Stipendijų ir finansinės paramos skyriaus vyriausiasis specialistas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 8963
Skelbimo data: 2020-01-20
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Valstybinis studijų fondas
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Stipendijų ir finansinės paramos skyriaus vyriausiasis specialistas
Pareiginės algos koeficientas: 6.40
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Valstybinio studijų fondo direktoriaus
2018 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V1-85
(Valstybinio studijų fondo direktoriaus
2020 m. sausio 10 d. įsakymo Nr. V1-1 redakcija)

STIPENDIJŲ IR FINANSINĖS PARAMOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Stipendijų ir finansinės paramos skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Stipendijų ir finansinės paramos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga administruoti už studijas sumokėtos kainos kompensavimą geriausiai studijų metus baigusiems asmenims (toliau – kainos kompensavimas) už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimą nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusiems ar bazinius karinius mokymus baigusiems asmenims (toliau – kainos dalies kompensavimas) ir valstybės biudžeto lėšų, skirtų studijų kainai valstybės finansuojamose studijų vietose apmokėti, arba jų dalies (toliau – lėšos) grąžinimą į valstybės biudžetą.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas – kainos kompensavimo, kainos dalies kompensavimo administravimo ir lėšų grąžinimo į valstybės biudžetą administravimo.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: turi:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį studijų srityje;
4.3. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;
4.4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą ir veiklą finansinės paramos studentams srityje, Valstybinio studijų fondo (toliau – Fondas) nuostatais ir kitais Fondo veiklą reglamentuojančiais dokumentais;
4.5. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti informaciją, rengti išvadas, teikti pasiūlymus dėl teisės aktų tobulinimo, mokėti konsultuoti Fondo paramos gavėjus, išmanyti dokumentų rengimo reikalavimus.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. apibendrina informaciją apie geriausiai studijų metus baigusius asmenis, turinčius teisę į kainos kompensavimą, ir informaciją apie nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių ar bazinius karinius mokymus baigusius asmenis (toliau – karo tarnybą atlikę asmenys), turinčius teisę į kainos dalies kompensavimą;
5.2. teikia siūlymus dėl didžiausio galimo valstybės nefinansuojamose vietose studijų metus baigusių asmenų, kuriems gali būti kompensuojama už studijas sumokėta kaina, bendro skaičiaus, didžiausio galimo šių asmenų skaičiaus kiekvienoje aukštojoje mokykloje ir kiekvienoje konkrečios aukštosios mokyklos studijų kryptyje, nustatymo, taip pat siūlymus dėl karo tarnybą atlikusiems asmenims kompensuojamos studijų kainos dalies nustatymo;
5.3. rengia valstybės nefinansuojamose vietose studijų metus baigusių asmenų, kuriems kompensuojama už studijas sumokėta kaina, sąrašo, karo tarnybą atlikusių asmenų, kuriems kompensuojama už studijas sumokėtos kainos dalis, sąrašo projektą ir teikia jį tvirtinti;
5.4. informuoja asmenis apie jiems paskirtą kainos kompensaciją ar kainos dalies kompensaciją;
5.5. priima geriausiai studijų metus baigusių asmenų prašymus išmokėti paskirtą kainos kompensaciją, karo tarnybą atlikusių asmenų prašymus ir dokumentus kainos dalies kompensacijai skirti ir (arba) išmokėti;
5.6. rengia duomenis ir dokumentus kainos kompensacijoms ar kainos dalies kompensacijoms išmokėti ir teikia juos Fondo Finansų ir apskaitos skyriui;
5.7. seka studijų kainos kompensacijų, studijų kainos dalies kompensacijų išmokėjimą;
5.8. apibendrina informaciją apie asmenims, turintiems grąžinti lėšas, neįteiktus įspėjimus, jų neįteikimo priežastis, siunčia asmenims, turintiems grąžinti lėšas, pakartotinius įspėjimus;
5.9. priima asmenų, turinčių grąžinti lėšas, prašymus ir pranešimus dėl jų duomenų pasikeitimo, rengia ir siunčia pažymas dėl jų visiško atsiskaitymo, pranešimus apie jų likusį nesumokėtą įsiskolinimą, raštus dėl neaiškių įmokų užskaitymo;
5.10. Stipendijų ir finansinės paramos skyriaus darbuotojo, atsakingo už lėšų grąžinimo kontrolę, kasmetinių atostogų, komandiruočių, kvalifikacijos tobulinimo ar laikinojo nedarbingumo metu priskiria lėšų grąžinimo įmokas konkretiems lėšas turintiems grąžinti asmenims, kontroliuoja, kaip grąžinamos lėšos po įspėjimo išsiuntimo;
5.11. formuoja asmenų, turinčių grąžinti lėšas, bylas, saugo ir išduoda į archyvą neperduotas asmenų, turinčių grąžinti lėšas, asmens bylas kitiems Fondo darbuotojams, priima Fondo darbuotojų grąžinamas asmenų, turinčių grąžinti lėšas, asmens bylas;
5.12. atnaujina ir koreguoja Fondo tvarkomą informaciją apie asmenis, kuriems paskirta kainos kompensacija ar kainos dalies kompensacija, taip pat turinčius grąžinti lėšas asmenis;
5.13. konsultuoja asmenis, mokslo ir studijų institucijas, palaiko tarnybinius ryšius su kitų įstaigų tarnautojais, rengia informacinius raštus jo kompetencijos klausimais, užtikrindamas, kad laiku būtų gauta informacija apie kainos kompensavimo, kainos dalies kompensavimo ar lėšų grąžinimo sąlygas ir tvarką;
5.14. paruošia jo kompetencijai priklausančių dokumentų metinius apyrašus bei atiduoda į archyvą saugoti, užtikrindamas dokumentų tvarkymą ir apskaitą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą;
5.15. rengia Stipendijų ir finansinės paramos skyriaus metinių ir kitų ataskaitų projektus, dalyvauja formuojant Fondo strateginius tikslus, rengiant veiklos planus ir programas;
5.16. atsako už pareigybės aprašyme nurodytų funkcijų atlikimą bei už laiku, teisėtai bei teisingai parengtų dokumentų, kurių pagrindu atliekamos ūkinės operacijos, surašymą;
5.17. pagal kompetenciją rengia pasiūlymus dėl teisės aktų tobulinimo, dalyvauja darbo grupių bei komisijų veikloje, rengiant sutartis;
5.18. pavaduoja Stipendijų ir finansinės paramos skyriaus vedėją;
5.19. vykdo kitus su Fondo ir Stipendijų ir finansinės paramos skyriaus funkcijomis susijusius vienkartinio pobūdžio pavedimus, siekiant Fondo strateginių tikslų įgyvendinimo.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Stipendijų ir finansinės paramos skyriaus vedėjui.

Susipažinau
(Parašas)
(Vardas ir pavardė)
(Data)
Informacija apie įstaigą: Valstybinis studijų fondas - biudžetinė įstaiga, administruojanti valstybės remiamas paskolas, kitą finansinę paramą studentams, įgyvendinanti kitas aukštojo mokslo kokybei ir prieinamumui užtikrinti skirtas priemones.
Vertinimo metodai: Nenustatyta
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Eglė Karlonaitė
Telefonas: 8 5 2196812
El. paštas: egle.karlonaite@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Skelbimas publikuojamas iki: 2020-01-27
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.