Sekmadienis, rugpjūčio 09 d.

Tauragės skyriaus vyresnysis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 44454
Skelbimo data: 2020-05-13
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Tauragės skyriaus vyresnysis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 6.30
Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

Kultūros paveldo departamento

prie Kultūros ministerijos direktoriaus

2018-12-21 įsakymu Nr. P-577 (2020-05- 04 įsakymo Nr. 203 redakcija)

TAURAGĖS SKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTO3

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Tauragės skyriaus vyresnysis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II. PAREIGYBĖS PASKIRTIS

2. Tauragės skyriaus vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti kultūros paveldo apskaitos funkcijas skyriaus veiklos teritorijoje, vykdant nekilnojamojo kultūros paveldo ir kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos nacionalinę politiką.

III. VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einančio Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau - Departamentas) valstybės tarnautojo veiklos sritis yra nekilnojamojo kultūros paveldo ir kilnojamųjų kultūros vertybių apsauga.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį architektūros arba kraštovaizdžio architektūros, arba istorijos, arba paveldo studijų, arba menotyros, arba statybų inžinerijos krypties bakalauro arba vientisųjų studijų magistro kvalifikacinį laipsnį;

4.2. turėti ne mažesnį kaip 1 metų B kategorijos transporto priemonių vairavimo stažą;

4.3 gerai išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus, Lietuvos Respublikos Seimo priimtus teisės aktus, Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, kultūros paveldo apsaugą, saugomas teritorijas, teritorijų planavimą, statybą;

4.4. mokėti skaityti ir analizuoti statybos projektus, tvarkybos projektus bei teritorijų planavimo dokumentus, valdyti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, daryti išvadas;

4.5. mokėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, gebėti bendrauti;

4.6. išmanyti dokumentų ir teisės aktų projektų rengimo taisykles, mokėti taikyti jas praktikoje.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1. tikrina nekilnojamąsias ir kilnojamąsias kultūros vertybes, patikrinimo duomenis, taip pat žymas apie kultūros vertybių tyrimų ataskaitas (autoriaus vardas ir pavardė, antraštė ir data) ir publikacijas (autoriaus vardas ir pavardė, antraštė, paskelbimo metai ir šaltinis), įveda į tarpinę Kultūros vertybių registro tarpinę duomenų bazę; apie patikrinimų metu nustatytus kultūros paveldo apsaugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus informuoja Skyriaus vedėją;

5.2. teikia siūlymus Skyriaus vedėjui dėl apskaitos programos;

5.3. nustačius, kad nenustatytos kultūros paveldo objekto ar vietovės vertingosios savybės, teritorijos, apsaugos zonų ribos, kad Kultūros vertybių registre nurodyti netikslūs ar ne visi kultūros vertybės duomenys, ar kad Nekilnojamojo turto registre neįregistruoti juridiniai faktai, susiję su nekilnojamuoju kultūros paveldu, teikia šią informaciją Skyriaus vedėjui;

5.4. gavus informaciją, kad atliekant statybos ar kitokius darbus aptikta archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, kartu su savivaldybės paveldosaugos padaliniu ar kitu įgaliotu savivaldybės atstovu, patikrina gautą informaciją ir organizuoja sprendimo, numatyto Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 9 str. 3 d., priėmimą;

5.5. inicijavus kultūros paveldo objektą skelbimą saugomu, rengia pranešimų projektus visiems įstatymo numatytiems asmenims;

5.6. teikia Skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl vertingųjų savybių patikslinimo;

5.7. Departamento direktoriaus nustatyta tvarka rengia prašymų Departamentui inicijuoti nekilnojamosios kultūros vertybės įregistravimą Kultūros vertybių registre ar kultūros paveldo objekto skelbimą valstybės saugomu, ar aptiktos vertingosios savybės atskleidimą ir apsaugos reikalavimų patikslinimą, projektus ir teikia Skyriaus vedėjui;

5.8. Departamento direktoriaus nustatyta tvarka rengia prašymų Departamentui rengti nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos teritorijų planavimo dokumentų projektus ir teikia juos Skyriaus vedėjui;

5.9. Skyriaus vedėjo pavedimu, rengia nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktų projektus;

5.10. informuoja kilnojamųjų ir nekilnojamųjų kultūros vertybių savininkus (valdytojus) apie šių vertybių įrašymą į Kultūros vertybių registrą; Skyriuje gavus vertinimo tarybos aktą, informuoja kultūros paveldo objektų savininką (valdytoją), kur jis galėtų susipažinti su šiuo aktu; kultūros paveldo objektų savininkui (valdytojui) pareikalavus, organizuoja Skyriuje gautų vertinimo tarybų aktų įteikimą kultūros paveldo objektų savininkams (valdytojams);

5.11. pildo, išduoda ir keičia kilnojamųjų kultūros vertybių pasus, išduoda jų dublikatus;

išduoda pagal Kultūros vertybių registro duomenis sudarytus nekilnojamosios kultūros vertybės pasus (registro duomenų išrašus);

5.12. Skyriaus vedėjo pavedimu nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų skundus ir prašymus, susijusius su apskaita, teikia Skyriaus vedėjui atsakymų projektus;

5.13. formuoja ir kaupia bylas pagal Departamento direktoriaus patvirtintą dokumentacijos planą;

5.14. rengia nekilnojamojo kultūros paveldo ir kilnojamųjų kultūros vertybių, įrašytų į Registrą, apskaitą reglamentuojančių teisės aktų projektus;

5.15. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupėse rengiant kitus teisės aktų projektus;

5.16. pagal kompetenciją teikia siūlymus ir pastabas dėl kitų institucijų parengtų įstatymų bei kitų teisės aktų projektų;

5.17. pagal kompetenciją teikia informaciją Departamento struktūrinių, savo Skyriaus ir kitų teritorinių skyrių specialistams;

5.18. pagal kompetenciją bendradarbiauja su Departamento struktūriniais padaliniais, Departamento direktoriaus sudarytomis komisijomis, darbo grupėmis, savivaldybėmis;

5.19. teikia informaciją Skyriaus vedėjui ir Departamento Apskaitos, paveldotvarkos planavimo skyriui apie funkcijų vykdymą;

5.20. teikia Skyriaus vedėjui savo veiklos ataskaitas;

5.21. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

_________________________________

Susipažinau:

________________________________

(vardas ir pavardė)

_________________________________

(parašas)

___________________________________

(data)

Informacija apie įstaigą: www.kpd.lt
Vertinimo metodai: Nenustatyta
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Miglė Noreikaitė
Telefonas:
El. paštas:
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.