Tauragės rajono savivaldybės administracijos vyriausiasis specialistas (koeficientas 8,4) (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimo nr.: 42258
Skelbimo data: 2019-09-12
Konkursą organizuojanti įstaiga: Tauragės rajono savivaldybės administracija
Pareigos: Tauragės rajono savivaldybės administracijos vyriausiasis specialistas (koeficientas 8,4) (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareigybės aprašymas:
TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Tauragės rajono savivaldybės administracijos vyriausiasis specialistas (toliau – vyr. specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

II. PASKIRTIS

2. Vyr. specialisto pareigybė reikalinga valstybinėms funkcijoms vykdyti: koordinuoti visų rūšių bei nuosavybės formų įmonių, įstaigų ir organizacijų civilinės saugos pasirengimą užtikrinant gyventojų ir turto saugumą ar maksimaliai sumažinant nuostolius dėl ekstremaliųjų situacijų poveikio, padėti Savivaldybės administracijos direktoriui įgyvendinti civilinės ir priešgaisrinės saugos funkcijas, dalyvauti, bendradarbiauti užtikrinant viešąją tvarką, kuriant ir įgyvendinant nusikaltimų prevencijos priemones, koordinuoti asmens duomenų tvarkymo procesus, darbuotojų saugą ir sveikatą.

III. VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiųjų veiklos sričių – civilinės ir priešgaisrinės saugos, viešosios tvarkos, asmens duomenų apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos funkcijų įgyvendinimo savivaldybės teritorijoje – funkcijas.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
4.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą, civilinę saugą, ekstremaliąsias situacijas, priešgaisrinę saugą, asmens duomenų apsaugą, darbuotojų saugą ir sveikatą, viešąją tvarką, teisės aktų ir dokumentų rengimą, tvarkymą ir apskaitą;
4.3. turės įgyti civilinės saugos atestacijos pažymėjimus;
4.4. mokėti dirbti su šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;
4.5. mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, apibendrinti, sisteminti informaciją ir rengti išvadas;
4.6. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą;
4.7. turės atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant asmens patikimumo pažymėjimą, leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. Vyriausybės nustatyta tvarka kartu su savivaldybėje esančiais civilinės saugos sistemos subjektais vykdo ekstremaliųjų situacijų prevenciją, dalyvauja vykdant gaisrų prevencijos, gesinimo ir tyrimo programas;
5.2. rengia ir derina Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų rizikos analizės, valdymo ir prevencijos planus, teikia Savivaldybės administracijos direktoriui juos tvirtinti;
5.3. atlieka galimų ekstremaliųjų situacijų savivaldybėje prognozavimą gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai, informuoja Savivaldybės administracijos direktorių ir / ar iki įsakymo priėmimo organizuoja gelbėjimo, paieškos ir kitus neatidėliotinus darbus, būtinus gyventojams bei turtui apsaugoti, jei situacija nėra numatyta Ekstremaliųjų situacijų valdymo plane;
5.4. koordinuoja Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro darbą, organizuoja civilinės saugos pajėgų sudarymą ir jų rengimą, teikia informaciją gyventojams, valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, kitoms įstaigoms ir ūkio subjektams apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją, galimus ekstremaliosios situacijos padarinius ir priemones jiems pašalinti, apsisaugojimo nuo ekstremaliosios situacijos būdus;
5.5. padeda Savivaldybės administracijos direktoriui spręsti gyventojų evakavimo klausimus, o prireikus – evakuotųjų gyventojų apgyvendinimo ir aprūpinimo maistu bei kitomis pirmo būtinumo priemonėmis organizavimo klausimus;
5.6. Vyriausybės nustatyta tvarka organizuoja savivaldybės lygio civilinės saugos pratybas, pagal kompetenciją vykdo savivaldybės gyventojų švietimą civilinės ir priešgaisrinės saugos klausimais;
5.7. informuoja Savivaldybės administracijos direktorių apie būtinybę perspėti ir informuoti gyventojus, valstybės ir savivaldybės institucijas ir įstaigas, kitas įstaigas ir ūkio subjektus apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją;
5.8. padeda Savivaldybės administracijos direktoriui Vyriausybės patvirtinta tvarka nustatyti kolektyvinės apsaugos statinių poreikį;
5.9. tikrina ir prižiūri, kaip ūkio subjektuose ir kitose įstaigose vykdomi civilinės saugos sistemos uždaviniai, laikomasi Civilinės saugos įstatymo ir kitų civilinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, teikia vertinimus Savivaldybės administracijos direktoriui;
5.10. renka iš visų savivaldybėje esančių civilinės saugos sistemos subjektų, gyventojų duomenis, reikalingus civilinės saugos uždaviniams vykdyti ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus nustatyta tvarka kaupia, tvarko ir teikia juos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui;
5.11. padeda Savivaldybės administracijos direktoriui sudaryti tarpusavio pagalbos planus su gretimomis savivaldybėmis dėl pagalbos ekstremaliesiems įvykiams ar ekstremaliosioms situacijoms likviduoti ir jų padariniams šalinti, kai savivaldybėje esančių civilinės saugos sistemos pajėgų ir materialinių išteklių nepakanka;
5.12. pagal kompetenciją nustatyta tvarka rengia ir teikia veiklos ataskaitą apie civilinę saugą Savivaldybės administracijos direktoriui;
5.13. ekstremaliųjų situacijų metu vykdo Ekstremaliųjų situacijų valdymo plane, patvirtintame Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, numatytas užduotis ir kitus pavedimus;
5.14. koordinuoja Savivaldybės priešgaisrinės tarnybos veiklą;
5.15. padeda Savivaldybės administracijos direktoriui įgyvendinti civilinę ir priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, rengia Savivaldybės institucijų sprendimų, kitų dokumentų projektus civilinės ir priešgaisrinės saugos klausimais;
5.16. pagal kompetenciją dalyvauja komisijose, darbo grupėse, Savivaldybės tarybos, jos komitetų posėdžiuose, teikia nuomonę tam, kad būtų įgyvendinti šioms komisijoms, Savivaldybės tarybai keliami uždaviniai;
5.17. teisės aktų nustatyta tvarka rengia informaciją, statistinius duomenis, tiria ir atsako į gyventojų ir organizacijų prašymus ir skundus, priima interesantus;
5.18. vykdo gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos elektros sistemos, įrengtos ant administracinio pastato Tauragėje, Respublikos g. 2, techninę priežiūrą;
5.19. vykdo administracinio pastato Tauragėje, Respublikos g. 2, priešgaisrinės būklės priežiūrą;
5.20. koordinuoja Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) įgyvendinimą ir asmens duomenų tvarkymo procesus. Teikia informaciją, susijusią su asmens duomenų apsauga, įmonei, vykdančiai asmens duomenų apsaugos pareigūno funkcijas;
5.21. koordinuoja darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymų bei kitų darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančių norminių teisės aktų reikalavimų vykdymą. Teikia informaciją, susijusią su darbuotojų sauga ir sveikata, įmonei, vykdančiai darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas;
5.22. vykdo viešosios tvarkos kontrolę savivaldybės teritorijoje;
5.23 vykdo Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse savivaldybės viešosios tvarkos kompetencijai priskirtą administracinių nusižengimų kontrolę, Savivaldybės administracijos direktoriaus suteiktais įgaliojimais surašo administracinių nusižengimų protokolus, nagrinėja administracinių nusižengimų bylas, skiria administracines nuobaudas ir kontroliuoja jų įvykdymą laiku;
5.24 nagrinėja ir tiria gyventojų pareiškimus, prašymus ir skundus viešosios tvarkos klausimais;
5.25 pagal gautus pranešimus, skundus, pareiškimus savo iniciatyva ar kartu su policijos pareigūnais, kitomis valstybės institucijomis ar įstaigomis, kitais Savivaldybės administracijos padalinių ar seniūnijų valstybės tarnautojais organizuoja patikrinimus ir surašo patikrinimų aktus;
5.26. vykdo Savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius, administracijos direktoriaus įsakymus, kitus su Savivaldybės administracijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės administracijos strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui.

_______________________
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius
Telefonas: 8 5 2717382
El. paštas: Kristina Golubauskaitė-Šapošnikovienė,VTD prie VRM, kristina.golubauskaite-saposnikoviene@vtd.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.