Strategijos ir inovacijų skyriaus Vyriausiasis specialistas (Darbo vieta - Vilnius; Pareiginės algos koeficientas - nuo 7,44 iki 8,4)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 70036
Skelbimo data: 2021-04-15
Konkursą inicijuojanti įstaig: Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Konkursą organizuojanti įstaiga: Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Pareigos: Strategijos ir inovacijų skyriaus Vyriausiasis specialistas (Darbo vieta - Vilnius; Pareiginės algos koeficientas - nuo 7,44 iki 8,4)
Pareiginės algos koeficientas: 7.44
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Pareigybės aprašymas:
STRATEGIJOS IR INOVACIJŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Strategijos ir inovacijų skyriaus specialisto pareigybė yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojas) ir ši pareigybė priskirta Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių I grupei.
2. Pareigybės lygis – A1.
3. Strategijos ir inovacijų skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga kurti, palaikyti ir tobulinti Užimtumo tarnybos vidaus kontrolės sistemą, vykdyti Užimtumo tarnybos strateginių įsipareigojimų stebėseną, dalyvauti Užimtumo tarnybos strateginio valdymo sistemos, inovacijų diegimo procesuose.
4. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS
DARBUOTOJO VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo specialiosios veiklos srities – strateginio valdymo administravimo – funkcijas.

III SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

6. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti vadybos srities magistro laipsnį arba jam prilyginamą išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnę nei 1 metų patirtį projektų valdymo ir(arba) strateginio valdymo ir (arba) inovacijų valdymo srityse;
6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, strateginį valdymą, darbo rinką bei užimtumo rėmimą, socialinį ir medicinos draudimą, darbo santykius, valstybės tarnybą, dokumentų rengimą, asmens duomenų apsaugą, viešojo administravimo įstaigos informacijos teikimą;
6.4. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, analitiškai įvertinti problemas, rengti išvadas, problemų sprendimų būdus, modeliuoti situacijas, prognozuoti rezultatus;
6.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
6.6. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;
6.7. mokėti anglų kalbą B2 lygiu.

IV SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
7.1. dalyvauja rengiant Užimtumo tarnybos strateginio valdymo ir inovacijų diegimo sistemas;
7.2. diegia, stebi ir tobulina Užimtumo tarnybos strateginio valdymo ir inovacijų diegimo sistemas;
7.3. renka, kaupia, sistemina ir analizuoja informaciją, reikalingą Užimtumo tarnybos strateginio valdymo procesui;
7.4. koordinuoja Užimtumo tarnybos strateginio veiklos plano rengimą;
7.5. koordinuoja Užimtumo tarnybos metinio veiklos plano, Užimtumo tarnybos struktūrinių padalinių metinių veiklos planų bei kitų Užimtumo tarnybos planavimo dokumentų suderinamumą su Užimtumo tarnybos strateginiu veiklos planu;
7.6. koordinuoja subalansuotų rodiklių nustatymo procesą, vykdo įgyvendinimo stebėseną, rengia ataskaitas;
7.7. organizuoja inovacijų atranką: vykdo potencialių inovacijų Užimtumo tarybos veikloje paiešką, atlieka potencialių inovacijų pritaikomumo Užimtumo tarnybos veikloje analizę, rengia pasiūlymus dėl inovacijų diegimo Užimtumo tarnybos vadovybei;
7.8. rengia ir (arba) koordinuoja ir (arba) įgyvendina inovacijų diegimo Užimtumo tarnybos veikloje projektus;
7.9. stebi ir vertina įgyvendinamų inovacijų diegimo Užimtumo tarnybos veikloje pažangą bei efektyvumą;
7.10. teikia pasiūlymus dėl inovacijų įdiegimo į kasdienę Užimtumo tarnybos veiklą;
7.11. organizuoja mokymus ir konsultacijas Užimtumo tarnybos darbuotojams strateginio valdymo ir inovacijų diegimo klausimais;
7.12. teikia rekomendacijas Skyriaus vedėjui, Užimtumo tarnybos vadovybei ir administracijos padaliniams apie strateginio valdymo ir inovacijų diegimo procesų gerinimo galimybes;
7.13. konsultuoja Užimtumo tarnybos struktūrinius padalinius, teikia jiems pastabas, rekomendacijas, metodinę ir praktinę pagalbą Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
7.14. rengia teisės aktų ir kitų oficialiųjų dokumentų projektus jo kompetencijai priskirtais klausimais;
7.15. dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje;
7.16. rengia technines specifikacijas viešiesiems priskirtų Skyriaus kompetencijai paslaugų ir prekių pirkimams rengimą ir dalyvauja nustatant kvalifikacinius reikalavimus tiekėjams;
7.17. sudaro, tvarko, saugo ir nustatytąja tvarka perduoda archyvui priskirtas dokumentacijos plane dokumentų bylas;
7.18. vykdydamas jam pavestas funkcijas, bendradarbiauja su kitų Užimtumo tarnybos struktūrinių padalinių ir kitų institucijų darbuotojais, kitomis įstaigomis, institucijomis ir organizacijomis;
7.19. pavaduoja kitą Skyriaus darbuotoją, jam nesant darbe;
7.20. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, Skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant veiklos tikslų įgyvendinimo.

V SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ

8. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako už:
8.1. savo darbo funkcijų atlikimą laiku ir kokybiškai renkamų, analizuojamų ir pateikiamų duomenų tikslumą;
8.2. Užimtumo tarnybos konfidencialaus pobūdžio informacijos saugojimą;
8.3. darbo, priešgaisrinės saugos ir higienos normų laikymąsi;
8.4. racionalų darbo laiko naudojimą.
9. Darbuotojas už savo pareigų netinkamą vykdymą atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
10. Baigdamas savo darbo teisinius santykius Užimtumo tarnyboje, privalo perduoti visus turimus dokumentus bei supažindinti su vykdomais darbais tiesioginį vadovą arba kitą Užimtumo tarnybos direktoriaus paskirtą asmenį.
____________________
Informacija apie įstaigą: Darbo vieta - Vilnius;
Pareiginės algos koeficientas - nuo 7,44 iki 8,4.
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: (8-5) 236 0770
El. paštas: info@uzt.lt
Adresas: Geležinio Vilko g. 3A, LT-03131 Vilnius
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.