Ketvirtadienis, gruodžio 03 d.

Svėdasų seniūnijos Seniūnas koef. 8,1 (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimo nr.: 42620
Skelbimo data: 2019-10-16
Konkursą organizuojanti įstaiga: Anykščių rajono savivaldybės administracija
Pareigos: Svėdasų seniūnijos Seniūnas koef. 8,1 (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA
Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m.
kovo 27 d. įsakymo Nr.1-AĮ-230
1.1 papunkčiu

SVĖDASŲ SENIŪNIJOS SENIŪNO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Svėdasų seniūnijos seniūnas yra karjeros valstybės tarnautojas.


II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Seniūno pareigybė reikalinga užtikrinti Savivaldybės administracijos struktūrinio teritorinio padalinio – seniūnijos veiklą, atlikti seniūnijos vidaus administravimą, organizuoti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu bei kitais teisės aktais nustatytų seniūnijos funkcijų įgyvendinimą.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, vykdo funkcijas bendrosios veiklos srityse – dokumentų valdymas ir seniūnijos vidaus administravimas.


IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais bei norminiais dokumentais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, administracinių teisės pažeidimų kodeksą, darbo santykių reguliavimą, viešųjų pirkimų bei viešųjų darbų organizavimą, dokumentų valdymą, teisės aktų rengimą, notarinių veiksmų atlikimą;
4.2.turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą;
4.3. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;
4.4. turėti galiojantį vairuotojo pažymėjimą (suteikiantį teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones);

4.5. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
5.1. seniūnijos nuostatuose nustatyta tvarka organizuoja seniūnijos veiklą.
5.2. kontroliuoja, ar teikiant viešąsias paslaugas laikomasi teisės aktuose ir sutartyse nustatytų reikalavimų dėl jų teikimo, nagrinėja gyventojų prašymus, skundus dėl viešųjų paslaugų teikimo ir šiais klausimais pagal kompetenciją priima sprendimus. Savivaldybės administracijai, kitiems viešųjų paslaugų teikimą administruojantiems subjektams teikia pasiūlymus dėl viešųjų paslaugų teikimo gerinimo;
5.3. savivaldybės administracijos direktoriui teikia siūlymus dėl savivaldybės strateginio plėtros plano, atskirų savivaldybės ūkio šakų (sektorių) plėtros programos ir savivaldybės veiklos plano projektų, rengia seniūnijos metinio veiklos plano projektą ir šio plano įgyvendinimo ataskaitą, teikia juos svarstyti seniūnijos seniūnaičių sueigoje; supažindina seniūnaičius ir vietos gyventojus su patvirtintu seniūnijos metiniu veiklos planu ir aptaria seniūnijos metinio veiklos plano įgyvendinimo ataskaitą;
5.4. organizuoja ir (arba) kontroliuoja savivaldybei priklausančių bendro naudojimo teritorijų, parkų, gėlynų, kelių, gyvenviečių gatvių, šaligatvių ir aikščių tvarkymo, vietinio susisiekimo transporto organizavimo, savivaldybei priklausančių pastatų ir statinių remonto, paminklų, veikiančių ir neveikiančių kapinių, senkapių, gatvių ir kitų viešų vietų apšvietimo priežiūrą.
5.5. šaukia seniūnaičių ar seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojų sueigas, rengia šių sueigų darbotvarkes, apibendrina šiose sueigose priimtus sprendimus ir perduoda juos vertinti atsakingoms institucijoms, informuoja šias sueigas apie atsakingų institucijų priimtus sprendimus, susijusius su šiose sueigose priimtais sprendimais, prireikus organizuoja gyventojų susitikimus su savivaldybės ar valstybės institucijų ir įstaigų atstovais, apibendrina pateiktas pastabas, pasiūlymus ir teikia juos savivaldybės administracijos direktoriui;
5.6. ne rečiau kaip kartą per metus teikia seniūnijos metinio veiklos plano įgyvendinimo ataskaitą seniūnaičių sueigai ir savivaldybės administracijos direktoriui
5.7. sudaro sutartis su asmenimis atliekančiais visuomenei naudingą veiklą ir yra atsakingas už sutarčių įvykdymą, organizuoja laikinuosius darbus, instruktuoja darbo saugos klausimais;
5.8. atlieka viešuosius pirkimus. Seniūnijos veiklos nuostatų nustatyta tvarka sudaro sutartis, rūpinasi jų vykdymu;
5.9. išduoda leidimus laidoti, leidimus prekybai, seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme nustatytus, taip pat šeimos sudėtį ir kitokius faktinę padėtį patvirtinančius dokumentus;
5.10. neatlygintinai atlieka seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams notarinius veiksmus ir Civilinio kodekso nustatyta tvarka neatlygintinai tvirtina seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojų oficialiesiems testamentams prilyginamus testamentus;
5.11. pagal kompetenciją surašo administracinių nusižengimų protokolus, nagrinėja administracinių nusižengimų bylas;
5.12. teikia seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojams informaciją apie savivaldybės institucijų, savivaldybės administracijos ir valstybės institucijų veiklą savivaldybės teritorijoje;
5.13. dalyvauja savivaldybės institucijų posėdžiuose, kai svarstomi su seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojų viešaisiais reikalais susiję klausimai, arba įgalioja tai daryti kitą seniūnijos valstybės tarnautoją ar darbuotoją, dirbantį pagal darbo sutartį;
5.14. užtikrina priešgaisrinę saugą seniūnijos valdomose patalpose;
5.15. vykdo kitus, nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti savivaldybės administracijos strateginiai tikslai.
VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus administracijos direktoriui.

Susipažinau
(Parašas)
(Vardas ir pavardė)
(Data)


______________________

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Šventaragio g. 2, Vilnius
Telefonas: (8 5) 271 71 37
El. paštas: Miglė Noreikaitė, VTD prie VRM Atrankų skyriaus atrankos specialistė, migle.noreikaite@vtd.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.