Taršos prevencijos departamento Taršos integruotos prevencijos ir poveikio aplinkai vertinimo skyriaus vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas 7,1)

Skelbimo nr.: 8566
Skelbimo data: 2019-07-11
Konkursą organizuojanti įstaiga: Aplinkos apsaugos agentūra
Pareigos: Taršos prevencijos departamento Taršos integruotos prevencijos ir poveikio aplinkai vertinimo skyriaus vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas 7,1)
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus
2019 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. AV-326


TARŠOS PREVENCIJOS DEPARTAMENTO
TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (TPD 1-3T)

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Taršos prevencijos departamento Taršos integruotos prevencijos ir poveikio aplinkai vertinimo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Taršos prevencijos departamento (toliau – Departamentas) Taršos integruotos prevencijos ir poveikio aplinkai vertinimo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti teisės aktų, susijusių su taršos integruotos prevencijos ir kontrolės reikalavimų įgyvendinimu, atstovauti Lietuvos Respublikos pozicijai ES institucijose ir darbo grupėse Pramoninės taršos prevencijos ir kontrolės klausimais, Europos Komisijos Direktyvos dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės įgyvendinimo komiteto ir GPGB ekspertų forumo susitikimuose.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITYS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiosiose veiklos srityse: taršos integruota prevencija ir kontrolė, ūkinės veiklos aplinkosauginis reguliavimas.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą fizinių mokslų studijų srities (gamtos mokslų studijų krypčių grupė), arba biomedicinos mokslų studijų srities (gyvybės mokslų studijų krypčių grupė), arba technologijos mokslų studijų srities, arba socialinių mokslų studijų srities viešojo administravimo krypties išsilavinimą;
4.2. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį aplinkos apsaugos srityje;
4.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, aplinkos apsaugą, taršos integruotą prevenciją ir kontrolę, Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais taršos integruotą prevenciją ir kontrolę, būti susipažinusiam su Europos Sąjungos teisės aktų perkėlimo į nacionalinę teisę ypatumais, Aplinkos apsaugos agentūros (toliau – Agentūra) nuostatais, išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, dokumentų rengimo taisykles;
4.4. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
4.5. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office ar panašiu programiniu paketu;
4.6. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
5.1. rengia teisės aktų, reglamentuojančių taršos integruotą prevenciją ir kontrolę projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus kitų institucijų rengiamiems teisės aktų projektams;
5.2. nagrinėja, tvarko dokumentus ir rengia sprendimų dėl paraiškų gauti ar pakeisti taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimus (toliau – TIPK leidimas) priėmimo, TIPK leidimų išdavimo, pakeitimo ar galiojimo panaikinimo projektus ir teikia juos pasirašyti Agentūros direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui, peržiūri TIPK leidimų sąlygas;
5.3. vykdydamas 7.2 punkte apibrėžtą funkciją, nagrinėja atliekų naudojimo ir šalinimo techninius reglamentus, parengia sprendimų projektus dėl atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo planų derinimo ir teikia juos pasirašyti Agentūros direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui;
5.4. vykdydamas 7.2 punkte apibrėžtą funkciją, nagrinėja ir teikia peržiūrai kitiems Agentūros struktūriniams padaliniams ūkio subjektų aplinkos monitoringo programas, parengia sprendimų projektus dėl šių programų derinimo ir teikia juos pasirašyti Agentūros direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui;
5.5. atsižvelgdamas į teisės aktų reikalavimus, konsultuoja Departamento skyrius, kitus Agentūros struktūrinius padalinius, fizinius ar juridinius asmenis, kitas valstybės ir (ar) savivaldybių institucijas, įstaigas ar organizacijas taršos integruotos prevencijos ir kontrolės ir taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo procesų klausimais;
5.6. atstovauja Lietuvos Respublikos pozicijai Europos Sąjungos Tarybos darbo grupėse, Pramoninės taršos prevencijos ir kontrolės klausimais taip pat Europos Komisijos Direktyvos dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės įgyvendinimo komiteto susitikimuose;
5.7. rengia Lietuvos Respublikos pozicijas pagal nustatytus reikalavimus ir per nustatytą laiką, derina jas su suinteresuotomis institucijomis, rengia ataskaitas iš Europos Sąjungos Tarybos darbo grupės ir Europos Komisijos komitetų susitikimų pagal nustatytus reikalavimus ir per nustatytą laiką, prireikus rengia informacinius pranešimus ir vykdo kitas funkcijas, susijusias su Lietuvos Respublikos atstovavimu Europos Sąjungoje;
5.8. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant tarptautines sutartis, nacionalines bei tarptautines programas taršos integruotos prevencijos ir kontrolės srityse bei koordinuoja jų įgyvendinimą;
5.9. pagal savo veiklos sritis talpina informaciją Agentūros interneto svetainėje;
5.10. atlieka Atliekų tvarkytojų valstybės registro tvarkytojo funkcijas;
5.11. vykdo ir kitus įstaigos administracijos padalinio funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti įstaigos tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
_________________________

Susipažinau
__________________
(Parašas)
__________________
(Vardas ir pavardė)
__________________
(Data)
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: J. Simanynaitė-Bieliūnienė, VTD personalo atrankos spec., Jurate.SimanynaiteBieliuniene@vsat.vrm.lt, tel. (8 5) 2719395, Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Šventaragio g. 2, Vilnius.
Telefonas: 8 619 42989
El. paštas: justina.aukstinaitiene@aaa.am.lt
Skelbimas publikuojamas iki: 2019-07-18
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.