Tarifų skyriaus Vyriausiasis specialistas, pareiginės algos koeficientas - 7,5 (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimo nr.: 42358
Skelbimo data: 2019-09-19
Konkursą organizuojanti įstaiga: Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Pareigos: Tarifų skyriaus Vyriausiasis specialistas, pareiginės algos koeficientas - 7,5 (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareigybės aprašymas:

TARIFŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS NR. 9

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Tarifų skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas

II SKYRIUS PASKIRTIS


2. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti darbams, susijusiems su bendrojo muitų tarifo ir kitų užsienio prekybos tarifinio reguliavimo priemonių taikymo organizavimu, koordinavimu ir priežiūra.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka specialiosios veiklos srities – Kombinuotosios nomenklatūros taikymo ir priežiūros organizavimo, prekių tarifinio klasifikavimo – funkcijas.
IV SKYRIUS
REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Viešojo administravimo, Valstybės tarnybos, Muitinės, Mokesčių administravimo, Pridėtinės vertės mokesčio, Akcizų įstatymais, Sąjungos muitinės kodeksu ir Sąjungos muitinės kodekso įgyvendinimą reglamentuojančių teisės aktų nuostatomis, Bendruoju muitų tarifu, kitais Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais muitinės veiklą, užsienio prekybos tarifinį reguliavimą, prekių tarifinį klasifikavimą, muitų ir kitų mokesčių, kuriuos administruoja muitinė, tarifų taikymą, ir kitais teisės aktais, susijusiais su šiame pareigybės aprašyme nustatytų pareigų vykdymu;
4.2. turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą;
4.3. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų projektų ir dokumentų rengimo taisykles;
4.4. mokėti dirbti kompiuteriu „Microsoft Office“ programiniu paketu;
4.5. mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
4.6. turėti ne mažesnę nei 1 metų patirtį muitinės veiklos srityje.
V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
5.1. rengia ir (arba) derina teisės aktų ir kitų dokumentų, susijusių su Tarifų skyriaus kompetencijai priklausančiomis muitinės veiklos sritimis, projektus;
5.2. analizuoja informaciją apie prekių tarifinio klasifikavimo taikymą Lietuvos Respublikos muitinėje ir Europos Sąjungoje, teikia rekomendacijas, paaiškinimus, išvadas nurodytais klausimais, siūlymus dėl prekių tarifinio klasifikavimo Lietuvos Respublikos muitinėje, šios srities teisės aktų taikymo priežiūros tobulinimo;
5.3. koordinuoja ir prižiūri prekių tarifinį klasifikavimą Lietuvos Respublikos muitinėje, taip pat atlieka prekių tarifinį klasifikavimą;
5.4. analizuoja iš Europos Sąjungos institucijų gaunamus dokumentus, prireikus rengia apibendrinimus, pristatymus ar kitą su tuo susijusią informaciją;
5.5. renka, sistemina ir analizuoja informaciją apie prekių tarifinį klasifikavimą, teikia ją teritorinėms muitinėms;
5.6. rengia informaciją skelbimui muitinės interneto tinklalapyje ir vidinėje svetainėje (intranete);
5.7. rengia Privalomosios tarifinės informacijos sprendimų projektus, atlikti teisės aktų nustatytas kitas su Privalomosios tarifinės informacijos sprendimais susijusias funkcijas;
5.8. teikia informaciją Lietuvos Respublikos ir užsienio asmenims, kitų šalių muitinėms, organizacijoms prekių tarifinio klasifikavimo, tarifinio reguliavimo priemonių taikymo klausimais;
5.9. teikia rizikos valdytojams informaciją, reikalingą tarifinio prekių klasifikavimo pažeidimų rizikos valdymui, derinti centrinius rizikos profilius;
5.10. analizuoja muitinės deklaracijų duomenis, susijusius su tarifinio reguliavimo priemonių taikymu, teikti siūlymus teritorinėms muitinėms dėl muitinės deklaracijų tikrinimo po jų muitinio įforminimo;
5.11. pagal kompetenciją teikia Muitinės departamento struktūriniams padaliniams, muitinės įstaigoms metodinę ir praktinę pagalbą;
5.12. atstovauja Tarifų skyriui projektuose, darbo grupių, komisijų darbe, apie dalyvavimo rezultatus teikia ataskaitas skyriaus vedėjui;
5.13. periodiškai veda seminarus arba mokymus muitinės pareigūnams;
5.14. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Tarifų skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su Tarifų skyriaus funkcijomis.
VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Tarifų skyriaus vedėjui.
_____________________________


Susipažinau

(parašas)

(vardas, pavardė)

(data)

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Šventaragio g. 2, Vilnius
Telefonas: (8 5) 219 6820
El. paštas: Aistė Viškelytė, VTD prie VRM Atrankų skyriaus specialistė, aiste.viskelyte@vtd.lt