Trečiadienis, balandžio 17 d.

Tarptautinio vertėjų ir rašytojų centro vedėjas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 89594
Skelbimo data: 2023-07-13
Skelbimas galioja iki: 2023-07-26
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešoji biblioteka
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Tarptautinio vertėjų ir rašytojų centro vedėjas
Pareiginės algos koeficientas: 10.00
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 1,860.00
Darbo vieta (miestas): Klaipėda
Informacija apie įstaigą: Darbo vieta - Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešoji biblioteka, adresu H. Manto g. 25, Klaipėda, pagal poreikį vykimas į Tarptautinį vertėjų ir rašytojų centrą, adresu Skruzdynės g. 9, Neringa (Nida).
Darbo laiko norma - 40 val. per savaitę, 5 darbo dienas pagal patvirtintą darbo grafiką. Neterminuota darbo sutartis.

Teikiant dokumentus Tarptautinio vertėjų ir rašytojų centro vedėjo pareigoms užimti, būtina pateikti Tarptautinio vertėjų ir rašytojų centro 2 metų veiklos programą.

Kontaktinis asmuo direktoriaus pavaduotoja Kristina Kundrotienė, tel. 8-46-412530
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės
viešosios bibliotekos direktoriaus
2023 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. 2023-V-30


KLAIPĖDOS APSKRITIES IEVOS SIMONAITYTĖS VIEŠOJI BIBLIOTEKA
TARPTAUTINIO VERTĖJŲ IR RAŠYTOJŲ CENTRO VEDĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešosios bibliotekos (toliau – Biblioteka, KLAVB) filialas Tarptautinis vertėjų ir rašytojų centras (toliau – Centras, TVRC) yra Bibliotekos padalinys, veikiantis informacijos sklaidos, kultūros, mokslo ir švietimo srityje. Centro buveinė – Skruzdynės g. 9, LT-93123 Neringa.
2. TVRC vedėjas yra struktūrinio padalinio vadovas veikiantis kultūros, mokslo ir švietimo srityje.
3. Pareigybės lygis – A2.
4. Pareigybės paskirtis – vadovauti Centrui, koordinuoti jo veiklą, įgyvendinti Centro nuostatuose numatytus veiklos tikslus, uždavinius ir funkcijas; inicijuoti, organizuoti ir vykdyti tarptautines ir vietines menines veiklas, kultūros, skaitymo skatinimo projektus, konkursus bei renginius; įgyvendinti tarptautines ir nacionalines menininkų rezidencijų programas ir stipendijų projektus.
5. Pareigybės pavaldumas – tiesiogiai pavaldus Bibliotekos direktoriui. Vykdo visus su tiesiogine veikla susijusius administracijos nurodymus.
6. Nesant padalinio vedėjui (jam išėjus atostogų, susirgus ir kt.), jo pareigas eina kitas bibliotekos direktoriaus paskirtas asmuo, įgyjantis atitinkamas teises ir atsakantis už tinkamą pareigų vykdymą.
7. Dalykinius ryšius palaiko ir bendradarbiauja su šalies ir užsienio vertėjų bei rašytojų kūrybinėmis organizacijomis ir asociacijomis.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

8. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
8.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį socialinių ir/ar humanitarinių mokslų srities išsilavinimą su bakalauro ar magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
8.2. profesinė darbo patirtis – ne mažiau kaip 2 metai administracinio, jam prilyginto ar projektų valdymo darbo, vadovaujamo darbo patirtis – privalumas;
8.3. turi būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, darbo santykius, menininkų rezidencijų veiklą, kitais su veikla susijusiais teisės aktais;
8.4. būti susipažinęs su Bibliotekos vidaus tvarkos taisyklėmis, darbų saugos ir sveikatos instrukcijomis ir jų laikytis;
8.5. žinoti Bibliotekos, Centro pagrindinius veiklos tikslus ir uždavinius;
8.6. pageidaujamas užsienio kalbos mokėjimo lygis pagal Bendrųjų Europos kalbų metmenų kalbos mokėjimo lygių sistemą – bent vieną ES užsienio kalbą B1 lygiu;
8.7. turėti projektų administravimo, įgyvendinimo patirties;
8.8. mokėti naudotis informacijos ir komunikacijos technologijomis, dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu, dokumentų valdymo bei patalpų rezervavimo sistemomis;
8.9. kiti specialūs reikalavimai, susiję su biudžetinės įstaigos darbuotojo pareigybei priskiriamų funkcijų specifika:
8.9.1. būti įvaldęs darbo organizavimo metodiką;
8.9.2. gebėti spręsti konfliktus, glaustai pateikti informaciją, būti komunikabilus, nešališkas, žinoti pagrindinius bendravimo ir bendradarbiavimo principus, tarnybinės etikos normas;
8.9.3. gebėti planuoti ir organizuoti veiklą, analizuoti ir ją apibendrinti, savarankiškai valdyti, kaupti ir analizuoti informaciją, rengti ataskaitas, dokumentus ir kitus įstaigos vidaus tvarkomuosius, informacinius raštus;
8.10. privalo išmanyti:
8.10.1. Centro patalpų išplanavimą ir paskirtį, evakuacijos schemas ir naudojimosi taisykles;
8.10.2. objekto materialinių vertybių išdėstymo tvarką bei vietas;
8.10.3. vidaus ir lauko inžinerinius tinklus;
8.10.4. pastatų apsaugos įrangą.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

9. Pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
9.1. rengia, derina su KLAVB administracija bei teikia tvirtinimui TVRC veiklos strategiją, planus ir veiklos ataskaitas, numato veiklos uždavinius ir būdus jiems įgyvendinti, užtikrina Centro nuostatuose numatytų tikslų ir funkcijų vykdymą;
9.2. apibendrina ir analizuoja Centro lankytojų pasiūlymus ir pastabas apie teikiamas paslaugas, teikia pasiūlymus jas tobulinti;
9.3. kompetencijos ribose atstovauja Centrą ir pristato jo veiklą visuomenei;
9.4. užtikrina reikiamą darbo organizavimą TVRC:
9.4.1. organizuoja Centro veiklos ir darbuotojų darbą, atlieka darbo laiko apskaitą, rengia Centro veiklos ir darbuotojų pareigybių dokumentaciją;
9.4.2. vadovauja Centro darbuotojų komandai ir rūpinasi jų profesiniu tobulėjimu; kontroliuoja ir vertina Centro darbuotojų darbo drausmę ir veiklos rezultatus, teikia pasiūlymus dėl darbuotojų atleidimo, skatinimo ir nuobaudų skyrimo; organizuoja darbo vietų įrengimą, sveikų ir saugių darbo sąlygų sukūrimą, darbuotojų aprūpinimą darbo priemonėmis;
9.4.3. planuoja numatomus pirkimus, pateikia informaciją apie prekių, paslaugų, darbų poreikį, inicijuoja viešuosius pirkimus;
9.4.4. užtikrina tinkamą paslaugų teikėjų teikiamų paslaugų kokybę ir kontroliuoja užsakymų įgyvendinimą;
9.4.5. organizuoja veiklą, susijusią su Centro infrastruktūros priežiūra, atnaujinimu ir tobulinu;
9.4.6. užtikrina į TVRC atvykstantiems rezidentams tinkamas darbo ir poilsio sąlygas;
9.4.7. organizuoja ir tvarko Centro raštvedybą, užtikrina tinkamą dokumentų saugojimą ir perdavimą nustatyta tvarka į archyvą;
9.4.8. koordinuoja teikiamas mokamas paslaugas pagal patvirtintą mokamų paslaugų sąrašą, Centro mokamų paslaugų teikimo tvarkoje nustatyta tvarka.
9.5. inicijuoja ir koordinuoja rengiamų rezidencijų projektus savivaldybėms, Lietuvos kultūros tarybai, užsienio šalių ir kitiems galimiems fondams, įgyvendina su Centro veikla susijusias programas bei iniciatyvas; dalyvauja kitoje bibliotekos projektinėje veikloje;
9.6. nustatyta tvarka valdo, naudoja TVRC turtą ir juo disponuoja; rūpinasi turimais ištekliais, užtikrina jų optimalų valdymą ir naudojimą;
9.9. koordinuoja veiklą su kitomis šalies ir užsienio menininkų rezidencijomis ir menininkų bei kūrėjų organizacijomis;
9.10. viešina informaciją apie Centro veiklą, reikšmingus įvykius, renginius; seka ir analizuoja publikacijas apie TVRC žiniasklaidoje; su analizės rezultatais supažindina Bibliotekos ir jos padalinių vadovus, rengia atsakymus į publikacijas;
9.11. dalyvauja TVRC renginių ir parodų organizavime, informuoja apie juos žiniasklaidą; informuoja žiniasklaidą apie kitus svarbius TVRC veiklos faktus; teikia medžiagą internetinei svetainei;
9.12. apskaito savo atliktą darbą ir atsiskaito nustatyta tvarka bei terminais;
9.13. asmeniškai dalyvauja arba skiria atsakingą asmenį dalyvauti Bibliotekos sudarytų komisijų ar darbo grupių veiklose, veiklos aptarimuose pagal Centro kompetenciją;
9.13. vykdo kitas KLAVB administracijos užduotis ar pavedimus susijusius su tiesioginių pareigų vykdymu ir išvardintomis funkcijomis.

IV SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ

10. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako už:
10.1. savalaikį ir kokybišką jam paskirtų funkcijų, kitų KLAVB vadovybės įsakymų, nurodymų ir užduočių, administracijos posėdžių nutarimų, kitų KLAVB veiklą reglamentuojančių dokumentų reikalavimų vykdymą;
10.2. Centro veiklos rezultatus bei teikiamų paslaugų kokybę;
10.3. Centro veiklos ataskaitų duomenų teisingumą, apskaitos informacijos tinkamumą, objektyvumą, pateikimą laiku;
10.4. Centro įvaizdžio formavimą bei jo pateikimą adresatams;
10.5. informacijos pateikimo operatyvumą ir kokybę;
10.6. tikslią ir teisingą savo žinioje turimų materialinių vertybių apskaitą ir jų saugumą;
10.7. vidaus darbo tvarkos taisyklių, profesinės etikos, darbo saugos reikalavimų laikymąsi ir priešgaisrinę saugą TVRC patalpose.

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: 8 46 412 530
El. paštas: biblioteka@klavb.lt
Adresas: Klaipėda, H. Manto g. 25
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.