Strateginių pokyčių valdymo grupės Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 47612
Skelbimo data: 2021-06-16
Skelbimas galioja iki: 2021-07-01
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Strateginių pokyčių valdymo grupės Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 9.00
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 1,593.00
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Informacija apie įstaigą: Žemės ūkio ministerijoje yra galimybė dirbti nuotoliniu būdu ir įtvirtintas lankstus darbo grafikas, t.y. galimybė pasirinkti darbo pradžios ir pabaigos laiką.
Pareigybės aprašymas:
Pareigybės aprašymas
LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
STRATEGINIŲ POKYČIŲ VALDYMO GRUPĖS
VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus grupės vadovui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. sprendimų įgyvendinimas.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
4.1. Civilinis pasirengimas ekstremaliosioms situacijoms, mobilizacijos planavimas ir priemonių įgyvendinimas..

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

5. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
6. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
7. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.
8. Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.
9. Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
10. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.
11. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.
12. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
13. Pagal kompetenciją organizuoja tarpinstitucinių veiklos planų dėl demografijos, migracijos, integracijos ir kitų susijusių socialinių klausimų įgyvendinimą..
14. Rengia medžiagą dėl žemės ir maisto ūkio civilinės saugos užduočių, NATO ir ES civilinio pasirengimo ekstremalioms situacijoms planavimo užduočių vykdymo, dalyvauja posėdžiuose, rengia, pristato poziciją žemės ūkio ir maisto ūkio civilinės saugos klausimais šiame komitete..
15. Organizuoja civilinės saugos, mobilizacinio mokymo renginius ministerijoje, į civilinio mobilizacinio personalo rezervą įrašytų asmenų dalyvavimą mobilizacinio mokymo renginiuose, rengia civilinės saugos, mobilizacijos mokymo planus, koordinuoja ministerijos civilinio mobilizacinio personalo rezervo sąrašo rengimą, supažindina į šį rezervą įtrauktus asmenis su jų teisėmis ir pareigomis..
16. Koordinuoja ministerijos ekstremaliųjų situacijų valdymo plano ir ekstremaliųjų situacijų valdymo plano ir ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių plano rengimą, plano priemonių vykdymą, rengia ataskaitas..
17. Pagal kompetenciją dalyvauja Vyriausybės, ministerijos, kitos valstybės ir savivaldybių institucijų sudaromose komisijose ar darbo grupėse, taip pat žemės ūkio ministro tvirtinamų projektų valdymo darbo grupių veikloje..

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

18. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
18.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
18.2. studijų kryptis – ekonomika (arba);
18.3. studijų kryptis – vadyba (arba);
18.4. studijų kryptis – žemės ūkis (arba);
arba:
18.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
18.6. darbo patirtis srityje – 1 metai;

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

19. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
19.1. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis;
19.2. organizuotumas - 3 lygis;
19.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;
19.4. analizė ir pagrindimas - 4 lygis;
19.5. komunikacija - 3 lygis.
20. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
20.1. informacijos valdymas - 3 lygis.

Susipažinau
________________________
(Parašas)
________________________
(Vardas ir pavardė)
________________________
(Data)


Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Jelena Jevreinova
Telefonas: +37052718891
El. paštas: jelena.jevreinova@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.