Strateginių kompetencijų grupės patarėjas (-a) (pareiginės algos koeficientas - 11) (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimo nr.: 42161
Skelbimo data: 2019-08-19
Konkursą organizuojanti įstaiga: Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija
Pareigos: Strateginių kompetencijų grupės patarėjas (-a) (pareiginės algos koeficientas - 11) (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareigybės aprašymas:

STRATEGINIŲ KOMPETENCIJŲ GRUPĖS PATARĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

  1. Strateginių kompetencijų grupės (toliau – grupė) patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II PASKIRTIS

2. Grupės patarėjo pareigybės paskirtis – koordinuoti tarpinstitucinius klausimus žmogiškųjų išteklių pritraukimo, vystymo ir stebėsenos politikos srityse.

III VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka specialiosios veiklos srities – žmogiškųjų išteklių pritraukimo, vystymo ir stebėsenos politikos – funkcijas.

IV SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

4.1. būti įgijęs aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį žmogiškųjų išteklių pritraukimo, vystymo ir stebėsenos politikos srityse;

4.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, institucijų valdymą, žmogiškuosius išteklius ir jų pritraukimą, vystymą ir stebėseną;

4.4. išmanyti teisės aktų rengimo ir raštvedybos taisykles, gebėti rengti tvarkomuosius, organizacinius dokumentus ir teisės aktų projektus;

4.5. gebėti analizuoti didelės apimties informaciją, nustatyti loginius priežastinius ryšius, apibrėžti sudėtingas problemas ir vertinti jų sprendimo alternatyvas;

4.6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

4.7. mokėti vieną užsienio kalbą anglų B2 lygiu pagal Europasą, ir (ar) vokiečių arba prancūzų B1 lygiu pagal Europasą;

4.8. mokėti dirbti su Microsoft Office programiniu paketu;

4.9. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.

V ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Grupės patarėjas atlieka šias funkcijas:

5.1. analizuoja gerąją užsienio šalių praktiką, renka, analizuoja ir apibendrina informaciją bei rengia konceptualius dokumentus žmogiškųjų išteklių pritraukimo, vystymo ir stebėsenos politikos klausimais;

5.2. teikia pasiūlymus dėl žmogiškųjų išteklių pritraukimo, vystymo ir stebėsenos politikos gerinimo ir inicijuoja jų įgyvendinimą;

5.3. prisideda prie strateginio planavimo dokumentų ir teisės aktų projektų žmogiškųjų išteklių pritraukimo, vystymo ir stebėsenos politikos srityse rengimo;

5.4. dalyvauja nustatant metodologinius principus, rengiant strateginio planavimo dokumentus ir teisės aktų projektus žmogiškųjų išteklių pritraukimo, vystymo ir stebėsenos politikos srityse;

5.5. atlieka sistemines analizes žmogiškųjų išteklių pritraukimo, vystymo ir stebėsenos politikos srityse, analizuoja žmogiškųjų išteklių pritraukimo, vystymo ir stebėsenos problemas, taip pat ir regioninius aspektus, vertina jų sprendimo alternatyvas ir teikia pasiūlymus Vyriausybei;

5.6. vertina Vyriausybei pateiktus teisės aktų projektus susijusius su žmogiškųjų išteklių pritraukimo, vystymo ir stebėsenos politikos klausimais ir formuoja argumentuotas pozicijas Vyriausybei;

5.7. organizuoja pasitarimus su ministerijomis ir kitomis suinteresuotomis šalimis aktualiems žmogiškųjų išteklių pritraukimo, vystymo ir stebėsenos politikos klausimams aptarti, užtikrina reikiamos medžiagos svarstomais klausimais parengimą;

5.8. pagal kompetenciją padeda spręsti iškilusius tarpinstitucinius nesutarimus;

5.9. prisideda prie Vyriausybės kanceliarijoje vykdomų programų ir projektų įgyvendinimo, pagal kompetenciją numato galimą riziką, imasi priemonių jai mažinti, analizuoja veiklos rezultatus;

5.10. dalyvauja Vyriausybės kanclerio sudarytų komisijų, darbo grupių posėdžiuose, taip pat pasitarimuose pas Ministrą Pirmininką, kai sprendžiami jo kompetencijai priskirti klausimai;

5.11. pagal kompetenciją atlieka kitas Vyriausybės darbo reglamente, Vyriausybės kanceliarijos nuostatuose, Vyriausybės kanceliarijos reglamente, grupės nuostatuose nurodytas funkcijas, vykdo kitus su grupės kompetencija susijusius nenuolatinio pobūdžio Ministro Pirmininko, Vyriausybės kanclerio, jo pavaduotojų, grupės vadovo pavedimus ir nurodymus.

VI ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Grupės patarėjas yra tiesiogiai pavaldus grupės vadovui.


Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius
Telefonas: (8 5) 219 6816
El. paštas: ausra.vengraite@vtd.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.