Techninės priežiūros departamento Vilniaus teritorinio skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 43787
Skelbimo data: 2020-02-20
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Valstybinė energetikos reguliavimo taryba
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Techninės priežiūros departamento Vilniaus teritorinio skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 7.60
Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

Valstybinės energetikos reguliavimo

tarybos pirmininko

2020 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. O1E-32

TECHNINĖS PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO

VILNIAUS TERITORINIO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Techninės priežiūros departamento Vilniaus teritorinio skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PAREIGYBĖS PASKIRTIS

2. Techninės priežiūros departamento Vilniaus teritorinio skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti Lietuvos Respublikos energetikos objektų, energetikos (elektros) įrenginių valstybinę kontrolę, siekiant užtikrinti saugų ir patikimą elektros energetikos sistemos veikimą, elektros energijos gamybą, perdavimą, skirstymą ir tiekimą Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) Skyriui priskirtoje teritorijoje.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo specialioji veiklos sritis – Lietuvos Respublikos energetikos objektų ir energetikos (elektros) įrenginių valstybinė kontrolė.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį elektros inžinerijos krypties išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį bent vienoje iš šių sričių: projektuojant elektros įrenginius ir objektus, arba įrengiant elektros įrenginius ir objektus, arba eksploatuojant elektros įrenginius ir objektus, arba vykdant elektros įrenginių ir objektų priežiūrą;

4.3. būti gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymais, Tarybos priimtais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais elektros energetikos sektorių, bei teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, procesinę, civilinę ir administracinę teisę, gebėti juos taikyti praktiškai;

4.4. gebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti informaciją ir rengti išvadas bei siūlymus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

4.5. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

4.6. būti gerai susipažinęs su dokumentų rengimo taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai;

4.7. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: „MS Word“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“;

4.8. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. kontroliuoja energetikos objektų, elektros įrenginių techninę saugą, įrengimą, eksploatavimą, elektros energijos gamybos, perdavimo, paskirstymo, tiekimo patikimumą, analizuoja energetikos įmonių veiklą dėl energijos nuostolių mažinimo elektrinėse, tinkluose, duoda nurodymus pašalinti pastebėtus trūkumus. Atlieka administracinio nusižengimo tyrimą ir surašo administracinio nusižengimo protokolą;

5.2. atlieka teisės aktuose nustatytų elektros energijos kokybės reikalavimų kontrolę;

5.3. dalyvauja rengiant pastabas teisės aktų projektams, susijusiems su elektros įrenginių projektavimo, įrengimo, gamybos, eksploatavimo, techninės saugos, energijos gamybos, tiekimo ir naudojimo klausimais;

5.4. dalyvauja tikrinant naujai statomų ar rekonstruojamų energetikos objektų (statinių) projektus;

5.5. pagal Tarybos kompetenciją tikrina energetikos objektų (statinių) ir kitų statinių su energetikos inžinerinėmis sistemomis ir energetikos įrenginiais atitiktį statinio projektui, nustato, ar tinkamai įvykdyti statinio projekto sprendimai, kurie lemia statinio atitiktį esminiams reikalavimams, ir įvertina statinio elektros įrenginių tinkamumą naudoti; dalyvauja kitų valstybės institucijų sudarytų statybos užbaigimo komisijų darbe;

5.6. teikia išvadas dėl atestatų išdavimo atlikti energetikos objektų ir įrenginių projektavimo, montavimo darbus bei kontroliuoja kaip laikomasi atestatų išdavimo specialiųjų reikalavimų;

5.7. elektros energetikos sektoriuje atlieka įmonių energetinės veiklos įvertinimą, rengia išvadas dėl elektros įrenginių įrengimo ir (ar) eksploatavimo atestatų ar ypatingų statinių projektavimo, montavimo atestatų išdavimo;

5.8. pagal kompetenciją konsultuoja ir teikia informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims bei sprendžia ginčus elektros energetikos sektoriaus klausimais;

5.9. tikrina energetikos įmonių valstybės institucijoms teikiamą informaciją, saugo konfidencialią informaciją, kurią sužino vykdydamas elektros įrenginių valstybinę kontrolę;

5.10. tiria elektros energetikos įrenginių avarijas ir jų darbo sutrikimus;

5.11. dalyvauja tiriant nelaimingus atsitikimus darbe, buityje, susijusius su elektros energijos vartojimu;

5.12. atlieka elektros energijos gamybos leidimus turinčių asmenų, kurių elektros įrenginiai prijungti prie perdavimo ar skirstomųjų tinklų ir kurie savo vidiniuose tinkluose naudoja ir (ar) eksploatuoja elektros energijos gamybos įrenginius, energetikos įrenginius ir savo ūkiniams poreikiams suvartotos elektros energijos kiekių kontrolę;

5.13. ne teismo tvarka nagrinėja vartotojų ir energetikos įmonių vartojimo ginčus dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių naudojimo, energijos tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo, energijos taupymo paslaugų teikimo; taip pat nagrinėja skundus dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių techninės saugos, eksploatavimo, energijos kokybės reikalavimų, dėl prisijungimo prie energetikos objektų ar įrenginių, atsijungimo nuo jų techninių sąlygų ir kitų teisės aktuose nustatytų reguliuojamos energetikos veiklos reikalavimų laikymosi;

5.14. esant teisės aktų pažeidimams, teikia siūlymus dėl atestatų galiojimo sustabdymo įmonėms, atliekančioms energetikos įrenginių įrengimo ir (ar) eksploatavimo darbus;

5.15. kontroliuoja gamintojų teikiamos informacijos apie elektros energijos gamybą, naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tikrumą;

5.16. pagal Tarybos kompetenciją kontroliuoja norminiuose teisės aktuose nustatytų statinių saugos ir paskirties reikalavimų laikymąsi įrengiant (statant) ir rekonstruojant energetikos objektus ir įrenginius bei įvertina jų atitiktį projektui;

5.17. kontroliuoja teisės aktuose nustatytas energijos išteklių ir energijos tiekimo ir vartojimo apribojimo priemones, kai šalyje įvedama ekstremali energetikos padėtis;

5.18. padeda Skyriaus vedėjui rengti elektros sektoriaus ataskaitas ir Skyriaus ataskaitas;

5.19. planuoja savo darbą ir atsiskaito už jį Tarybos nustatyta tvarka;

5.20. Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Tarybos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Tarybos strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

____________________

Susipažinau

_________________

(parašas)

_________________

(vardas ir pavardė)

_________________

(data)

Informacija apie įstaigą: Valstybinė energetikos reguliavimo taryba – nepriklausoma nacionalinė reguliavimo institucija Europos Sąjungos teisės prasme, reguliuojanti energetikos srityje veikiančių ūkio subjektų veiklą ir atliekanti valstybinę energetikos sektoriaus priežiūrą. Tarybos misija – kurti VERT‘ę visuomenei energetikoje. Tarybos strateginis tikslas – užtikrinti vartotojams energetikos paslaugų kokybę ir prieinamumą efektyviai veikiančiose rinkose. Taryba strateginį tikslą įgyvendina vykdydama Energetikos ir geriamojo vandens sektorių kainų reguliavimo bei rinkos priežiūros programą.
Vertinimo metodai: Nenustatyta
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Regina Filipovič-Jurgaitienė
Telefonas: 8 5 219 6821
El. paštas: regina.filipovic-jurgaitiene@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.