Švietimo ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas (jaunimo reikalų koordinatorius) (pareiginės algos koeficientas 6,5) (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimo nr.: 42290
Skelbimo data: 2019-09-19
Konkursą organizuojanti įstaiga: Pasvalio rajono savivaldybės administracija
Pareigos: Švietimo ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas (jaunimo reikalų koordinatorius) (pareiginės algos koeficientas 6,5) (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

Savivaldybės administracijos direktoriaus

2019 m. rugpjūčio 14 d. įsakymu Nr. DV-451

ŠVIETIMO IR SPORTO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO (JAUNIMO REIKALŲ KOORDINATORIAUS)

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Švietimo ir sporto skyriaus (toliau – Skyriaus) vyriausiasis specialistas (jaunimo reikalų koordinatorius) yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Skyriaus vyriausiojo specialisto (jaunimo reikalų koordinatoriaus) pareigybė reikalinga įgyvendinti valstybinę (valstybės perduotą savivaldybėms) jaunimo politiką, koordinuoti Pasvalio rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) institucijų, įstaigų, nevyriausybinių organizacijų veiklą jaunimo politikos srityje.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Specialioji veiklos sritis – jaunimo politikos Savivaldybėje administravimas ir įgyvendinimas.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

4.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančiais vietos savivaldą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą; išmanyti jaunimo politiką reglamentuojančius teisės aktus, gebėti jais vadovautis ir juos taikyti, turėti žinių apie Lietuvos jaunimo politiką, Europos Sąjungos jaunimo politikos kryptis;

4.3. mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, prancūzų, vokiečių) ne žemesniu nei B1 lygiu;

4.4. turėti projektų vadybos žinių ir įgūdžių;

4.5. turėti bendravimo ir organizacinių įgūdžių, reikalingų bendradarbiaujant su valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų atstovais, jaunimo ar su jaunimu dirbančiomis organizacijomis, neformaliomis jaunimo grupėmis, neorganizuotu jaunimu;

4.6. išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, mokėti dirbti su „Microsoft Offise” programiniu paketu (MS Word, Excel, Outlook, Internet Explorer).

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1. renka ir sistemina duomenis apie Savivaldybės teritorijoje gyvenančio jaunimo padėtį, analizuoja jos pokyčius, teikia išvadas ir pasiūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui, Savivaldybės jaunimo reikalų tarybai, informuoja apie jaunimo padėtį su jaunimo politika susijusius asmenis ir visuomenę;

5.2. inicijuoja neformalių jaunimo grupių, jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų finansavimo programų ir priemonių Savivaldybės teritorijoje rengimą bei prižiūri jų įgyvendinimą; teikia suinteresuotiems asmenims ir institucijoms informaciją apie jaunimo politikos įgyvendinimą Savivaldybės teritorijoje, kaupia ir skleidžia informaciją apie jaunimo veiklos galimybes, konsultuoja šiais klausimais jaunus žmones bei jaunimo su jaunimu dirbančias organizacijas;

5.3. konsultuoja jaunimą, organizacijas, priimančias savanorius ir organizuojančias savanorišką veiklą savivaldybėje, bei vykdo informacijos apie jaunimo veiklą ir galimybes, taikant Jaunimo savanoriškos tarnybos modelį, viešinimą ir sklaidą, konsultuoja su jaunimu dirbančias organizacijas veiklos planavimo klausimais;

5.4. teikia Savivaldybės institucijoms, įstaigoms siūlymus, išvadas dėl atvirų erdvių ir centrų jaunimui, jaunimo organizacijų veiklai skirtų patalpų nuomos arba panaudos, jaunimo veiklų rėmimo ir kitais jaunimo politikos klausimais;

5.5. administruoja Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos darbą, užtikrindamas jos efektyvų ir kokybišką darbą bei techninį posėdžių aptarnavimą;

5.6. pagal kompetenciją teikia siūlymus Savivaldybės jaunimo reikalų tarybai dėl Savivaldybės strateginio plano ir jo priemonių įgyvendinimo jaunimo politikos srityje; rengia ir įgyvendina programas bei priemones, skirtas darbo su jaunimu formų plėtrai, įvairovei ir kokybiškai veiklai savivaldybėje užtikrinti; inicijuoja ir dalyvauja rengiant ilgalaikes Savivaldybės jaunimo politikos plėtros strategijas ir priemonių planus bei užtikrina jų įgyvendinimą ir priežiūrą Savivaldybės teritorijoje; koordinuoja su jaunimo politika tiesiogiai susijusių teisės aktų, strategijų ir jų priemonių įgyvendinimą Savivaldybėje;

5.10. dalyvauja su jaunimo politikos įgyvendinimu tiesiogiai susijusių Savivaldybės institucijų sudarytų komisijų darbe, darbo grupių veikloje, pasitarimuose savo kompetencijos klausimais ir teikia pasiūlymus;

5.11. bendradarbiauja su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Jaunimo reikalų departamentu, kitomis institucijomis, įstaigomis, organizacijomis, jų atstovais, vykdančiais su jaunimu susijusią veiklą, bei neformaliomis jaunimo grupėmis jaunimo politikos įgyvendinimo Savivaldybėje klausimais; skatina ir inicijuoja efektyvų tarpžinybinį įvairių sektorių bendradarbiavimą jaunimo politikos formavimo ir įgyvendinimo savivaldybėje klausimais, sprendžiant jaunimo problemas;

5.12. inicijuoja ir dalyvauja vykdant Savivaldybės jaunimo politikos kokybės vertinimą bei analizuoja jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų padėtį Savivaldybėje bei jaunimo politikos įgyvendinimo pokyčius;

5.13. informuoja, konsultuoja nevyriausybines organizacijas apie ES bei kitas programas bei fondus, skirtus jaunimui bei nevyriausybinėms organizacijoms, koordinuoja, administruoja nevyriausybinių organizacijų vykdomus projektus, vykdo jų įgyvendinimo stebėseną; inicijuoja ir kuruoja tarptautinio jaunimo bendradarbiavimo projektų įgyvendinimą;

5.14. organizuoja pasitarimus, konferencijas, seminarus ir kitus renginius jaunimo politikos klausimais;

5.15. teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus, savo veiklos planus ir ataskaitas; įgyvendina priimtus sprendimus ir koordinuoja jų vykdymą;

5.16. vykdo kitus su jaunimo politikos įgyvendinimu susijusius funkcijas ir nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

_________________________________

Susipažinau

__________________________

(parašas)

__________________________

(vardas ir pavardė)

__________________________

(data)

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Valstybės tarnybos departamentas prie VRM; Šventaragio g. 2, Vilnius
Telefonas: (8 5) 219 6819
El. paštas: Taurinta Komarovskė, VTD prie VRM Atrankų skyriaus atrankos specialistė, taurinta.komarovske@vtd.lt