Taršos prevencijos departamento Projektų vertinimo skyriaus vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas 7,1) (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimo nr.: 41444
Skelbimo data: 2019-05-22
Konkursą organizuojanti įstaiga: Aplinkos apsaugos agentūra
Pareigos: Taršos prevencijos departamento Projektų vertinimo skyriaus vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas 7,1) (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus
2019 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. AV-326


TARŠOS PREVENCIJOS DEPARTAMENTO
PROJEKTŲ VERTINIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (TPD 2-12T)

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Taršos prevencijos departamento Projektų vertinimo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Taršos prevencijos departamento (toliau – Departamentas) Projektų vertinimo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga pagal kompetenciją koordinuoti planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo bei poveikio aplinkai vertinimo procesus, vykdyti ūkinės veiklos aplinkosauginį reguliavimą teritorijų planavimo srityje, rinkti, tvarkyti, analizuoti duomenis ir teikti juos valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms ar organizacijoms, visuomenei.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITYS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiosiose veiklos srityse: strateginio pasekmių aplinkai vertinimas bei ūkinės veiklos aplinkosauginis reguliavimas.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą fizinių mokslų studijų srities (gamtos mokslų studijų krypčių grupė), arba biomedicinos mokslų studijų srities (gyvybės mokslų studijų krypčių grupė), arba technologijos mokslų studijų srities, arba socialinių mokslų studijų srities viešojo administravimo ar teritorijų planavimo krypties, arba menų studijų srities architektūros krypties išsilavinimą;
4.2. turėti 1 metų darbo patirtį aplinkos apsaugos srityje;
4.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą ir teritorijų planavimą, Aplinkos apsaugos agentūros (toliau – Agentūra) nuostatais, išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, dokumentų rengimo taisykles;
4.4. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office ar panašiu programiniu paketu;
4.5. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
5.1. atlieka planuojamų ūkinių veiklų, įrašytų į Planuojamos ūkinės veiklos, kuriai turi būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo, rūšių sąrašą, atrankas dėl poveikio aplinkai vertinimo (toliau – atranka), rengia atrankos išvadų, ar privalomas poveikio aplinkai vertinimas, projektus, sprendimų dėl atrankos išvadų galiojimo pratęsimo projektus ir teikia juos pasirašyti Agentūros direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui;
5.2. nagrinėja poveikio aplinkai vertinimo programas, poveikio aplinkai vertinimo ataskaitas, suinteresuotos visuomenės pasiūlymų įvertinimą, motyvuotus suinteresuotos visuomenės pasiūlymus, poveikio aplinkai vertinimo subjektų išvadas dėl programų, ataskaitų bei planuojamos ūkinės veiklos galimybių, teikia poveikio aplinkai vertinimo programas tvirtinti Agentūros direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui, rengia sprendimų dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių projektus ir teikia juos pasirašyti Agentūros direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui, išskyrus atvejus, kai šiame papunktyje nurodytus veiksmus pagal kompetenciją atlieka Departamento Taršos integruotos prevencijos ir poveikio aplinkai vertinimo skyrius;
5.3. pagal kompetenciją nagrinėja planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos, vertinimo apimties nustatymo dokumentus ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitas ir teikia pasirašyti Agentūros direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui išvadas dėl šių dokumentų ir pasiūlymus dėl vertinimo apimties;
5.4. teisės aktų nustatytais atvejais rengia teritorijų planavimo sąlygų projektus savivaldybės ar vietovės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentams ir savivaldybės ar vietovės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentams ir teikia juos pasirašyti (tvirtinti) Agentūros direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui;
5.5. teisės aktų nustatytais atvejais nagrinėja savivaldybės ar vietovės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentus ir savivaldybės ar vietovės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentus ir rengia sprendimus dėl teritorijų planavimo sąlygų derinimo, teisės aktų nustatytais atvejais derina teritorijų planavimo dokumentus Teritorijų planavimo komisijoje;
5.6. teisės aktų nustatytais atvejais nagrinėja pagal iki 2014 m. sausio 1 d. įsigaliojusį teritorijų planavimo teisinį reguliavimą parengtus teritorijų planavimo dokumentus pagal regionų aplinkos apsaugos departamentų išduotas teritorijų planavimo sąlygas, rengia sprendimus dėl šių teritorijų planavimo dokumentų derinimo ir teikia juos pasirašyti Agentūros direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui;
5.7. teisės aktų nustatyta tvarka keičia ar pratęsia pagal iki 2014 m. sausio 1 d. įsigaliojusį teritorijų planavimo teisinį reguliavimą išduotas teritorijų planavimo sąlygas;
5.8. tikrina statinio projekto sprendinius, kai planuojamai ūkinei veiklai pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nuostatas turi būti atlikta atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo ar poveikio aplinkai vertinimas;
5.9. pagal kompetenciją rengia ir teikia duomenis ir informaciją apie ūkinės veiklos aplinkosauginį reguliavimą valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms ar organizacijoms, fiziniams ar juridiniams asmenims ir visuomenei;
5.10. bendradarbiauja su kitomis valstybės ar savivaldybių institucijomis, įstaigomis ar organizacijomis keičiantis aplinkosaugine informacija, konsultuoja ūkio subjektus, teikia rekomendacijas ir kitą metodinę pagalbą;
5.11. pagal kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus dėl kitų valstybės ar savivaldybių institucijų, įstaigų, organizacijų rengiamų teisės aktų projektų;
5.12. pagal savo veiklos sritį talpina informaciją Agentūros interneto svetainėje;
5.13. vykdo ir kitus su įstaigos administracijos padalinio funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti įstaigos tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
______________________


Susipažinau
__________________
(Parašas)
__________________
(Vardas ir pavardė)
__________________
(Data)
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Šventaragio g. 2, Vilnius
Telefonas: +370 5 219 68 28
El. paštas: Raimonda Usovienė, VTD prie VRM RISS vyr. specialistė, raimonda.usoviene@vtd.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.