Ketvirtadienis, lapkričio 26 d.

Taršos prevencijos departamento Taršos integruotos prevencijos ir poveikio aplinkai vertinimo skyriaus vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas 7,1) (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimo nr.: 41867
Skelbimo data: 2019-07-02
Konkursą organizuojanti įstaiga: Aplinkos apsaugos agentūra
Pareigos: Taršos prevencijos departamento Taršos integruotos prevencijos ir poveikio aplinkai vertinimo skyriaus vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas 7,1) (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus
2019 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. AV-149

TARŠOS PREVENCIJOS DEPARTAMENTO
TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (TPD 1-9T)

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Taršos prevencijos departamento Taršos integruotos prevencijos ir poveikio aplinkai vertinimo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Taršos prevencijos departamento Taršos integruotos prevencijos ir poveikio aplinkai vertinimo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti teisės aktų, susijusių su poveikio aplinkai vertinimo ir taršos integruotos prevencijos ir kontrolės reikalavimų įgyvendinimu, užtikrinti poveikio aplinkai vertinimo proceso kokybės, apimčių ir viešinimo reikalavimus.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITYS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiosiose veiklos srityse: taršos integruota prevencija ir kontrolė, planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą fizinių mokslų studijų srities (gamtos mokslų studijų krypčių grupė), arba biomedicinos mokslų studijų srities (gyvybės mokslų studijų krypčių grupė), arba technologijos mokslų studijų srities, arba socialinių mokslų studijų srities viešojo administravimo krypties išsilavinimą;
4.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, aplinkos apsaugą, taršos integruotą prevenciją ir kontrolę, planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo, Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais taršos integruotą prevenciją ir kontrolę, poveikio aplinkai vertinimą, būti susipažinusiam su atitinkamos srities Europos Sąjungos teisės aktais ir perkėlimo į nacionalinę teisę ypatumais, su Aplinkos apsaugos agentūros (toliau – Agentūra) nuostatais;
4.3. būti gerai susipažinusiam su dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, dokumentų rengimo taisyklėmis;
4.4. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
4.5. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office ar panašiu programiniu paketu;
4.6. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
5.1. rengia teisės aktų, reglamentuojančių taršos integruotą prevenciją ir kontrolę projektus, planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus kitų institucijų rengiamiems teisės aktų projektams, kad būtų įgyvendinti Agentūrai teisės aktuose nustatyti uždaviniai;
5.2. nagrinėja dokumentus dėl paraiškų gauti ar pakeisti taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (toliau – TIPK) leidimus priėmimo, parengia TIPK leidimų išdavimo, pakeitimo ar galiojimo panaikinimo sprendimų projektus ir teikia juos pasirašyti Agentūros direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui, atlieka TIPK leidimų sąlygų peržiūrą;
5.3. teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentus ir rengia atrankos išvadų, sprendimų dėl atrankos išvadų galiojimo pratęsimo, galutinių atrankos išvadų, sprendimų dėl galutinių atrankos išvadų galiojimo pratęsimo projektus, raštų dėl poveikio aplinkai vertinimo programų tvirtinimo projektus, sprendimų dėl veiklos leistinumo projektus, sprendimų dėl veiklos leistinumo galiojimo pratęsimo projektus ir teikia juos pasirašyti Agentūros direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui;
5.4. nagrinėja planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo subjektų ir suinteresuotos visuomenės pastabas, pasiūlymus, prašymus ir skundus;
5.5 rengia ir skelbia visuomenei informaciją apie planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procedūras ir sprendimus;
5.6. bendradarbiauja su kitomis valstybės ar savivaldybių institucijomis, įstaigomis ar organizacijomis keičiantis aplinkosaugine informacija, konsultuoja ūkio subjektus, teikia rekomendacijas ir kitą metodinę pagalbą taršos integruotos prevencijos ir kontrolės išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo ir poveikio aplinkai vertinimo srityje;
5.7. vykdydamas 5.2 papunktyje apibrėžtą funkciją, vertina aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitas, sprendimus dėl ankstesnės aplinkos oro taršos šaltinių ir jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitos galiojimo pratęsimo, rengia sprendimų projektus reikalauti parengti naują ar papildyti galiojančią aplinkos oro taršos šaltinių ir jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitą ir teikia juos pasirašyti Agentūros direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui;
5.8. vykdydamas 5.2 papunktyje apibrėžtą funkciją, nagrinėja ir teikia peržiūrai kitiems Agentūros struktūriniams padaliniams atliekų naudojimo ir šalinimo techninius reglamentus, parengia sprendimų projektus dėl atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo planų derinimo ir teikia juos pasirašyti Agentūros direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui;
5.9. vykdydamas 5.2 papunktyje apibrėžtą funkciją, nagrinėja ir teikia peržiūrai kitiems Agentūros struktūriniams padaliniams ūkio subjektų aplinkos monitoringo programas, parengia sprendimų projektus dėl šių programų derinimo ir teikia juos pasirašyti Agentūros direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui;
5.10. tikrina statybos statinio projekto sprendinius, kai planuojamai ūkinei veiklai pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nuostatas turi būti atlikta atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo arba poveikio aplinkai vertinimas ir pagal Aplinkos apsaugos įstatymo 191 nuostatas išduotas TIPK leidimas;
5.11. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam, kad būtų pasiekti Agentūros tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
______________________
Susipažinau
_____________________
(Parašas)
_____________________
(Vardas ir pavardė)
_____________________
(Data)
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Šventaragio g. 2, Vilnius
Telefonas: (8 5) 2719395
El. paštas: J. Simanynaitė-Bieliūnienė, VTD personalo atrankos spec., Jurate.SimanynaiteBieliuniene@vsat.vrm.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.