Strateginio planavimo, investicijų ir viešųjų pirkimų skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 44163
Skelbimo data: 2020-03-25
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Rokiškio rajono savivaldybės administracija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Strateginio planavimo, investicijų ir viešųjų pirkimų skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 8.30
Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

Rokiškio rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2020 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. P-208

STRATEGINIO PLANAVIMO, INVESTICIJŲ IR VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Strateginio planavimo, investicijų ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga įgyvendinti skyriui pavestas funkcijas ir uždavinius paramos verslui ir investicijų pritraukimo į rajoną klausimais.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiose veiklos srityse - investicijų pritraukimo, paramos verslui srityse.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ekonomikos, teisės, vadybos arba viešojo administravimo studijų krypčių bakalauro kvalifikacinį laipsnį;

4.2. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių bei kitų fondų ar programų lėšomis finansuojamų projektų rengimo srityje patirtį;

4.3. mokėti anglų kalbą įgudusio vartotojo C1 lygiu ir rusų kalbą pažengusio vartotojo B1 lygiu;

4.4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, regioninę, smulkaus ir vidutinio verslo plėtrą, ES struktūrinių fondų lėšų ar kitos tarptautinės finansinės paramos administravimą, investicijas, viešuosius pirkimus;

4.5. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, mokėti valdyti, kaupti sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją, procesus ar duomenis; rengti pasiūlymus bei išvadas;

4.6. išmanyti dokumentų rengimo taisykles, mokėti rengti teisės aktų projektus;

4.7. turėti bendravimo ir organizacinių įgūdžių, mokėti aiškiai ir sklandžiai reikšti ir dėstyti mintis žodžiu ir raštu valstybine kalba;

4.8. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook, Internet Explorer.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1. renka, sistemina, teikia bei viešina informaciją skyriaus vedėjui, kitiems savivaldybės administracijos skyriams, padaliniams, biudžetinėms įstaigoms apie Europos Sąjungos struktūrinius, valstybės bei kitus fondus, programas ir galimybes teikti paraiškas bei projektus finansinei paramai gauti;

5.2. teikia metodinę paramą savivaldybės administracijos skyriams, padaliniams, biudžetinėms įstaigoms rengiant paraiškas, projektus finansavimui iš ES struktūrinių, valstybės ir kitų fondų, programų gauti;

5.3. organizuoja ir koordinuoja savivaldybės administracijos energinių auditų, investicinių projektų, galimybių studijų, paraiškų, projektinių pasiūlymų rengimą, rengia ir teikia medžiagą, reikalingą šiems dokumentams parengti;

5.4. rengia ir teikia savivaldybės administracijos paraiškas, projektinius pasiūlymus savivaldybės administracijos investicinių projektų finansavimui iš įvairių fondų ar programų gauti ir atlieka jų koregavimus iki paramos sutarčių pasirašymo;

5.5. koordinuoja savivaldybės administracijos ir savivaldybės įstaigų įgyvendinamų projektų eigą, teikia projektų stebėsenos ataskaitas bei viešina informaciją apie įgyvendinamus projektus;

5.6. tvarko skyriaus duomenis bei talpina informaciją, susijusią su skyriaus funkcijomis, rajono savivaldybės internetinėje svetainėje;

5.7. koordinuoja ir administruoja rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programos veiklą, teikia konsultacijas ir informaciją apie savivaldybės teikiamą verslo paramą;

5.8. administruoja rajono verslo plėtros komisijos veiklą, rengia ir teikia komisijai svarstyti klausimus pagal kompetenciją;

5.9. rengia skyriaus kompetencijai priskirtų prekių, paslaugų ir darbų pirkimo dokumentus;

5.10. surenka informaciją ir rengia rajono ketvirtines ir metines investicijų ataskaitas ir teikia jas Statistikos departamentui;

5.11. pagal skyriaus kompetenciją renka, apibendrina ir pateikia informaciją apie rajono investicinę aplinką lietuvių, rusų ir anglų kalba;

5.12. palaiko ryšius ir bendradarbiauja investicijų pritraukimo į rajoną klausimais su šalyje ir užsienyje veikiančiomis organizacijomis, dirbančiomis su investicijų pritraukimu, ekonomine šalies ir regiono plėtra;

5.13. rengia tarybos sprendimų projektus, mero potvarkius, administracijos direktoriaus įsakymus skyriui priskirtų funkcijų klausimais;

5.14. užtikrina tinkamą dokumentų saugojimą ir perdavimą nustatyta tvarka į archyvą;

5.15. kaupia, analizuoja, apibendrina informaciją ir teikia išvadas bei pasiūlymus skyriaus vedėjui pagal savo kompetenciją;

5.16. dalyvauja savivaldybės tarybos sprendimais, savivaldybės mero potvarkiais bei savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais sudarytų komisijų darbe, darbo grupėse, pasitarimuose ir teikia reikalingą informaciją bei pasiūlymus;

5.17. laikinai vykdo kito skyriaus specialisto (išskyrus specialisto viešiesiems pirkimams) funkcijas jam nesant ar negalint eiti pareigų (nedarbingumo, atostogų, komandiruotės metu);

5.18. vykdo kitus su savivaldybės administracijos ar skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti savivaldybės strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Vyriausiasis specialistas tiesiogiai pavaldus Strateginio planavimo, investicijų ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėjui.

____________________________

Susipažinau

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Data)

Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai: Nenustatyta
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Atrankos specialistas
Vardas, Pavardė: Aistė Viškelytė
Telefonas: 8 5 2196820
El. paštas: aiste.viskelyte@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.