Ketvirtadienis, rugsėjo 28 d.

Tarptautinio bendradarbiavimo grupės vyriausiasis specialistas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 10721
Skelbimo data: 2022-04-15
Skelbimas galioja iki: 2022-04-25
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija
Pareigos: Tarptautinio bendradarbiavimo grupės vyriausiasis specialistas
Pareiginės algos koeficientas: 11.50
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 2,081.50
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Informacija apie įstaigą:
Pareigybės aprašymas:
Pareigybės aprašymas
LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJOS
TARPTAUTINIO BENDRADARBIAVIMO GRUPĖS
VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus grupės vadovui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. stebėsena ir analizė.
4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):
4.1. tarptautiniai ryšiai.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
5.1. Tarptautinio bendradarbiavimo energetikos srityje įgyvendinimas ir stebėsena.
6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:
6.1. Tarptautinis bendradarbiavimas ir Europos Sąjungos reikalų koordinavimas.

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

7. Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.
8. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
9. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.
10. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
11. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.
12. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl stebėsenos ir (ar) analizės rengimą.
13. Rengia užsienio valstybių institucijų bei organizacijų delegacijų ir atstovų vizitų programas, darbotvarkes ir kitus susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja užsienio valstybių institucijų bei organizacijų delegacijų ir atstovų vizitų programų, darbotvarkių ir kitų susijusių dokumentų rengimą.
14. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl tarptautinių ryšių užmezgimo, palaikymo, plėtros arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl tarptautinių ryšių užmezgimo, palaikymo, plėtros rengimą.
15. Rengia ir teikia pasiūlymus su tarptautiniais ryšiais susijusiais klausimais.
16. Bendradarbiauja su užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis arba prireikus koordinuoja bendradarbiavimą su užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis.
17. Organizuoja bendradarbiavimą su užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis arba prireikus koordinuoja bendradarbiavimo su užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis organizavimą.
18. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
19. Pagal Energetikos ministerijos kompetenciją bendradarbiauja su Užsienio reikalų ministerija koordinuojant Lietuvos Respublikos vystomojo bendradarbiavimo politikos klausimus.
20. Koordinuoja Lietuvos dalyvavimą Energetikos bendrijos veikloje, teikia pasiūlymus Lietuvos pozicijai Energijos bendrijos veikloje svarstomais klausimais, pagal kompetenciją dalyvauja Energijos bendrijos susitikimuose ir atstovauja Lietuvos poziciją.
21. Koordinuoja Lietuvos dalyvavimą Energetikos Chartijoje Sutarties veikloje, teikia pasiūlymus Lietuvos pozicijai Energetikos Chartijos Sutarties veikloje svarstomais klausimais, pagal kompetenciją dalyvauja Energetikos Chartijos Sutarties susitikimuose ir atstovauja Lietuvos poziciją.
22. Rengia arba koordinuoja rengiamas Lietuvos pozicijas dėl Europos Sąjungos išorinės dimensijos priimamų teisės aktų ar kitų energetikos politikos dokumentų.
23. Dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžiuose ir pasitarimuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybės komitetų posėdžiuose, komisijose, darbo grupėse ir kituose pasitarimuose.
24. Pavaduoja kitus grupės valstybės tarnautojus jų laikino nedarbingumo, atostogų, komandiruočių ir kitų neatvykimų į darbą atvejais.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

25. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
25.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
25.2. studijų kryptis – politikos mokslai (arba);
25.3. studijų kryptis – ekonomika (arba);
25.4. studijų kryptis – elektros inžinerija (arba);
arba:
25.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
25.6. darbo patirties sritis – tarptautinio bendradarbiavimo srities patirtis;
25.7. darbo patirtis srityje – 1 metai;
26. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
26.1. kalba - anglų;
26.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.
27. Atitikimas kitiems reikalavimams:
27.1. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

28. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
28.1. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis;
28.2. organizuotumas - 3 lygis;
28.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;
28.4. analizė ir pagrindimas - 3 lygis;
28.5. komunikacija - 4 lygis.
29. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
29.1. įžvalgumas - 3 lygis;
29.2. informacijos valdymas - 3 lygis.
30. Profesinė kompetencija:
30.1. tarptautinių ryšių išmanymas - 3 lygis.

Susipažinau
________________________
(Parašas)
________________________
(Vardas ir pavardė)
________________________
(Data)


Vertinimo metodai:
Inverviu;
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Teisės ir personalo grupės Patarėja
Vardas, Pavardė: Ieva Šedbarienė
Telefonas:
El. paštas: ieva.sedbariene@enmin.lt
Adresas: Gedimino pr. 38, Vilnius LT-01104
Skelbimas publikuojamas iki: 2022-04-25
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.