Ketvirtadienis, rugsėjo 23 d.

Tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus Vyriausiasis specialistas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 69330
Skelbimo data: 2021-03-09
Konkursą inicijuojanti įstaig: Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Konkursą organizuojanti įstaiga: Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Pareigos: Tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus Vyriausiasis specialistas
Pareiginės algos koeficientas: 7.70
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. V-379

TARPTAUTINIO BENDRADARBIAVIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojas) ir ši pareigybė priskirta Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių I grupei.
2. Pareigybės lygis – A2.
3. Tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga apdoroti su tarptautiniu bendradarbiavimu susijusią informaciją, sekti ir koordinuoti informaciją Užimtumo tarnybai dalyvauti tarptautiniuose projektuose, koordinuoti veiklas grįžtamosios migracijos ir diasporos srityje, inicijuoti ir koordinuoti Užimtumo tarnybos korespondenciją ir bendradarbiavimą su Lietuvos Respublikos institucijomis tarptautinio bendradarbiavimo klausimais.
4. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

II. SKYRIUS
DARBUOTOJO VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo bendrosios veiklos srities – tarptautinis bendradarbiavimas – funkcijas.

III SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

6. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilyginamą išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį;
6.3. žinoti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius gyventojų užimtumo garantijų įgyvendinimą darbo rinkoje, nedarbo socialinį draudimą, užsieniečių darbą Lietuvos Respublikoje, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų veiklos organizavimą, finansavimo tvarką, darbo santykius, dokumentų valdymą, asmens duomenų teisinę apsaugą bei gebėti juos taikyti praktiškai;
6.4. mokėti apibrėžti problemas, pasirinkti optimalius jų sprendimų būdus ir metodus;
6.5. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, rengti oficialius dokumentus;
6.6. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B2 lygiu;
6.7. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją.

IV SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
7.1. apdoroja su tarptautinių ryšių palaikymu susijusią informaciją ir koordinuoja šios informacijos apdorojimą.
7.2. analizuoja ir teikia siūlymus vystomojo bendradarbiavimo ir ES Rytų partnerystės srityse, planuoja išteklius ir priemones tikslams įgyvendinti.
7.3. seka informaciją apie Užimtumo tarnybos galimybes dalyvauti tarptautiniuose projektuose užimtumo didinimo ir gerosios patirties diegimo srityje, vertina dalyvavimo juose tikslingumą ir teikia pasiūlymus.
7.4. koordinuoja veiklas susijusias su Užimtumo tarnybos įgyvendinamais projektais ir veiklomis grįžtamosios migracijos ir diasporos srityje.
7.5. inicijuoja ir koordinuoja Užimtumo tarnybos bendradarbiavimą su Lietuvos Respublikos institucijomis tarptautinio bendradarbiavimo srityje.
7.6. rengia užsienio valstybių institucijų bei organizacijų delegacijų ir atstovų vizitų programas, darbotvarkes ir kitus susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja užsienio valstybių institucijų bei organizacijų delegacijų ir atstovų vizitų programų, darbotvarkių ir kitų susijusių dokumentų rengimą.
7.7. analizuoja užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų vykdomą užimtumo politiką Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais, teikia apibendrintą informaciją ir siūlymus dėl tarptautinio bendradarbiavimo plėtros.
7.8. esant poreikiui, padeda susikalbėti užsienio (anglų) kalba Užimtumo tarnybos vadovybės ir kitų darbuotojų susitikimuose su užsienio valstybių delegacijomis, oficialiais asmenimis ir tarptautinių organizacijų atstovais, verčia raštu iš užsienio (anglų) kalbos į lietuvių kalbą ir iš lietuvių kalbos į užsienio (anglų) kalbą įvairius dokumentus arba organizuoja jų vertimą.
7.9. pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus jų ligos ir atostogų metu.
7.19. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ

8. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako už:
8.1. savo funkcijų atlikimą laiku ir kokybiškai renkamų, analizuojamų ir pateikiamų duomenų tikslumą;
8.2. Užimtumo tarnybos konfidencialaus pobūdžio informacijos saugojimą;
8.3. darbo, priešgaisrinės saugos ir higienos normų laikymąsi;
8.4. racionalų darbo laiko naudojimą.
9. Darbuotojas už savo pareigų netinkamą vykdymą atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
10. Baigdamas savo darbo teisinius santykius Užimtumo tarnyboje, privalo perduoti visus turimus dokumentus bei supažindinti su vykdomais darbais tiesioginį vadovą arba kitą Užimtumo tarnybos direktoriaus paskirtą asmenį.
__________________________
Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: (8-5) 236 0770
El. paštas: info@uzt.lt
Adresas: Geležinio Vilko g. 3A, LT-03131 Vilnius
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.