Švietimo skyrius Tarrpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius (vyriausiasis specialistas) (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 43743
Skelbimo data: 2020-02-19
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Pakruojo rajono savivaldybės administracija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Švietimo skyrius Tarrpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius (vyriausiasis specialistas) (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 6.40
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Pakruojo rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2019 m. vasario 26 d.
įsakymu Nr. AP-222

ŠVIETIMO SKYRIAUS TARPINSTITUCINIO BENDRADARBIAVIMO KOORDINATORIAUS (VYRIAUSIOJO SPECIALISTO) PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Švietimo skyriaus (toliau – skyrius) tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius (vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Pareigybė reikalinga organizuoti koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų (toliau – koordinuotai teikiamos paslaugos) teikimą vaikams nuo gimimo iki 18 metų, asmenims, turintiems didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, iki 21 metų (toliau – vaikas) ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams), telkti Pakruojo rajono savivaldybėje (toliau – savivaldybė) veikiančias švietimo pagalbą, socialines ir sveikatos priežiūros paslaugas teikiančias savivaldybės ir valstybės institucijas, įstaigas, organizacijas siekiant sudaryti savivaldybėje palankias sąlygas vaiko gerovei, padėti jo tėvams (globėjams, rūpintojams) kurti saugią aplinką, užtikrinti gyvenimo, asmeninių bei socialinių ryšių kokybę.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities – vaiko gerovės užtikrinimo – funkcijas.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį (magistro kvalifikacinis laipsnis) sociologijos, socialinio darbo, psichologijos, politikos mokslų, visuomenės saugumo, ekonomikos, teisės, vadybos, žmonių išteklių vadybos, viešojo administravimo, verslo, pedagogikos, edukologijos, visuomenės sveikatos ar medicinos krypties išsilavinimą;
4.2. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;
4.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymu, Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu, Socialinių paslaugų įstatymu, Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymu, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vaiko gerovės užtikrinimą;
4.4. būti susipažinusiam su dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai;
4.5. gebėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, dirbti komandoje, teikti konsultacijas.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. koordinuoja savivaldybėje koordinuotai teikiamas paslaugas vaikams ir jų atstovams pagal įstatymą, nustato šių paslaugų poreikį;
5.2. inicijuoja ir kartu su savivaldybės administracijos struktūriniais padaliniais, kitomis institucijomis ir organizacijomis rengia koordinuotai teikiamų paslaugų plėtros planą, buria specialistų grupę, teikiančią socialinės paramos ir sveikatos priežiūros paslaugas;
5.3. vykdo koordinuotai teikiamų paslaugų prieinamumo ir kokybės stebėseną, vadovaudamasis švietimo ir mokslo ministro kartu su socialinės apsaugos ir darbo ministru bei sveikatos apsaugos ministru nustatytais koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinės paramos, sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės stebėsenos rodikliais ir stebėsenos tvarkos aprašu;
5.4. informuoja vietos bendruomenę apie vaikų ir jų atstovų pagal įstatymą galimybes gauti koordinuotai teikiamas paslaugas savivaldybėje;
5.5. renka, kaupia ir analizuoja informaciją, susijusią su vaiku ir jo aplinka, priima sprendimą dėl prevencinių, tęstinių prevencinių priemonių taikymo, siekdamas konkrečios institucijos teikiamos pagalbos vaikui ir / ar jo tėvams (globėjams, rūpintojams) efektyvesnio organizavimo, arba nustato koordinuotai teikiamų paslaugų poreikį;
5.6. priima ir nagrinėja vaiko tėvų (globėjų, rūpintojų), institucijų, įstaigų, organizacijų, teikiančių švietimo, sveikatos priežiūros, socialines, viešosios tvarkos užtikrinimo paslaugas, prašymus / informaciją dėl koordinuotai teikiamų paslaugų, inicijuoja jų teikimą;
