Sutarčių administravimo skyrius vyriausiasis specialistas (bazinis darbo užmokestis nuo 1503 Eur (bruto))

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 65026
Skelbimo data: 2020-06-09
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Valstybės įmonė Turto bankas
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Sutarčių administravimo skyrius vyriausiasis specialistas (bazinis darbo užmokestis nuo 1503 Eur (bruto))
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Pareigybės aprašymas:
Darbo pobūdis:
• teikia siūlymus Departamento Turto valdymo ir klientų aptarnavimo skyriaus regionų grupių (toliau – Grupės) darbuotojams dėl biudžeto planavimui bei inicijavimui reikalingos informacijos kaupimo ir sisteminimo;
• užtikrina duomenų bei informacijos turto valdymo ir apskaitos informacinėje sistemoje savalaikį kaupimą;
• kontroliuoja Departamento biudžeto planavimo bei rengimo procesą;
• kaupia, sistemina, analizuoja bei apibendrina turto administravimo, priežiūros bei kitų Skyriaus funkcijoms vykdyti reikalingų paslaugų įsigijimui suplanuotų lėšų įsisavinimą;
• atsako už Departamento biudžeto plano savalaikį parengimą bei jo vykdymą, teikia siūlymus dėl jo pakeitimo bei papildymo;
• atlieka Grupių biudžeto sudarymo tikslingumo bei išlaidų analizę, apibendrina duomenis, teikia išvadas bei siūlymus dėl veiklos gerinimo;
• išanalizuoja bei apibendrina turto valdymo ir apskaitos informacinės sistemos išryškėjusius trūkumus ir teikia pasiūlymus dėl jos tobulinimo bei procesų optimizavimo;
• kontroliuoja ir užtikrina veiklos matavimo rodiklių įgyvendinimą, ataskaitų formavimą;
• atlieka Departamento funkcijoms vykdyti reikalingų biudžeto planavimo procesų, vidinių tvarkų analizę, inicijuoja jų atnaujinimą, siekiant Skyriaus funkcijoms vykdyti reikalingų lėšų planavimo procesų gerinimo;
• rengia Departamento funkcijoms vykdyti reikalingo veiklos planavimo proceso kokybės standartus bei užtikrina šių standartų taikymą planuojant Departamento veiklą;
• vykdo Grupių veiklos matavimo rodiklių bei biudžeto rengimo procesų stebėseną, teikia siūlymus Skyriaus vadovui dėl šių procesų gerinimo;
• rengia kaštų perskirstymo klientams metodikas, tvarkas, kokybės standartus bei užtikrina šių standartų įgyvendinimą;
• teikia pagalbą Departamento, Skyriaus, Grupių darbuotojams rengiant biudžeto planavimo dokumentus;
• teikia konsultacijas Grupių darbuotojams biudžeto planavimo bei veiklos planavimo ir analizės klausimais;
• pagal kompetenciją dalyvauja nustatant ir vertinant Departamento veiklos rizikas, teikia siūlymus dėl rizikų valdymo priemonių taikymo;
• dalyvauja rengiant Departamento veiklos efektyvumo nustatymo principus ir įrankius bei užtikrina jų įgyvendinimą;
• nagrinėja Turto bankui adresuotus ir Vyriausiajam specialistui nagrinėti nukreiptus juridinių ir fizinių asmenų skundus, pareiškimus, pasiūlymus ar prašymus bei ruošia į juos atsakymų ar išvadų projektus;
• saugo su Skyriaus veikla susijusių dokumentų originalus bei nustatytais terminais ir tvarka perduoda šiuos dokumentus saugoti Turto banko archyvui;
• periodiškai atsiskaito Skyriaus vadovui už Vyriausiajam specialistui pavestų užduočių vykdymą;
• Turto banko generalinio direktoriaus, generalinio direktoriaus pavaduotojui veiklai, Departamento direktoriaus ir Skyriaus vadovo nurodymu vykdo kitas su jo specialybe, kvalifikacija, darbu ir pareigomis tiesiogiai susijusias funkcijas.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

• aukštasis universitetinis ar jam prilygintas išsilavinimas;
• ne mažesnė kaip 2 metų darbo patirtis biudžeto planavimo ir lėšų panaudojimo srityje;
• geras Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių biudžeto planavimą, mokesčius bei buhalterinę apskaitą išmanymas ir gebėjimas juos taikyti praktikoje;
• gebėjimas sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu bei gebėjimas kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją;
• geri darbo su „Microsoft Office“ programiniu paketu ir su organizacine technika įgūdžiai;
• vairuotojo pažymėjimas (B kategorija);
• iniciatyvumas, orientacija į rezultatą.

Kandidato Vyriausiojo specialisto pareigoms užimti privalumais yra laikoma:
• darbo patirtis, susijusi su sąskaitų faktūrų ir / ar kitų mokėjimų dokumentų administravimu;
• apskaitos proceso išmanymas;
• informacinių sistemų kūrimo, diegimo bei valdymo principų išmanymas.
Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: 8 5 278 0900
El. paštas: info@turtas.lt
Adresas: Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Kęstučio g. 45
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.