Ketvirtadienis, gegužės 23 d.

Švietimo, kultūros ir sporto skyrius „Tūkstantmečio mokyklų“ programos įtraukiojo ir STEAM ugdymo koordinatorius

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 95521
Skelbimo data: 2024-04-18
Skelbimas galioja iki: 2024-05-03 (imtinai)
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Joniškio rajono savivaldybės administracija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Joniškio rajono savivaldybės administracija
Pareigos: Švietimo, kultūros ir sporto skyrius „Tūkstantmečio mokyklų“ programos įtraukiojo ir STEAM ugdymo koordinatorius
Pareiginės algos koeficientas: 0,85
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 1517,59
Darbo vieta (miestas): Joniškis
Informacija apie įstaigą: Informacija apie įstaigą – interneto svetainėje www.joniskis.lt
Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).
Įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai apie skelbiamą konkursą:
Kanceliarijos skyriaus personalo specialistė
Kristina Šutkienė
Mob. +370 682 10 412, el. p. kristina.sutkiene@joniskis.lt
Pareigybės aprašymas:
ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO SKYRIAUS
„TŪKSTANTMEČIO MOKYKLŲ“ PROGRAMOS
ĮTRAUKIOJO IR STEAM UGDYMO KOORDINATORIAUS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus „Tūkstantmečio mokyklų“ programos (toliau – programa) įtraukiojo ir STEAM ugdymo koordinatoriaus (toliau – koordinatorius) pareigybė yra priskiriama specialistų pareigybių grupei.
2. Pareigybės lygis – A2.
3. Koordinatorius atsakingas už programos įtraukiojo ir STEAM ugdymo turinį – veiklų organizavimą, socialinių partnerių įtrauktį, veiklų įgyvendinimo vertinimą ir kokybės užtikrinimą.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

4. Koordinatorius, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
4.2. turėti kvalifikacijos ir kompetencijos patirties koordinuojamose srityse (įtraukusis ir STEAM ugdymas);
4.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais švietimą ir viešuosius pirkimus;
4.4. turėti puikius bendravimo, komunikacinius gebėjimus;
4.5. gebėti dirbti komandoje;
4.6. mokėti naudotis Microsoft Office programiniu paketu arba lygiavertėmis programomis;
4.7. išmanyti Dokumentų rengimo bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
4.8. mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, vykdo šias funkcijas:
5.1. užtikrina programos tikslų įgyvendinimą įtraukiojo ir STEAM ugdymo srityse;
5.2. planuoja, organizuoja, koordinuoja programos įtraukiojo ir STEAM ugdymo veiklas mokyklose ir savivaldybėje ir atsako už jų kokybę;
5.3. rengia programos įtraukiojo ir STEAM ugdymo srities veiklų techninę dokumentaciją (įskaitant technines specifikacijas) ir organizuoja viešuosius pirkimus (planuoja, inicijuoja, vykdo, kontroliuoja sutarčių įgyvendinimą, rengia ataskaitas ir kt.);
5.4. konsultuoja programos partnerius įtraukiojo ir STEAM ugdymo srities veiklų techninės dokumentacijos (įskaitant technines specifikacijas) rengimo, viešųjų pirkimų vykdymo ir sutarčių įgyvendinimo klausimais;
5.5. rengia programos koordinuojamų sričių dokumentus (mokėjimų prašymai, ataskaitos, analizės ir kt.);
5.6. nuolat rengia programos koordinuojamų sričių veiklų ataskaitas ir pristato koordinuojamos srities veiklų eigą, rezultatus ir problemas programos vadovui bei programos valdymo komandai;
5.7. planuoja veiklas ir susitikimus įtraukiojo ir STEAM ugdymo klausimais, inicijuoja ir koordinuoja renginius pasitelkdamas kultūros ir švietimo srities bei programos partnerius;
5.8. planuoja, koordinuoja įtraukiojo ir STEAM ugdymo veiklas, tarp jų tinklaveiką;
5.9. vykdo programos įtraukiojo ir STEAM ugdymo veiklų stebėseną, renka ir analizuoja duomenis bei rezultatus;
5.10. atsako į mokyklų, partnerių užklausas apie įtraukųjį ir STEAM ugdymą savivaldybėje;
5.11. atstovauja savivaldybei bendradarbiaujant su programos įtraukiojo ir STEAM ugdymo srities partneriais;
5.12. planuoja ir organizuoja mokytojų kvalifikacijos kėlimą įtraukiojo ir STEAM ugdymo srityje, teikia informaciją apie vykstančius kvalifikacinius renginius;
5.13. teikia pagalbą mokyklų bendruomenėms įgyvendinant įtraukiojo ir STEAM ugdymo iniciatyvas, idėjas, taikant skirtingas ugdymo strategijas mokyklose;
5.14. konsultuoja mokyklų bendruomenes įtraukiojo ir STEAM ugdymo klausimais, dalyvauja kuriant mokyklos (ir savivaldybės) įtraukiojo ir STEAM ugdymo planus;
5.15. koordinuoja įtraukiojo ir STEAM ugdymo turinio ir mokomosios medžiagos sklaidą, viešina programos įtraukiojo ir STEAM ugdymo praktiką ir rezultatus;
5.16. inicijuoja, koordinuoja (pagal poreikį) naujo integruoto įtraukiojo ir STEAM ugdymo turinio kūrimą tarpdisciplininėse metodinėse grupėse kartu su įtraukiojo ir STEAM ugdymo lauko partneriais, įtraukiojo ir STEAM ugdymo veiklų gerinimą ir įvairovės plėtrą Joniškio rajono švietimo įstaigose;
5.17. sudaro ir nuolatos pildo programos kalendorių (koordinuojamų sričių), užtikrina viešą prieigą suinteresuotiems asmenims;
6. Vykdo kitus Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal savo kompetenciją.
___________________________
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: +370 426 69 142
El. paštas: savivaldybe@joniskis.lt
Adresas: Livonijos g. 4-1, 84124 Joniškis
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.