Statybos skyrius Skyriaus vedėjas koef. 8,1 (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimo nr.: 42169
Skelbimo data: 2019-08-23
Konkursą organizuojanti įstaiga: Anykščių rajono savivaldybės administracija
Pareigos: Statybos skyrius Skyriaus vedėjas koef. 8,1 (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m.
kovo 13 d. įsakymu Nr.1-AĮ-176
Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. liepos 8 d. įsakymo Nr. 1-AĮ-520
redakcija


STATYBOS SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Statybos skyriaus (toliau – Skyrius) vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.
II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga vadovauti Skyriui ir organizuoti jo veiklą, užtikrinti Skyriaus uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą, pavedimų vykdymą, taip pat užtikrinti, kad savivaldybės administracijos statytojo (užsakovo) teisėmis statomi statiniai bei savivaldybei nuosavybės teise priklausantys statiniai būtų remontuojami ir rekonstruojami laikantis nustatytų teisės aktų reikalavimų.
III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka funkcijas specialiojoje veiklos srityje – statinių statybos, remonto ir rekonstrukcijos priežiūra.
IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį statybos inžinerijos krypties išsilavinimą;
4.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį statybos srityje;
4.3. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją.
4.4. būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais statybą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą ir dokumentų rengimą;
4.5. mokėti planuoti ir organizuoti Skyriaus darbą, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
4.6. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti gaunamą informaciją, rengti išvadas, prognozes, projektus ir programas, planus.
V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
5.1. planuoja, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja Skyriaus darbą;
5.2. kontroliuoja, kad savivaldybės administracijos statytojo (užsakovo) teisėmis statomi statiniai bei savivaldybei nuosavybės teise priklausantys statiniai būtų remontuojami ir rekonstruojami laikantis nustatytų teisės aktų reikalavimų;
5.3. organizuoja savivaldybės administracijos vykdomų statybų ir kitų Skyriaus kompetencijai priskirtų programų rengimą;
5.4. organizuoja savivaldybės administracijos statomų, rekonstruojamų ar remontuojamų statinių projektavimo ir statybos darbų užsakovo funkcijų vykdymą;
5.5. planuoja ir inicijuoja Skyriaus kompetencijai priskirtus prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus;
5.6. ruošia (arba paveda tai atlikti Skyriaus darbuotojams) ir pasirašo su statybos procesu susijusias paslaugų, prekių ir darbų viešųjų pirkimų sutartis, koordinuoja kitų Skyriaus užduotims ir funkcijoms atlikti reikalingų sutarčių ar susitarimų ruošimą ir pasirašymą, vykdo sutartinių įsipareigojimų vykdymo kontrolę;
5.7. organizuoja statybos darbų techninę priežiūrą, projektavimo, tyrinėjimo, statybos, rekonstravimo, remonto darbų planų rengimą ir įgyvendinimą;
5.8. organizuoja savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimo (modernizavimo) programos įgyvendinimą;
5.9. kontroliuoja ir užtikrina Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų efektyvų panaudojimą vietinės reikšmės viešiesiems keliams ir gatvėms prižiūrėti, remontuoti ir rekonstruoti;
5.10. kontroliuoja ir užtikrina efektyvų lėšų panaudojimą savivaldybės administracijos statytojo (užsakovo) teisėmis vykdomose statybose;
5.11. tikrina ir teikia išvadas dėl pritarimo / nepritarimo statinių projektams IS „Infostatyba“;
5.12. rengia Skyriaus veiklos nuostatų, Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymų projektus;
5.13. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis su Skyriaus veikla susijusiais klausimais, nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus;
5.14. vertina Skyriaus darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, ir valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;
5.15. pagal kompetenciją dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje;
5.16. pagal kompetenciją rengia savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų, sutarčių, raštų ir kitų dokumentų projektus;
5.17. vykdo ir kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti savivaldybės administracijos tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus savivaldybės administracijos direktoriui.

Susipažinau
(Parašas)
(Vardas ir pavardė)
(Data)
_____________________
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: VTD prie LR VRM, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius
Telefonas: +370 5 2196806
El. paštas: Alma Markevičienė, VTD prie VRM Atrankų sk. patarėja, el. p. alma.markeviciene@vtd.lt