Taršos prevencijos departamento Taršos integruotos prevencijos ir poveikio aplinkai vertinimo skyriaus vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas 7,1)

Skelbimo nr.: 8565
Skelbimo data: 2019-07-11
Konkursą organizuojanti įstaiga: Aplinkos apsaugos agentūra
Pareigos: Taršos prevencijos departamento Taršos integruotos prevencijos ir poveikio aplinkai vertinimo skyriaus vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas 7,1)
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus
2019 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. AV-326


TARŠOS PREVENCIJOS DEPARTAMENTO
TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (TPD 1-2T)

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Taršos prevencijos departamento Taršos integruotos prevencijos ir poveikio aplinkai vertinimo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Taršos prevencijos departamento (toliau – Departamentas) Taršos integruotos prevencijos ir poveikio aplinkai vertinimo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti teisės aktų, susijusių su poveikio aplinkai vertinimu, Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) ir produktų grupių ekologinio ženklinimo reikalavimų įgyvendinimą.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje: planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas, Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistema (EMAS) ir produktų grupių ekologinis ženklinimas.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą fizinių mokslų studijų srities (gamtos mokslų studijų krypčių grupė), arba biomedicinos mokslų studijų srities (gyvybės mokslų studijų krypčių grupė), arba technologijos mokslų studijų srities, arba socialinių mokslų studijų srities viešojo administravimo krypties išsilavinimą;
4.2. turėti 1 metų darbo patirtį aplinkos apsaugos srityje;
4.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą, kremavimo veiklos licencijų suteikimą, Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS) ir produktų grupių ekologinį ženklinimą, būti susipažinusiam su Europos Sąjungos teisės aktų perkėlimo į nacionalinę teisę ypatumais, Aplinkos apsaugos agentūros (toliau – Agentūra) nuostatais, išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, dokumentų rengimo taisykles;
4.4. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
4.5. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office ar panašiu programiniu paketu;
4.6. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
5.1. rengia teisės aktų, reglamentuojančių planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą, projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus kitų institucijų rengiamiems teisės aktų projektams;
5.2. teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentus ir rengia atrankos išvadų, ar privalomas poveikio aplinkai vertinimas projektus, sprendimų dėl atrankos išvadų galiojimo pratęsimo, projektus ir teikia juos pasirašyti Agentūros direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui;
5.3. nagrinėja poveikio aplinkai vertinimo programas, poveikio aplinkai vertinimo ataskaitas, suinteresuotos visuomenės pasiūlymų įvertinimą, suinteresuotos visuomenės pasiūlymus, poveikio aplinkai vertinimo subjektų išvadas dėl programų, ataskaitų bei planuojamos ūkinės veiklos galimybių, teikia poveikio aplinkai vertinimo programas tvirtinti Agentūros direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui, rengia sprendimų dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių projektus, sprendimų dėl sprendimų dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių galiojimo pratęsimo projektus ir teikia juos pasirašyti Agentūros direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui;
5.4. nagrinėja planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo subjektų ir suinteresuotos visuomenės pastabas, pasiūlymus, prašymus ir skundus;
5.5. rengia ir skelbia visuomenei informaciją apie planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procedūras ir sprendimus;
5.6. teikia metodinę pagalbą Departamento skyriams planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo klausimais;
5.7. nagrinėja ir tvarko dokumentus dėl kremavimo licencijų ir rengia sprendimų dėl kremavimo veiklos licencijų išdavimo, pakeitimo, įspėjimo apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą, licencijos galiojimo sustabdymo, licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimo, licencijos galiojimo panaikinimo projektus ir teikia juos pasirašyti Agentūros direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui;
5.8. tikrina statybos statinio projekto sprendinius, kai planuojamai ūkinei veiklai pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nuostatas turi būti atlikta atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo arba poveikio aplinkai vertinimas;
5.9. pagal kompetenciją dalyvauja sprendžiant produktų grupių ekologinio ženklinimo tvarkymo klausimus;
5.10. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Bendrijos ekologinio ženklo suteikimo kriterijų atskiroms produktų grupėms norminius dokumentus;
5.11. pagal kompetenciją dalyvauja taikant Tarptautinių standartų grupės ISO 14000 dėl aplinkosaugos vadybos ir ekologinio ženklo suteikimo produktų grupėms sistemas;
5.12. nustatyta tvarka dalyvauja Konsultacinio forumo ir Kompetentingos institucijos darbe dėl Bendrijos ekologinio ženklo suteikimo atskirai produktų grupei;
5.13. rengia ir teikia informaciją apie aplinkai Bendrijos ekologinio ženklo suteikimo atskirai gaminių grupei reikšmę, įgyvendinant aplinkos apsaugos požiūriu pažangiausią bei efektyviausią gamybos technologiją bei darnaus vartojimo principus;
5.14. vykdo organizacijų savanoriško dalyvavimo Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemoje (EMAS) registraciją pagal patvirtintą tvarką;
5.15. sudaro įregistruotų organizacijų savanoriško dalyvavimo Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemoje (EMAS) sąrašą, jį atnaujina ir nustatyta tvarka praneša Europos Komisijai apie šio sąrašo pakeitimus, jei tokie yra;
5.16. atstovauja Lietuvos Respublikos pozicijai Europos Komisijos Aplinkosaugos Generalinio direktorato organizuojamuose susitikimuose, vadovaujantis „2000 m. liepos 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1980/2000 dėl pakeistos Bendrijos ekologinio ženklo suteikimo sistemos“ įsteigta Europos Bendrijos ekologinio ženklo suteikimo Tarybos ir Reguliavimo Komiteto bei Komiteto, įsteigto vadovaujantis 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1221/2009 dėl organizacijų savanoriško dalyvavimo Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) taikymo, panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 761/2001 ir Komisijos sprendimus 2001/681/EB bei 2006/193/EB, dėl rengiamų dokumentų taikymo Lietuvos Respublikoje;
5.17. rengia Lietuvos Respublikos pozicijas pagal nustatytus reikalavimus ir per nustatytą laiką, derina jas su suinteresuotomis institucijomis, rengia ataskaitas iš Europos Komisijos komitetų susitikimų pagal nustatytus reikalavimus ir per nustatytą laiką, prireikus rengia informacinius pranešimus ir vykdo kitas funkcijas, susijusias su Lietuvos Respublikos atstovavimu Europos Sąjungoje;
5.18. pagal kompetenciją atlieka Nacionalinės pagalbos tarnybos, kuri konsultuoja organizacijas dėl Europos Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos ar gamintojus importuotojus, vartotojus dėl Europos Bendrijos ekologinio ženklo suteikimo atskirai produktų grupei, funkcijas;
5.19. renka ir kaupia informaciją apie ūkio subjektų įgyvendinamas ar įdiegiamas organizacines bei technologines priemones aplinkos būklei gerinti;
5.20. vykdo ir kitus su įstaigos administracijos padalinio funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti įstaigos tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
______________________


Susipažinau
__________________
(Parašas)
__________________
(Vardas ir pavardė)
__________________
(Data)
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: J. Simanynaitė-Bieliūnienė, VTD personalo atrankos spec., Jurate.SimanynaiteBieliuniene@vsat.vrm.lt, tel. (8 5) 2719395, Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Šventaragio g. 2, Vilnius.
Telefonas: 8 619 42989
El. paštas: justina.aukstinaitiene@aaa.am.lt
Skelbimas publikuojamas iki: 2019-07-18
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.