Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas (organizuojantis atestaciją, mokinių pavėžėjimą) (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 54524
Skelbimo data: 2023-01-02
Skelbimas galioja iki: 2023-01-16
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Joniškio rajono savivaldybės administracija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas (organizuojantis atestaciją, mokinių pavėžėjimą) (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 6.40
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 1,158.40
Darbo vieta (miestas): Joniškis
Informacija apie įstaigą:
Pareigybės aprašymas:
Pareigybės aprašymas
JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO SKYRIUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. sprendimų įgyvendinimas.
4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):
4.1. stebėsena ir analizė.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
5.1. Mokinių pavėžėjimo koordinavimas.
6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:
6.1. Pedagogų atestavimo organizavimas ir švietimo įstaigų kuravimas.

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

7. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
8. Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.
9. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.
10. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.
11. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
12. Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
13. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
14. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
15. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl stebėsenos ir (ar) analizės rengimą.
16. Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.
17. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.
18. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
19. Koordinuoja savivaldybės mokyklų tinklo formavimą ir rengia savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos bendruosius planus..
20. Koordinuoja mokinių pavėžėjimo į ugdymo įstaigas organizavimą..
21. Atlieka visus procedūrinius veiksmus organizuojant viešuosius konkursus eiti švietimo įstaigų vadovų pareigas..
22. Analizuoja, derina ir teikia tvirtinti pedagogų atestavimo perspektyvines programas, teikia tvirtinti ugdymo įstaigų pedagogų atestacijos komisijos sudėtį, kaupia duomenis apie atestuotus pedagogus ir rengia ataskaitas..

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

23. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
23.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
23.2. darbo patirties sritis – pedagoginio darbo patirtis;
23.3. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 3 metai;
24. Atitikimas kitiems reikalavimams:
24.1. atitikti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. lapkričio 3 d. įsakyme Nr. ISAK-1717  nustatytus kvalifikacinius  reikalavimus (išskyrus 5 p.).
25. Kvalifikacijos atestatai ir pažymėjimai:
25.1. turėti pedagogo kvalifikaciją.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

26. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
26.1. komunikacija - 3 lygis;
26.2. analizė ir pagrindimas - 4 lygis;
26.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;
26.4. organizuotumas - 3 lygis;
26.5. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis.
27. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
27.1. informacijos valdymas - 3 lygis.
28. Profesinė kompetencija:
28.1. dokumentų valdymas - 3 lygis.

Susipažinau
________________________
(Parašas)
________________________
(Vardas ir pavardė)
________________________
(Data)


Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Aistė Viškelytė
Telefonas: +37052196820
El. paštas: aiste.viskelyte@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.