Trečiadienis, gegužės 31 d.

Švietimo skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 56185
Skelbimo data: 2023-05-25
Skelbimas galioja iki: 2023-06-08
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Viešojo valdymo agentūra
Pareigos: Švietimo skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 9.00
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 1,674.00
Darbo vieta (miestas): Klaipėda
Informacija apie įstaigą:
Pareigybės aprašymas:
Pareigybės aprašymas
KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
ŠVIETIMO SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. viešųjų paslaugų teikimo administravimas.
4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):
4.1. priežiūra ir kontrolė.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
5.1. priskirtos švietimo įstaigos ir švietimo administravimo sritis.
6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:
6.1. priskirtos švietimo įstaigos ir švietimo administravimo sritis.

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
8. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
9. Organizuoja viešųjų paslaugų teikimo administravimą arba prireikus koordinuoja viešųjų paslaugų teikimo administravimo organizavimą.
10. Rengia ir teikia informaciją su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
11. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo rengimą.
12. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.
13. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.
14. Planuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų planavimą.
15. Prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą.
16. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl priežiūros ir (ar) kontrolės arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl priežiūros ir (ar) kontrolės rengimą.
Funkcijos patvirtintos 2004-02-05 „Dėl savivaldybių administracijų švietimo padalinių bendrųjų nuostatų patvirtinimo“ Nr.: 128.
17. Vykdo kitas funkcijas, nustatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. vasario 5 d. nutarimu Nr. 128 „Dėl savivaldybių administracijų švietimo padalinių bendrųjų nuostatų patvirtinimo“.
18. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
19. Kontroliuoja įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių švietimą, įgyvendinimą priskirtose švietimo įstaigose, vertina įstaigų strateginių ir ugdymo planų projektus.
20. Dalyvauja priskirtų švietimo įstaigų mokytojų atestacijos komisijų veikloje nario teisėmis, teikia konsultacinę pagalbą mokytojams ir vadovams.
21. Kuruoja skyriaus vedėjo priskirtas švietimo veiklos sritis ir priskirtų mokomųjų dalykų mokymą, varžybų, konkursų ir olimpiadų organizavimą.
22. Dalyvauja vykdant ir prižiūrint brandos egzaminus, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimus, nacionalinius tyrimus bei vertinimus, analizuoja rezultatus.
23. Teikia informaciją apie priskirtų švietimo įstaigų veiklą, rengia atsakymus į paklausimus, dalyvauja sprendžiant konfliktines situacijas.
24. Vykdo skyriaus vedėjo priskirtų švietimo sričių stebėseną, Savivaldybės švietimo įstaigų priežiūrą.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

25. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
25.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
25.2. darbo patirties sritis – pedagoginio darbo patirtis;
25.3. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 3 metai;
26. Atitikimas kitiems reikalavimams:
26.1. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, ar suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.
27. Kvalifikacijos atestatai ir pažymėjimai:
27.1. turėti pedagogo kvalifikaciją.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

28. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
28.1. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis;
28.2. organizuotumas - 3 lygis;
28.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;
28.4. analizė ir pagrindimas - 3 lygis;
28.5. komunikacija - 4 lygis.
29. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
29.1. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas - 3 lygis.
30. Profesinė kompetencija:
30.1. veiklos planavimas - 3 lygis;
30.2. žmogiškųjų išteklių valdymas - 3 lygis.


Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Aistė Viškelytė
Telefonas: +37052196820
El. paštas: aiste.viskelyte@vva.gov.lt
Adresas: Vilnius, Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.