Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 45230
Skelbimo data: 2020-09-15
Konkursą inicijuojanti įstaig: Pagėgių savivaldybės administracija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 7.90
Darbo vieta (miestas): Pagėgiai
Pareigybės aprašymas:
Pareigybės aprašymas
PATVIRTINTA
Pagėgių savivaldybės administracijos
2020 m. rugsėjo 08 d.
Direktoriaus įsakymas Nr. A1-780
 

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO SKYRIUS
VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. priežiūra ir kontrolė.
4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):
4.1. stebėsena ir analizė.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
4.1. valstybinės švietimo politikos įgyvendinimas koordinuojamuose savivaldybės ugdymo įstaigose.
5. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:
5.1. švietimo įstaigų stebėsina.

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

6. Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
7. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.
8. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.
9. Planuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų planavimą.
10. Rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
11. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl priežiūros ir (ar) kontrolės arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl priežiūros ir (ar) kontrolės rengimą.
12. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
13. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.
14. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
15. Koordinuoja ir vykdo: pagrindinį ir vidurinį ugdymą, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bei neformaliojo švietimo mokytojų kvalifikacijos tobulinimą, perkvalifikavimą, mokinių, atvykusių iš kitų savivaldybių mokyklų ir išvykusių į kitų savivaldybių mokyklas, išvykusių į užsienį ir grįžusių iš užsienio, apskaitą.
16. Koordinuoja ir vykdo: brandos egzaminų, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą ir kitus pasiekimų tyrimus savivaldybės mokyklose, mokomųjų dalykų:- dorinio ugdymo, filosofijos, lietuvių kalbos, užsienio kalbų, šių krypčių pasirenkamuosius dalykus ir šių dalykų olimpiadų, konkursų organizavimą, švietimo įstaigų bibliotekų veiklą, išorinį vertinimą, metodinę veiklą.
17. Vykdo brandos atestatų, pradinio ir pagrindinio ugdymo baigimo, bendrojo išsilavinimo ir kitų pažymėjimų blankų užsakymą, parvežimą, užtikrina jų apsaugą, išduoda mokykloms ir teikia ataskaitas..
18. Vykdo švietimo stebėseną, dalyvauja rengiant savivaldybės (švietimo srities) strateginį veiklos planą, skyriaus metinę veiklos programą, rengia skyriaus mėnesio veiklos planų projektus..
19. Administruoja savivaldybės Mokinių registrą, švietimo įstaigų registrą ir Pedagogų registrą, užtikrina jame esančių duomenų teisingumą ir konsultuoja įstaigų vadovus registro tvarkymo klausimais..

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

20. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
20.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
20.2. studijų kryptis – pedagogika (arba).
20.3. studijų kryptis – edukologija (arba).
20.4. darbo patirties sritis – turėti pedagoginio darbo stažą;
20.5. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 3 metai;
21. Atitikimas kitiems reikalavimams:
21.1. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, ar suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.
22. Kvalifikacijos atestatai ir pažymėjimai:
22.1. turėti pedagogo kvalifikaciją.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

23. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
23.1. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis;
23.2. organizuotumas - 3 lygis;
23.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;
23.4. analizė ir pagrindimas - 4 lygis;
23.5. komunikacija - 3 lygis.
24. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
24.1. informacijos valdymas - 3 lygis.
25. Profesinė kompetencija:
25.1. veiklos planavimas - 3 lygis.

Susipažinau
________________________
(Parašas)
________________________
(Vardas ir pavardė)
________________________
(Data)


Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Meilė Vitkauskaitė
Telefonas:
El. paštas:
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.