Švietimo ir sporto skyriaus specialistas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 69849
Skelbimo data: 2021-04-06
Konkursą inicijuojanti įstaig: Alytaus miesto savivaldybės administracija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Alytaus miesto savivaldybės administracija
Pareigos: Švietimo ir sporto skyriaus specialistas
Pareiginės algos koeficientas: 8.00
Darbo vieta (miestas): Alytus
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Alytaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
2021 m. kovo 23 d.
įsakymu Nr. DV-292ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
ŠVIETIMO IR SPORTO SKYRIAUS SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Švietimo ir sporto skyriaus specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį ir priskiriamas ketvirtai pareigybių grupei.
2. Pareigybės lygis – A2.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį inžinerijos mokslų studijų krypčių grupės su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu išsilavinimą;
3.2. turėti ne mažesnę kaip trejų metų ūkio valdymo darbo patirtį;
3.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais ūkinių klausimų reguliavimą, sugebėti jais vadovautis. Išmanyti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą, Švietimo įstatymą, Sporto įstatymą, Alytaus miesto savivaldybės tarybos (toliau – savivaldybės taryba), savivaldybės mero (toliau – meras) ir savivaldybės administracijos direktoriaus (toliau – administracijos direktorius) teisės aktus švietimo ir sporto klausimais, švietimo ir sporto įstaigų ūkio tvarkymui keliamus reikalavimus, tarnybinio etiketo nuostatas, Dokumentų rengimo taisykles ir kalbos kultūros normas;
3.4. gebėti dirbti kompiuterio „Microsoft Office“ ir dokumentų valdymo sistemos programų paketais, ryšių ir dauginimo technika. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti įvairialypę informaciją ir jos pagrindu teikti pasiūlymus (vertinimus) ir išvadas, rengti dokumentus;
3.5. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, dirbti komandoje;
3.6. būti sąžiningam, pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis specialistas vykdo šias funkcijas:
4.1. koordinuoja švietimo ir sporto biudžetinių ir viešųjų įstaigų pastatų ir patalpų vykdomą ūkinę priežiūrą;
4.2. renka ir analizuoja informaciją apie švietimo ir sporto biudžetinių ir viešųjų įstaigų komunalinių atliekų tvarkymą, šilumos energijos, elektros energijos, vandens ir ryšių naudojimą, prognozuoja jų suvartojimą ir teikia jų taupesnio naudojimo rekomendacijas;
4.3. inicijuoja ir dalyvauja organizuojant švietimo ir sporto biudžetinių ir viešųjų įstaigų infrastruktūrinių projektų rengimą, jų teikimą fondams, konkursams, užtikrina, kad jie būtų tinkamai įgyvendinami;
4.4. koordinuoja švietimo ir sporto biudžetinių ir viešųjų įstaigų pastatų šildymo sistemų tinkamą paruošimą šildymo laikotarpiui;
4.5. teikia informacinę ir kitokią tarnybinę pagalbą kitiems savivaldybės administracijos padaliniams ir kitoms institucijoms jų prašymu koordinuojamų savivaldybės švietimo ir sporto biudžetinių ir viešųjų įstaigų ūkinės veiklos organizavimo klausimais;
4.6. dalyvauja rengiant Alytaus miesto savivaldybės metinę švietimo veiklos programą, skyriaus mėnesio planus;
4.7. rengia savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus ir skyriaus vedėjo įsakymų projektus švietimo ir sporto ūkiniais klausimais;
4.8. pagal savo kompetenciją teikia pasiūlymus dėl švietimo ir sporto ūkinės veiklos tobulinimo, optimizavimo ir naujovių diegimo;
4.9. esant reikalui, rengia papildomą informaciją savo kuruojamos veiklos klausimais;
4.10. dalyvauja įgyvendinant projektus, susijusius su švietimo ir sporto ūkio procesų tobulinimu, pažangesnių sistemų diegimu;
4.11. kontroliuoja savivaldybės švietimo ir sporto biudžetinių ir viešųjų įstaigų turto, patalpų racionalų panaudojimą ir tinkamą eksploatavimą;
4.12. bendradarbiauja su šilumos energijos, elektros energijos, vandens tiekimo, ryšių ir kitomis komunalines paslaugas teikiančiomis įmonėmis;
4.13. inicijuoja ir organizuoja viešuosius pirkimus, susijusius su skyriaus koordinuojama veikla;
4.14. koordinuoja švietimo ir sporto biudžetinių ir viešųjų įstaigų teritorijų – želdynų, šaligatvių, aikštelių, sporto ir žaidimų inventoriaus – priežiūrą;
4.15. organizuoja skyriaus vedėjo, vedėjo pavaduotojų ir kitų valstybės tarnautojų bei darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo vietų aprūpinimą kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis;
4.16. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal skyriaus kompetenciją tam, kad būtų pasiekti skyriaus tikslai ir uždaviniai.
________________________


Susipažinau

________________________
(Parašas)

________________________
(Vardas ir pavardė)

________________________
(Data)
Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: (8 315) 55 102
El. paštas: alytus@ams.lt
Adresas: Rotušės a. 4, 62504 Alytus
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.