Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius (vyriausiasis specialistas)(pareiginės algos koeficientas 7,00) (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 44137
Skelbimo data: 2020-03-25
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Raseinių rajono savivaldybės administracija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius (vyriausiasis specialistas)(pareiginės algos koeficientas 7,00) (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 7.00
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 16 d. įsakymu
Nr. A2-302

RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS TARPINSTITUCINIO BENDRADARBIAVIMO KOORDINATORIAUS (VYRIAUSIOJO SPECIALISTO) PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Raseinių rajono savivaldybės administracijos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius (vyriausiasis specialistas) (toliau – Koordinatorius) yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Koordinatoriaus pareigybė reikalinga koordinuoti Raseinių rajono savivaldybėje (toliau – rajono Savivaldybė) teikiamas švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugas vaikams nuo gimimo iki 18 metų ir asmenims, turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių iki 21 metų (toliau – Vaikas) ir jų tėvams ar globėjams/rūpintojams.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas – vaikams ir jų tėvams ar globėjams/rūpintojams teikiamų švietimo pagalbos bei socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų koordinavimas (toliau – Koordinuotai teikiamos paslaugos).

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti magistro kvalifikacinį laipsnį studijų kryptyse: sociologijos, socialinio darbo, verslo vadybos, vadybos, žmonių išteklių vadybos, viešojo administravimo arba turėti lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją;
4.2. turėti 1 metų darbo patirtį;
4.3. būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymu, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu, Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Vaiko gerovės užtikrinimą;
4.4. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
4.5. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, žinoti teisės aktų bei kitų dokumentų rengimo reikalavimus;
4.6. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
5.1. renka, kaupia ir analizuoja informaciją, susijusią su Vaiku ir jo aplinka, jos pagrindu priima sprendimą dėl prevencinių, tęstinių priemonių taikymo, siekdamas konkrečios institucijos teikiamos pagalbos Vaikui ir/ar jo tėvams (globėjams, rūpintojams) efektyvesnio organizavimo arba nustato Koordinuotai teikiamų paslaugų poreikį;
5.2. priima ir nagrinėja vaiko tėvų (globėjų, rūpintojų), institucijų, įstaigų, organizacijų, teikiančių švietimo, sveikatos priežiūros, socialines, viešosios tvarkos užtikrinimo paslaugas prašymus/informaciją dėl Koordinuotai teikiamų paslaugų, inicijuoja jų teikimą;
5.3. nagrinėja skundus ir pranešimus dėl Koordinuotai teikiamų paslaugų ir pagal savo kompetenciją konsultuoja institucijas, įstaigas, organizacijas, asmenis;
5.4. teikia sprendimų dėl Koordinuotai teikiamų paslaugų teikimo projektus rajono Savivaldybės administracijos direktoriui;
5.5. bendradarbiauja ir pagal poreikį organizuoja bendrus pasitarimus su institucijomis, įstaigomis ar organizacijomis, kurios bendradarbiaudamos tarpusavyje, teiks Koordinuotai teikiamas paslaugas (toliau – Teikėjais), Koordinuotai teikiamų paslaugų teikimo atvejo vadybininkais (toliau – Atvejo vadybininkais), atsakingais asmenimis rengiančiais ir įgyvendinančiais Koordinuotai teikiamų paslaugų teikimo planą vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams), kitais rajono Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojais arba darbuotojais, atsakingais už Vaiko gerovės užtikrinimą;
5.6. teikia informaciją rajono Savivaldybės administracijos direktoriui apie iškylančias problemas ir siūlymus dėl Koordinuotai teikiamų paslaugų plėtros ar organizavimo tobulinimo, Koordinuotai teikiamas paslaugas teikiančių specialistų kompetencijos tobulinimo;
5.7. atlieka rajono Savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijos (toliau – Komisija) pirmininko funkcijas;
5.8. organizuoja Komisijos posėdžius;
5.9. atlieka kitas Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros ir Lietuvos Respublikos švietimo įstatymuose nustatytas funkcijas;
5.10. vykdo ir kitus su rajono Savivaldybės administracijos ar Koordinatoriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti administracijos tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus rajono Savivaldybės administracijos direktoriui.
______________


Susipažinau
(Parašas)
(Vardas ir pavardė)
(Data)
Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai: Nenustatyta
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Gražina Čekolytė
Telefonas: 8 5 219 6830
El. paštas: grazina.cekolyte@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.