teikti motyvuotas išvadas dėl bylose esančių teisės aiškinimo ir taikymo problemų sprendimo, teikti pasiūlymus dėl byloje surinktų įrodymų vertinimo;
5.3. rengti procesinių dokumentų projektus atsižvelgiant į kokybės standartus;
5.4. vykdyti teisėjo pavedimus dėl įrodymų išreikalavimo ir kitus su pasiruošimu bylos nagrinėjimui susijusius nurodymus;
5.5. vykdyti pareigybei pavestas funkcijas, susijusias su Lietuvos teismų informacine sistema LITEKO Panevėžio apylinkės teismo duomenų bazėje, pagal priskirtą vaidmenį ir pavedimo apimtį;
5.6. vadovaujantis Teisėjų tarybos nustatyta tvarka, teisėjų pavedimu parengti baudžiamųjų ir civilinių bylų viešai skelbtino procesinio sprendimo „nuasmenintą“ versiją Lietuvos teismų informacinėje sistemoje LITEKO;
5.7. teikti duomenis apie bylų, kurių nagrinėjimas teisme gruodžio 31 d. duomenimis užsitęsė ilgiau kaip metus, užsitęsusio jų nagrinėjimo priežastis bei jų šalinimo veiksmus;
5.8. rengti dokumentų, susijusių su teisinės pagalbos prašymais ir teisiniu bendradarbiavimu, projektus;
5.9. teismo pirmininko, teisėjo pavedimu nagrinėti teisme gautus asmenų skundus, pareiškimus ar prašymus ir teikti savo pasiūlymus dėl juose iškeltų klausimų, rengti reikiamų raštų/atsakymų projektus;
5.10. rengti kitus teismo veiklos dokumentus;
5.11. teismo pirmininko pavedimu dalyvauti darbo grupių, komisijų veikloje;
5.12. vykdyti pareigybei pavestas funkcijas, susijusias su teismų procesinių sprendimų skelbimu Nacionalinės teismų administracijos interneto tinklalapyje Teisėjų tarybos nustatyta tvarka;
5.13. vykdyti pareigybei pavestas funkcijas, susijusias su teismo pranešimų skelbimu specialiame interneto tinklalapyje;
5.14. siekiant užtikrinti bylose dalyvaujančių asmenų privatumą, neskelbti bylose esančios informacijos, posėdžių metu išgirstų žinių;
5.15. prisidėti prie medžiagos, reikalingos teismų praktikos apibendrinimams, rinkimo ir sisteminimo;
5.16. teismo pirmininko, pirmininko pavaduotojo ar kitų jų įgaliotų teismo tarnautojų pavedimu pavaduoti laikinai darbe dėl svarbių priežasčių nesančius teisėjų padėjėjus;
5.17. suteikti informaciją interesantams/proceso dalyviams, laikantis asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų;
5.18. teismo pirmininko, pirmininko pavaduotojo ar kitų jų įgaliotų teismo tarnautojų pavedimu apmokyti dirbti naujai priimtus teisėjų padėjėjus, teikti jiems tikslią bei operatyvią metodinę ir praktinę pagalbą, užtikrinančią tinkamą pasiruošimą darbui;
5.19 organizuoti ir vykdyti visuomenės informavimo bei švietėjiškas akcijas;
5.20. valstybės tarnautojas funkcijas atlieka laikydamasis teisme įdiegto Asmenų aptarnavimo teismuose standarto reikalavimų;
5.21. vykdyti kitus teismo pirmininko, pirmininko pavaduotojo bei teisėjo, su kuriuo priskirtas dirbti, su teismo veikla susijusius pavedimus, kad būtų pasiekti teismo strateginiai tikslai.


VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus teismo pirmininkui.
Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai: Nenustatyta
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Arūnas Bulota
Telefonas: 8 5 2196829
El. paštas: arunas.bulota@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.