Statistikos plėtros skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimo nr.: 42361
Skelbimo data: 2019-09-19
Konkursą organizuojanti įstaiga: Lietuvos statistikos departamentas
Pareigos: Statistikos plėtros skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

Lietuvos statistikos departamento

generalinio direktoriaus

2019 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. ŽĮ-176

STATISTIKOS PLĖTROS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Statistikos plėtros skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojo pareigybė (pareiginės algos koeficientas 7,41).

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti naujų technologinių ir metodologinių sprendimų diegimą.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje – statistinės informacijos rengime.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį statistikos ar matematikos, ar informatikos studijų krypčių išsilavinimą;

4.2. mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu);

4.3. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

4.4. turėti ne mažesnę nei vienų metų darbo su bent vienu programiniu paketu (Visual Basic, R, Python, Scala, Java ar pan.) statistikos srityje patirtį;

4.5. išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;

4.6. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką;

4.7. būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIOVALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1. analizuoja naujus technologinius sprendimus ir jų naudojimo Lietuvos statistikos departamente (toliau – departamentas) galimybes, bei teikia siūlymus dėl jų diegimo;

5.2. dalyvauja naujų technologinių ir metodologinių sprendimų diegimo procese ir atlieka priežiūros, konsultavimo ir koordinavimo funkcijas;

5.3. teikia pasiūlymus dėl bendrai taikomų statistinės informacijos rengimo procesų modelių, taikymo departamente;

5.4. bendradarbiauja su kitų valstybių statistikos institucijomis ir organizacijomis, analizuoja jų patirtį;

5.5. rengia teikimo sutartis su didžiųjų duomenų valdytojais ir derina jų gavimą laiku;

5.6. vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIOVALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

______________________________

Susipažinau

_______________

(Parašas)

_______________

(Vardas ir pavardė)

_______________

(Data)

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Šventaragio g. 2, Vilnius
Telefonas: (8 5) 219 6820
El. paštas: Aistė Viškelytė, VTD prie VRM Atrankų skyriaus specialistė, aiste.viskelyte@vtd.lt