Švietimo skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 43799
Skelbimo data: 2020-02-19
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Panevėžio miesto savivaldybės administracija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Švietimo skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 8.30
Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

Panevėžio miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2020 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. A-23

ŠVIETIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS

APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Švietimo skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga organizuoti, tobulinti ir prižiūrėti savivaldybės mokyklų vykdomą švietimo veiklą pagal paskirtas funkcijas.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities – švietimo – funkcijas.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą, pedagogo kvalifikaciją, ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;

4.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, darbo santykius, viešuosius pirkimus, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, dokumentų valdymą ir kitais teisės aktais, reikalingais paskirtoms funkcijoms vykdyti;

4.3. išmanyti švietimą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymus ir kitus teisės aktus, gebėti juos taikyti praktiškai;

4.4. mokėti rengti dokumentus pagal Dokumentų rengimo taisykles ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, išmanyti teisės aktų rengimo taisykles;

4.5. gebėti stebėti ir vertinti ugdymo procesą, tikrinti mokyklos organizacinę ir vadybinę veiklą;

4.6. gebėti vykdyti savivaldybių administracijų švietimo padalinių bendruosiuose nuostatuose nustatytas funkcijas;

4.7. gebėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, dirbti komandoje, teikti konsultacijas;

4.8. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, naudotis informacinėmis technologijomis.


V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas:

5.1. vykdo savivaldybės mokyklų veiklos priežiūrą pagal galiojančius teisės aktus;

5.2. kuruoja priskirtas švietimo įstaigas ir mokomuosius dalykus;

5.3. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant skyriaus kiekvieno mėnesio veiklos planus;

5.4. analizuoja švietimo būklę, pasitelkęs Atvirą informavimo, konsultavimo, orientavimo sistemą, teikia mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) informaciją apie švietimo įstaigas, kurių savininkė ar dalininkė yra Panevėžio miesto savivaldybė, vykdomas švietimo programas, teikiamas mokymosi formas. Teikia visuomenei ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai informaciją apie švietimo būklę savivaldybėje, naudodamasis Švietimo valdymo informacinės sistemos informacija, rengia pranešimus Savivaldybės institucijoms ir švietimo įstaigoms;

5.5. koordinuoja Savivaldybės švietimo įstaigų veiklą, konsultuoja mokyklų vadovus ir mokytojus, mokyklų bendruomenes ugdymo proceso organizavimo ir ugdymo turinio įgyvendinimo klausimais;

5.6. teikia Savivaldybės institucijoms siūlymus dėl sąlygų vykdyti privalomąjį ir visuotinį švietimą sudarymo, mokyklų tinklo formavimo, dalyvauja rengiant Savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos bendrojo plano projektą;

5.7. tikrina ir analizuoja ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo procesą, kontroliuoja ugdymo planą, valstybinių programų vykdymą pradinėse klasėse;

5.8. koordinuoja ikimokyklinių ugdymo mokyklų vadybinę ir metodinę veiklą;

5.9. teikia informaciją tėvams ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo klausimais;

5.10. organizuoja pasitarimus ikimokyklinio ugdymo mokyklų vadovams koordinuojamų švietimo sričių klausimais;

5.11. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių ir administracijos direktoriaus įsakymų projektus koordinuojamų švietimo sričių klausimais;

5.12. tiria, analizuoja skyriaus vedėjo įsakymu paskirtų kuruojamų įstaigų ir dalykų ugdymo procesą, organizuoja kuruojamų dalykų olimpiadas;

5.13. rengia sutarčių, papildomų susitarimų prie sutarčių, susijusių su šiai pareigybei priskirtomis funkcijomis, projektus;

5.14. vertina ugdymo įstaigų vadovų ir pedagogų praktinę veiklą, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo ir Atestavimo nuostatų nustatyta tvarka;

5.15. aptaria ir apibendrina kartu su švietimo įstaigų vadovais atliktų patikrinimų išvadas ir siūlymus;

5.16. rengia sutarčių, papildomų susitarimų prie sutarčių, susijusių su šiai pareigybei priskirtomis funkcijomis, projektus;

5.17. kontroliuoja sutarčių, papildomų susitarimų prie sutarčių, Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų, susijusių su šiai pareigybei priskirtomis funkcijomis, vykdymą;

5.18. dalyvauja Tarybos, Kolegijos, Komitetų, darbo grupių, komisijų posėdžiuose;

5.19. teikia paklausimus ir nustatyta tvarka gauna informaciją iš valstybės, savivaldybių institucijų ir viešųjų registrų skyriaus veiklos klausimais;

5.20. nagrinėja Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių, fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus, pranešimus, prašymus, skundus, rengia atsakymus į juos;

5.21. siekdamas užtikrinti darbų tęstinumą, skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitą skyriaus valstybės tarnautoją;

5.22. vykdo kitus skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su atliekamomis funkcijomis.


VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Vyriausiasis specialistas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

_______________________

Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai: Nenustatyta
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Dalia Janulevičienė
Telefonas: 8 5 2196834
El. paštas: dalia.januleviciene@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.