Tarptautinių reikalų ir eksporto skatinimo skyriaus Patarėjas (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 44195
Skelbimo data: 2020-03-27
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Tarptautinių reikalų ir eksporto skatinimo skyriaus Patarėjas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 12.00
Pareigybės aprašymas:

36.13

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2020 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. 40P-13

TARPTAUTINIŲ REIKALŲ IR EKSPORTO SKATINIMO SKYRIAUS PATARĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Tarptautinių reikalų ir eksporto skatinimo skyriaus (toliau – skyrius) patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Skyriaus patarėjo pareigybė reikalinga užtikrinti tarptautinį bendradarbiavimą žemės ir maisto ūkio, kaimo plėtros ir žuvininkystės srityse su Europos Sąjungos (toliau – ES) valstybių narių ir trečiųjų šalių institucijomis, koordinuoti tarpvalstybinį bendradarbiavimą žemės ūkio srityje per dvišalius ir daugiašalius projektus, dalyvauti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – ministerija) ir jai pavaldžių institucijų vykdomose tarptautinio bendradarbiavimo veiklose, dalyvauti formuojant bei įgyvendinant žemės ūkio ir maisto pramonės eksporto skatinimo politiką.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka funkcijas specialiojoje veiklos srityje – tarptautinio bendradarbiavimo žemės ir maisto ūkio, kaimo plėtros ir žuvininkystės srityse.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį tarptautinio bendradarbiavimo srityje;

4.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktus, reglamentuojančiais tarptautinius ryšius, tarptautinių sutarčių rengimą;

4.4. išmanyti tarptautinių santykių specifiką, tarptautinio bendradarbiavimo ir tarptautinių projektų vykdymo principus bei procedūras, diplomatijos ir tarptautinių santykių pagrindus;

4.5. žinoti tarptautinio bendradarbiavimo procedūras bei principus, ES programų techninės paramos teikimo procedūras ir principus;

4.6. būti susipažinusiam su užsienio šalių, ES programų techninės paramos teikimo procedūromis bei principais, sugebėti koordinuoti projektus;

4.7. mokėti anglų kalbą įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu;

4.8. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, Internet Explorer;

4.9. gebėti kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją ir panaudoti turimas žinias rengiant bei redaguojant analitinius dokumentus, pažymas ir išvadas, teikiant pasiūlymus;

4.10. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių bei teisės aktų rengimo reikalavimus;

4.11. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo ir skyriaus veiklą;

4.12. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. inicijuoja ir koordinuoja tarptautinį bendradarbiavimą su ES, ES valstybių narių ir trečiųjų šalių institucijomis žemės ir maisto ūkio, kaimo plėtros ir žuvininkystės srityse;

5.2. pagal kompetenciją analizuoja tarptautinio bendradarbiavimo galimybes, teikia siūlymus vadovybei;

5.3. pagal kompetenciją palaiko ryšius su kitomis Lietuvos Respublikos institucijomis, ministerijos deleguotais atašė;

5.4. teikia siūlymus dėl tarptautinių bendradarbiavimo sutarčių, ketinimų protokolų, veiksmų planų rengimo, organizuoja ir iniciuoja jų rengimą, dalyvauja jas rengiant bei derinant, koordinuoja jų vykdymą;

5.5. pagal kompetenciją organizuoja ir dalyvauja tarptautiniuose susitikimuose, parodose, mugėse, forumuose, konferencijose ir kituose renginiuose, turinčiuose poveikio prekybinio ir ekonominio bendradarbiavimo plėtrai;

5.6. pagal kompetenciją užtikrina Lietuvos žemės ūkio interesų atstovavimą ES, ES valstybių narių ir trečiųjų šalių bendradarbiavimo formato renginiuose, pasirašomuose tarpvalstybiniuose dokumentuose;

5.7. pagal kompetenciją rengia, analizuoja ir apibendrina informaciją ir analitinius dokumentus, pažymas bei išvadas ES, ES valstybių narių ir trečiųjų šalių bendradarbiavimo formato susitikimams;

5.8. pagal kompetenciją užtikrina informacinės medžiagos parengimą ministerijos vadovybei;

5.9. vadovaujantis kasmetine Žemės ūkio ministerijos ir Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto (toliau – Institutas) sutartimi, bendradarbiauja su Instituto specialistais;

5.10. ministerijos vadovybei ar skyriaus vedėjui pavedus, atstovauja skyriaus kompetencijos klausimais tarpžinybiniuose bei tarptautiniuose susitikimuose;

5.11. inicijuoja sprendimus ir (ar) priimtų sprendimų vykdymą, koordinuoja ir kontroliuoja einamosios ir paskesniosios finansų kontrolės atlikimą kuruojamoje veiklos srityje;

5.12. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų sudaromose tarpvyriausybinių, tarpžinybinių komisijų ar darbo grupių veikloje, taip pat žemės ūkio ministro tvirtinamų projektų valdymo darbo grupių veikloje;

5.13. pagal kompetenciją nagrinėja ir dalyvauja nagrinėjant rašytinius; piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus;

5.14. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės bei skyriaus vedėjo pavedimus.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Susipažinau

_____________________________

(parašas)

_____________________________

(vardas ir pavardė)

_____________________________

(data)

Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai: Nenustatyta
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Marina Mažionienė
Telefonas: 8 5 2196825
El. paštas: marina.mazioniene@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.