Techninės priežiūros departamento Vilniaus teritorinio skyriaus vedėjas (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 45428
Skelbimo data: 2020-10-01
Konkursą inicijuojanti įstaig: Valstybinė energetikos reguliavimo taryba
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Techninės priežiūros departamento Vilniaus teritorinio skyriaus vedėjas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 13.20
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Pareigybės aprašymas:
Pareigybės aprašymas
PATVIRTINTA
Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos
2020 m. rugsėjo 10 d.
įsakymu Nr. O1E-159
 

VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS
TECHNINĖS PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO
VILNIAUS TERITORINIO SKYRIAUS
SKYRIAUS (BIURO, TARNYBOS), KURIE YRA KITAME ĮSTAIGOS PADALINYJE, VEDĖJAS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – poskyrio vadovas (vedėjo pavaduotojas) (VII lygmuo).
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus departamento direktoriui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. priežiūra ir kontrolė.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Energetikos objektų, energetikos įrenginių techninės saugos, eksplotavimo, energijos ir energijos išteklių gamybos, perdavimo, paskirstymo, tiekimo patikimumo bei vartojimo efektyvumo užtikrinimas..

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

5. Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
6. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
7. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
8. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
9. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualią informaciją.
10. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
11. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
12. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
13. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
14. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus
15. Materialiai atsako už Skyriui patikėtas materialines vertybes, pinigines lėšas, jų tikslinį panaudojimą.
16. Kontroliuoja, kaip laikomasi energetikos įrenginių įrengimo ir (ar) eksploatavimo atestatuose nustatytos veiklos sąlygų. Esant norminių teisės aktų pažeidimams, sustabdo darbus ir teikia siūlymus Tarybai panaikinti atestatų galiojimą asmenims, atliekantiems energetikos įrenginių įrengimo ir (ar) eksploatavimo darbus.
17. Kontroliuoja energetikos objektų, energetikos įrenginių techninę saugą, eksploatavimą, energijos gamybos, perdavimo, skirstymo, tiekimo bei vartojimo efektyvumą.
18. Tikrina naujai statomų ar rekonstruojamų energetikos objektų (statinių) projektus, dalyvauja sudarytų statybos užbaigimo komisijų darbe.
19. Tiria energetikos objektų, energetikos įrenginių avarijas ir jų darbo sutrikimus.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

20. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
20.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
20.2. studijų kryptis – energijos inžinerija (arba);
20.3. studijų kryptis – elektros inžinerija (arba);
arba:
20.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
20.5. darbo patirties sritis – energetikos srityje;
20.6. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 3 metai;
21. Transporto priemonių pažymėjimai:
21.1. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

22. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
22.1. vertės visuomenei kūrimas - 4 lygis;
22.2. organizuotumas - 4 lygis;
22.3. patikimumas ir atsakingumas - 4 lygis;
22.4. analizė ir pagrindimas - 5 lygis;
22.5. komunikacija - 4 lygis.
23. Vadybinės ir lyderystės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
23.1. strateginis požiūris - 2 lygis;
23.2. veiklos valdymas - 2 lygis;
23.3. lyderystė - 2 lygis.
24. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
24.1. įžvalgumas - 4 lygis;
24.2. informacijos valdymas - 4 lygis;
24.3. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas - 4 lygis.

Susipažinau
________________________
(Parašas)
________________________
(Vardas ir pavardė)
________________________
(Data)


Informacija apie įstaigą: Valstybinė energetikos reguliavimo taryba – nepriklausoma nacionalinė reguliavimo institucija Europos Sąjungos teisės prasme, reguliuojanti energetikos srityje veikiančių ūkio subjektų veiklą ir atliekanti valstybinę energetikos sektoriaus priežiūrą. Tarybos misija – kurti VERT‘ę visuomenei energetikoje. Tarybos strateginis tikslas – užtikrinti vartotojams energetikos paslaugų kokybę ir prieinamumą efektyviai veikiančiose rinkose. Taryba strateginį tikslą įgyvendina vykdydama energetikos ir geriamojo vandens sektorių kainų reguliavimo bei rinkos priežiūros programą.
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Miglė Noreikaitė
Telefonas:
El. paštas:
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.