Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 55433
Skelbimo data: 2023-03-22
Skelbimas galioja iki: 2023-04-05
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Viešojo valdymo agentūra
Pareigos: Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 10.50
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 1,953.00
Darbo vieta (miestas): Klaipėda
Informacija apie įstaigą: Išsamesnė informacija Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Personalo skyriuje: Vyriausioji specialistė Milda Kaminskienė, el. p. milda.kaminskiene@klaipeda.lt, tel. nr. 8 46 39 6448
Pareigybės aprašymas:
Pareigybės aprašymas
KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
STATYBOS IR INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. priežiūra ir kontrolė.
4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):
4.1. sprendimų įgyvendinimas.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
5.1. investicinių projektų įgyvendinimo priežiūra.
6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:
6.1. investicinių projektų įgyvendinimas.

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

7. Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
8. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.
9. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.
10. Planuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų planavimą.
11. Prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą.
12. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.
13. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
14. Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.
15. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.
16. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
17. Įgyvendinant investicinius projektus, rengia objektų technines projektavimo užduotis, techninės priežiūros ir projekto ekspertizės technines specifikacijas, rangos darbų pirkimų technines specifikacijas, viešojo pirkimo konkursams paraiškas pirkti paslaugas ir darbus..
18. Dalyvauja viešojo pirkimo konkurso pasiūlymų vertinimo komisijų ir darbo grupių darbe, teikia išvadas dėl konkurso pasiūlymų techninės užduoties vertinimo, rengia atsakymų projektus konkurso dalyviams dėl viešojo pirkimo objekto techninės užduoties..
19. Analizuoja, rengia, sukomplektuoja projektinius dokumentus, koordinuoja priemonių projektavimo paslaugų eigą, kokybę, terminus priemonėms, kad laiku ir kokybiškai būtų parengta ir suderinta projektinė dokumentacija, gautas leidimas statybai. Komplektuoja ir kaupia parengtą techninę dokumentaciją bei perduoda ją rangovui, techniniam prižiūrėtojui..
20. Kontroliuoja techninių, darbo projektų sprendinių ar darbų pakeitimų pagrįstumą ir teisės aktų nustatyta tvarka užtikrina jų tinkamą įforminimą tam, kad pakeitimai atitiktų statybos, viešųjų pirkimų ir kt. teisės aktų reikalavimus, teikia rekomendacijas ir (ar) išvadas dėl nenumatytų arba papildomų darbų, techninių sprendinių keitimo ir kt., pasirašo papildomų darbų aktus..
21. Teikia vyriausiesiems patarėjams informaciją ir pagalbą, reikalingą projektų įgyvendinimui..

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

22. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
22.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
22.2. studijų kryptis – statybos inžinerija (arba);
22.3. studijų kryptis – aplinkos inžinerija (arba);
22.4. studijų kryptis – matavimų inžinerija (arba);
22.5. studijų kryptis – energijos inžinerija (arba);
arba:
22.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
22.7. darbo patirties sritis – statybos inžinerijos patirtis;
22.8. darbo patirtis srityje – 1 metai;

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

23. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
23.1. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis;
23.2. organizuotumas - 3 lygis;
23.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;
23.4. analizė ir pagrindimas - 4 lygis;
23.5. komunikacija - 3 lygis.
24. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
24.1. įžvalgumas - 3 lygis;
24.2. informacijos valdymas - 3 lygis;
24.3. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas - 3 lygis.


Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Meilė Vitkauskaitė
Telefonas: +37052196826; +37067286218
El. paštas: meile.vitkauskaite@vva.gov.lt
Adresas: Vilnius, Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.