Statybos ir turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas 7,6) (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimo nr.: 42162
Skelbimo data: 2019-08-22
Konkursą organizuojanti įstaiga: Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos
Pareigos: Statybos ir turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas 7,6) (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Pasienio kontrolės punktų direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus
2019 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. 3-53
(Pasienio kontrolės punktų direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus
2019 m. liepos 8 d. įsakymo Nr. 3-55 redakcija)

STATYBOS IR TURTO VALDYMO SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Statybos ir turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II. SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Statybos ir turto valdymo skyriaus (toliau vadinama – skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga įgyvendinti teisės aktais reglamentuotą pasienio kontrolės punktų (toliau – PKP) plėtrą, vykdyti PKP ir infrastruktūros, skirtos transporto priemonėms, laukiančioms kirsti Lietuvos Respublikos valstybės sieną, (toliau – infrastruktūra) projektavimo ir statybos užsakovo funkcijas bei organizuoti ir koordinuoti efektyvų PKP ir infrastruktūros turto valdymą.

III. SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities – PKP ir infrastruktūros plėtros, statybos proceso valdymo ir turto valdymo organizavimo – funkcijas.

IV. SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį technologijos mokslų krypčių grupės išsilavinimą;
4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį statybos valdymo srityje;
4.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, statybos teisę, teritorijų planavimą, viešuosius pirkimus, valstybės ir Europos Sąjungos (toliau vadinama – ES) fondų investicijų ir kitos tarptautinės finansinės paramos programų pagrindines nuostatas, išmanyti dokumentų rengimo taisykles;
4.4. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
4.5. mokėti anglų kalbą B2 lygiu;
4.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
4.7. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, gebėti bendrauti.


V. SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. nustato lėšų poreikį ES finansinei paramai gauti, teikia informaciją skyriaus vedėjui perspektyviniams metiniams, ketvirtiniams ir mėnesiniams ES finansinės paramos fondų lėšų poreikio planams rengti;
5.2. analizuoja ir sistemina informaciją apie ES fondų investicijų ir kitos tarptautinės finansinės paramos programas, teikia siūlymus dėl ES investicijų panaudojimo PKP ir infrastruktūros plėtros projektų įgyvendinimui;
5.3. rengia dokumentus ir teikia paraiškas ES finansinei paramai, skirtai PKP plėtros projektams įgyvendinti, gauti. Organizuoja ir dalyvauja ES finansuojamų PKP plėtros projektų įgyvendinime;
5.4. rengia PKP ir infrastruktūros objektų statybos technines užduotis projektavimui, technines specifikacijas ir kitą techninę dokumentaciją, reikalingą projektų įgyvendinimui, atlieka parengtų dokumentų analizę;
5.5. organizuoja parengtų projektų privalomąsias ekspertizes, teikia Pasienio kontrolės punktų direkcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau vadinama – direkcija) direktoriui tvirtinti projektinę dokumentaciją;
5.6. organizuoja, ir pagal pavedimą rengia PKP ir infrastruktūros statybos rangos darbų, turto valdymo ir paslaugų viešųjų pirkimų konkursinę dokumentaciją, kontroliuoja paruoštų dokumentų kokybę;
5.7. atliekant statybos rangos darbų ir paslaugų viešuosius pirkimus pagal pavedimą dalyvauja viešųjų pirkimų komisijų darbe;
5.8. rengia ataskaitas ir pažymas apie statybos projektų įgyvendinimo eigą, statybos eigą, lėšų panaudojimą ir teikia šią informaciją skyriaus vedėjui ir direkcijos direktoriaus pavaduotojui;
5.9. atlieka įgyvendinamų projektų patikrinimus;
5.10. tikrina atliktų statybos darbų kokybę ir jų kiekius, atlieka sąmatų analizę;
5.11. tikrina priskirtų statybos projektų paslaugų teikimo, statybos darbų atlikimo aktus ir juos vizuoja;
5.12. nustatyta tvarka organizuoja, esant būtinumui rengia, baigto statyti statinio statybos užbaigimo procedūrų dokumentaciją ir pagal pavedimą dalyvauja statybos užbaigimo komisijos darbe;
5.13. rengia informaciją ir analitinę medžiagą PKP ir infrastruktūros plėtros klausimais, rengia pasitarimus PKP plėtros ir turto valdymo klausimais;
5.14. dalyvauja darbiniuose susitikimuose ir pasitarimuose su ES, Lietuvos Respublikos ir tarptautinių institucijų, organizacijų bei įmonių atstovais, rengia susitikimų protokolus, organizuoja juose priimtų sprendimų vykdymą;
5.15. vykdo kitus skyriaus vedėjo, direkcijos direktoriaus pavaduotojo bei direktoriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti direkcijos strateginiai tikslai.

VI. SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Susipažinau
(Parašas)
(Vardas ir pavardė)
(Data)
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Valstybės tarnybos departamentas prie VRM, Šventaragio g. 2, Vilnius
Telefonas: (8 5) 219 68 28
El. paštas: Raimonda Usovienė, VTD prie VRM Atrankų skyriaus vyr. specialistė, raimonda.usoviene@vtd.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.