Ketvirtadienis, rugsėjo 29 d.

Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus Investicijų projektų koordinatorius (pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 8,5-9)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 81814
Skelbimo data: 2022-08-16
Skelbimas galioja iki: 2022-08-30
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Lietuvos nacionalinis dailės muziejus
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus Investicijų projektų koordinatorius (pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 8,5-9)
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 0.00
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Informacija apie įstaigą: Kontaktinis asmuo įstaigoje: Irmantė Rabačiauskaitė, tel. Nr. 8-5 262 4856, el. paštas: karjera@lndm.lt
Pareigybės aprašymas:
Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus

INVESTICIJŲ PROJEKTŲ KOORDINATORIAUS (II) PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus investicijų projektų koordinatoriaus pareigas gali užimti asmuo, turintis aukštąjį socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu, ne mažesnę kaip trejų metų teisinio darbo arba darbo su investicijų projektais patirtį, labai gerai mokantis valstybinę kalbą ir bent vieną užsienio kalbą, sklandžiai, logiškai dėstantis mintis raštu ir žodžiu, mokantis dirbti Microsoft Office programiniu paketu.
2. Investicijų projektų koordinatorius savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, investicijų projektų, finansuojamų Europos Sąjungos fondų, valstybės investicijų programos reglamentavimą apimančiais teisės aktais, taisyklėmis, metodikomis, Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais, nustatančiais Europos Sąjungos fondų ir programų administravimą ir finansavimą, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais bei poįstatyminiais teisės aktais, nustatančiais valstybės turto valdymą, statybų, techninių projektų rengimo reglamentavimą, civilinę, administracinę teisę, viešuosius pirkimus, Dokumentų rengimo taisyklėmis, Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus (toliau – LNDM) nuostatais, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus nuostatais, LNDM darbo tvarkos taisyklėmis, LNDM direktoriaus įsakymais ir šiuo pareigybės aprašymu.
3. Investicijų projektų koordinatorių į pareigas skiria ir iš jų atleidžia, skatina bei traukia drausminėn atsakomybėn už darbo pareigų pažeidimą LNDM direktorius teisės aktų nustatyta tvarka.
4. Investicijų projektų koordinatorius yra tiesiogiai pavaldus Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjui.
5. Pareigybės grupė – vyriausiasis specialistas.
6. Pareigybės lygis – A2.

II. FUNKCIJOS

7. Investicijų projektų koordinatorius vykdo šias funkcijas:
7.1. koordinuoja priskirtus projektus, finansuojamus Europos Sąjungos ir kitų programų lėšomis, organizuoja projektų įgyvendinimo eigą, atsako už jų įgyvendinimą, teikia informaciją apie projektų vykdymą, asistuoja paskirtiems projektų vadovams įgyvendinant projektus;
7.2. atsako už jam priskirtų projektų valdymo komandos veiklos koordinavimą, vykdo išlaidų, rezultatų kontrolę;
7.3. rengia sprendimus, direktoriaus įsakymus bei kitus teisės aktus projektų klausimais;
7.4. rengia priskirtų projektų įgyvendinimo ataskaitas, mokėjimo prašymus, kitus dokumentus ir teikia juos paramos davėjo institucijai, siekiant vykdyti asmens, atsakingo už projekto vykdymo priežiūrą, administravimo funkcijas;
7.5. pilna apimtimi administruoja paskirtas sutartis, susijusias su vykdomais investicijų projektais - rengia raštus, atlieka tiekėjų raštų teisinę analize bei vertinimą, rengia atsakymus;
7.6. pagal poreikį rengia koordinuojamų projektų viešųjų pirkimų dokumentų projektus, derina juos su Viešųjų pirkimų ir teisės skyriumi, rengia sutarčių projektus skyriaus kompetencijos klausimais ir kontroliuoja jų vykdymą;
7.7. dalyvauja LNDM direktoriaus įsakymu sudarytų komisijų, darbo grupių darbe ir atlieka jų pavestas užduotis, kad būtų įgyvendinti šioms komisijoms ar darbo grupėms suformuoti uždaviniai;
7.8. atlieka teisės norminių aktų teisinį vertinimą, teikia išvadas, rengia raštus, kurie reikalingi įgyvendinant investicijų projektus, užtikrinant sklandžią skyriaus veiklą, koordinuoja jų įgyvendinimą;
7.9. gavęs atitinkamus įgaliojimus, atstovauja muziejų kitose įstaigose ir organizacijose;
7.10. padeda nagrinėti prašymus, pareiškimus, pasiūlymus ir skundus investicijų projektų administravimo klausimais;
7.11. vykdo kitus su LNDM uždaviniais ir funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjo pavedimus.

III. TEISĖS

8. Investicijų projektų koordinatorius turi šias teises:
8.1. teikti pasiūlymus Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjui organizaciniais klausimais;
8.2. kelti savo pareiginę kvalifikaciją.

IV. ATSAKOMYBĖ

9. Investicijų projektų koordinatorius atsako už:
9.1. tinkamą pavestų funkcijų vykdymą, ataskaitų pateikimą laiku ir informacijos jose teisingumą;
9.2. atliekamo darbo kokybę ir atlikimą laiku;
9.3. konfidencialios informacijos, gautos darbo metu, išsaugojimą;
9.4. saugos darbe, priešgaisrinės ir elektrosaugos reikalavimų vykdymą, LNDM darbo tvarkos taisyklių laikymąsi.
10. Už savo pareigų netinkamą vykdymą atsako LNDM darbo tvarkos taisyklių ir Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.


V. SUPAŽINDINIMO TVARKA

11. Su Investicijų projektų koordinatoriaus pareigybės aprašymu supažindinama asmeniškai ir pasirašomi šio aprašymo du egzemplioriai, kurių vienas darbuotojui įteikiamas asmeniškai.
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: 8 5 262 8030
El. paštas:
Adresas: Vilnius, Didžioji g. 4
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.