5.7. nagrinėja skundus ir pranešimus dėl koordinuotai teikiamų paslaugų ir pagal savo kompetenciją konsultuoja institucijas, įstaigas, organizacijas, asmenis;
5.8. teikia sprendimų dėl koordinuotai teikiamų paslaugų teikimo projektus savivaldybės administracijos direktoriui;
5.9. bendradarbiauja ir pagal poreikį organizuoja bendrus pasitarimus su institucijomis, įstaigomis ar organizacijomis, kurios, bendradarbiaudamos tarpusavyje, teiks koordinuotai teikiamas paslaugas, specialistais, atliekančiais koordinuotai teikiamų paslaugų teikimo vadybininko funkcijas, atsakingais asmenimis, rengiančiais ir įgyvendinančiais koordinuotai teikiamų paslaugų teikimo planą vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams), kitais savivaldybės administracijos valstybės tarnautojais arba darbuotojais, atsakingais už vaiko gerovės užtikrinimą;
5.10. teikia informaciją savivaldybės administracijos direktoriui apie iškylančias problemas ir siūlymus dėl koordinuotai teikiamų paslaugų plėtros ar organizavimo tobulinimo, koordinuotai teikiamas paslaugas teikiančių specialistų kompetencijos tobulinimo;
5.11. organizuoja savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijos posėdžius;
5.12. atlieka savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijos pirmininko funkcijas;
5.13. planuoja, koordinuoja ir vertina vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių ar auklėjamojo poveikio priemonės įgyvendinimą, pagalbos vaiko atstovams pagal įstatymą, kai vaikui skiriamos minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės ar auklėjamojo poveikio priemonė, teikimą savivaldybėje.
5.14. pasibaigus nustatytam vaiko vidutinės priežiūros ar auklėjamojo poveikio priemonės vykdymo terminui, koordinuoja vaiko socialinę integraciją į bendruomenę;
5.15. sistemina ir analizuoja informaciją apie vaiko teisių pažeidimus, psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą, smurtą, nusikalstamumą, kitus socialinės rizikos veiksnius ir jų priežastis savivaldybės teritorijoje;
5.16. vertina vaiko minimalios priežiūros priemones vykdančių asmenų ir jų teikiamų paslaugų įvairovę, prieinamumą bei poreikį savivaldybėje ir teikia siūlymus savivaldybės administracijos direktoriui dėl jų tobulinimo;
5.17. kartą per metus atsiskaito savivaldybės administracijos direktoriui už vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių ar auklėjamojo poveikio priemonės įgyvendinimą, jų vykdymo eigą ir rezultatus;
5.18. teikia informaciją visuomenei, kitiems suinteresuotiems asmenims apie vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių ar auklėjamojo poveikio priemonės įgyvendinimą;
5.19. bendradarbiauja su vaiko minimalios priežiūros priemones vykdančiais asmenimis, vaikų socializacijos centrais, savivaldybės administracijos struktūriniais padaliniais, teritorine policijos įstaiga, švietimo, socialinių paslaugų, sveikatos priežiūros įstaigomis, probacijos tarnybomis, nevyriausybinėmis organizacijomis ir kitomis suinteresuotomis institucijomis, įstaigomis ar asmenimis;
5.20. tvarko duomenis Nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių informacinėje sistemoje, stebi ir analizuoja duomenis apie savivaldybės teritorijoje gyvenančius ir nesimokančius vaikus;
5.21. bendradarbiauja su mokyklų socialiniais pedagogais mokinių nusikalstamumo, narkomanijos bei žalingų įpročių prevencijos klausimais;
5.22. rūpinasi mokinių parlamento rinkimais ir kuruoja jo veiklą;
5.23. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo, savivaldybės administracijos direktoriaus, mero, savivaldybės tarybos pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.
VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
____________________________Susipažinau
____________________
(Parašas)
_____________________
(Vardas, pavardė)
_________________________
(Data)
Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai: Nenustatyta
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Kristina Jasilionytė
Telefonas: 8 5219 6804
El. paštas: kristina.jasilionyte@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.