Tarptautinio bendradarbiavimo departamento Tarptautinių informacijos mainų skyrius vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 43470
Skelbimo data: 2020-01-22
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Tarptautinio bendradarbiavimo departamento Tarptautinių informacijos mainų skyrius vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 8.60
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
viršininko 2019 m. gruodžio 27 d.
įsakymu Nr. VP-135


TARPTAUTINIO BENDRADARBIAVIMO DEPARTAMENTO
TARPTAUTINIŲ INFORMACIJOS MAINŲ SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Tarptautinio bendradarbiavimo departamento Tarptautinių informacijos mainų skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
II. PASKIRTIS
2. Tarptautinio bendradarbiavimo departamento (toliau — Departamentas) Tarptautinių informacijos mainų skyriaus (toliau — skyrius) vyriausio specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti Departamento skyriaus darbą, keičiantis mokestine informacija su užsienio valstybių mokesčių administratoriais ir koordinuoti tokio darbo atlikimą valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau — VMI prie FM) ir apskričių valstybinėse mokesčių inspekcijose (toliau — AVMI).
III. VEIKLOS SRITYS
3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje — tarptautiniuose informacijos mainuose ir abipusėje administracinėje pagalboje.


IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą;
4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį mokesčių administravimo srityje;
4.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Europos Sąjungos teisės aktais, ratifikuotomis ir įsigaliojusiomis tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais mokesčių administravimą;
4.4. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
4.5. turėti darbo planavimo ir koordinavimo įgūdžių, gebėti savarankiškai planuoti savo veiklą;
4.6. turėti gerus bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius;
4.7. išmanyti raštvedybos bei teisės aktų rengimo ir derinimo taisykles;
4.8. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
4.9. gerai mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Outlook, Internet Explorer);
V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. siekdamas, kad būtų užtikrintas efektyvus mokestinės informacijos mainų darbas, rengia taisykles, instrukcijas, kitus teisės aktus, metodikas ir rekomendacijas jam priskirto darbo abipusės pagalbos keičiantis mokestine informacija su užsienio kompetentingomis institucijomis srityje;
5.2. siekdamas, kad būtų užtikrintas sėkmingas apsikeitimas mokestine informacija, vadovaudamasis tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos (toliau — ES) teisės aktais bei abipusės pagalbos administruojant mokesčius susitarimais, teikia užsienio valstybių kompetentingoms institucijoms paklausimus ir atsakymus, susijusius su abipusės pagalbos suteikimu administruojant pridėtinės vertės mokestį ir tiesioginius mokesčius;
5.3. siekdamas užtikrinti sėkmingą tarptautinio nepriemokų išieškojimo darbą, vadovaudamasis dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartimis bei ES teisės aktais, teikia užsienio valstybių kompetentingoms institucijoms prašymus bei informaciją, susijusią su abipusės pagalbos suteikimu išieškant mokestines nepriemokas;
5.4. siekdamas užtikrinti sėkmingą apsikeitimą mokestine informacija, pagal Departamento skyriaus kompetenciją koordinuoja, kontroliuoja bei metodiškai vadovauja atsakingiems VMI prie FM ir AVMI valstybės tarnautojams ar darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis (toliau — darbuotojai) abipusės pagalbos keičiantis mokestine informacija su užsienio kompetentingomis institucijomis klausimais;
5.5. siekdamas, kad būtų teisingai ir išsamiai reglamentuota tarptautinių informacijos mainų veikla, pagal Departamento skyriaus kompetenciją teikia pastabas, pasiūlymus ir išvadas dėl kitų VMI prie FM administracijos padalinių parengtų dokumentų projektų, dėl nustatyta tvarka VMI prie FM perduotų įstatymų bei kitų teisės aktų projektų, taip pat teikia pasiūlymus dėl atliekamo darbo gerinimo, mokesčių įstatymų ir kitų norminių aktų tobulinimo;
5.6. verčia iš lietuvių į anglų, taip pat iš anglų į lietuvių kalbas su tarptautiniu administraciniu bendradarbiavimu keičiantis informacija susijusius dokumentus;
5.7. laikydamasis informacijos konfidencialumo reikalavimų ir užtikrindamas savalaikį informacijos apsikeitimo darbą, siunčia į užsienį, taip pat priima iš užsienio šalių mokesčių administracijų gautus paklausimus/atsakymus keičiantis informacija per specialų elektroninį paštą (toliau — CCN paštas);
5.8. vykdo kitus, nenuolatinio pobūdžio Departamento skyriaus vedėjo pavedimus, siekdamas VMI prie FM strateginių tikslų įgyvendinimo.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Departamento skyriaus vedėjui.


Susipažinau:


(parašas)


(vardas, pavardė)


(data)
Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai: Nenustatyta
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Regina Filipovič-Jurgaitienė
Telefonas: 8 5 219 6821
El. paštas: regina.filipovic-jurgaitiene@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.