Taršos prevencijos departamento Atliekų prevencijos skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 44919
Skelbimo data: 2020-08-13
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Aplinkos apsaugos agentūra
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Taršos prevencijos departamento Atliekų prevencijos skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 7.60
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Pareigybės aprašymas:

Pareigybės aprašymas
PATVIRTINTA
Aplinkos apsaugos agentūros
2020 m. birželio 29 d.
Direktoriaus įsakymas Nr. AV-133
APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS
TARŠOS PREVENCIJOS DEPARTAMENTAS
ATLIEKŲ PREVENCIJOS SKYRIUS
VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS
PAREIGYBĖS APRAŠYMASI SKYRIUS


PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:

3.1. sprendimų įgyvendinimas.

4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):

4.1.
Administracinių paslaugų teikimas;

4.2.
Politikos formavimas.


III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Pagrindinės veiklos srities specializacija:

4.1. Ūkinės veiklos aplinkosuginis reguliavimas atliekų prevencijos srityje.

5. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:

5.1.
Aplinkosauginų leidimų išdavimas atliekų prevencijos srityje;

5.2.
Atliekų prevencijos srityje.

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS


6. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

7. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.

8. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

9. Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

10. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl paslaugų teikimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

11. Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su paslaugų teikimu susijusios informacijos apdorojimą.

12. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

13. Rengia ir teikia informaciją su administracinių paslaugų teikimu ir susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su paslaugų teikimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

14. Rengia ir teikia pasiūlymus su administracinių paslaugų teikimu susijusiais klausimais.

15. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl administracinių paslaugų teikimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl paslaugų teikimo rengimą.

16. Rengia ir teikia pasiūlymus su politikos formavimu susijusiais klausimais.

17. Rengia išvadas dėl teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja išvadų dėl teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo rengimą.

18. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

19. Atlieka planuojamų ūkinių veiklų, įrašytų į Planuojamos ūkinės veiklos, kuriai turi būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo, rūšių sąrašą, atrankas dėl poveikio aplinkai vertinimo, nagrinėja poveikio aplinkai vertinimo subjektų išvadas, rengia atrankos išvadų, ar privalomas poveikio aplinkai vertinimas, projektus, sprendimų dėl atrankos išvadų galiojimo pratęsimo projektus..

20. Nagrinėja, tvarko dokumentus ir rengia sprendimų dėl paraiškų gauti ar pakeisti Taršos leidimus priėmimo, taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ar galiojimo panaikinimo projektus ir teikia juos pasirašyti, peržiūri taršos leidimų sąlygas..

21. Tikrina statybos statinio projekto sprendinius, kai planuojamai ūkinei veiklai pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nuostatas turi būti atlikta atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo ar poveikio aplinkai vertinimas, ir teikia išvadas pasirašyti..

22. Atlieka Atliekų tvarkytojų valstybės registro tvarkytojo funkcijas..

23. Pagal savo veiklos sritį talpina informaciją Agentūros interneto svetainėje..
V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

24. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

24.1.
išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

24.2.
studijų kryptis – aplinkos inžinerija (arba);

24.3.
studijų kryptis – aplinkotyra (arba);

24.4.
studijų kryptis – ekologija (arba);

24.5.
studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);

24.6.
darbo patirtis srityje – nereikalaujama;

24.7.
vadovaujamo darbo patirties trukmė – nereikalaujama.
arba:

24.8.
išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

24.9.
darbo patirties sritis – aplinkos apsaugos srities patirtis;
24.10.
darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 1 metai;

24.11.
vadovaujamo darbo patirties trukmė – nereikalaujama.

25. Atitikimas kitiems reikalavimams:

25.1.
gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.


VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS
26. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:


26.1.

komunikacija - 4 lygis;


26.2.

analizė ir pagrindimas - 3 lygis;


26.3.

patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;


26.4.

organizuotumas - 3 lygis;


26.5.

vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis.27. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:


27.1.

informacijos valdymas - 3 lygis.Susipažinau
________________________
(Parašas)
________________________
(Vardas ir pavardė)
________________________
(Data)
Informacija apie įstaigą: Darbo vieta Vilniuje.
Vertinimo metodai: Nenustatyta
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Regina Filipovič-Jurgaitienė
Telefonas: 8 5 219 6821
El. paštas: regina.filipovic-jurgaitiene@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.