Statinių naudojimo priežiūros poskyris Vyriausiasis specialistas (7,5) (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimo nr.: 42583
Skelbimo data: 2019-10-14
Konkursą organizuojanti įstaiga: Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Pareigos: Statinių naudojimo priežiūros poskyris Vyriausiasis specialistas (7,5) (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos direktorius
2019 m. birželio 3 d.
įsakymu Nr. 40-186/19
(2019 rugsėjo 5 d. Vilniaus miesto
savivaldybės administracijos direktoriaus
įsakymo Nr. 40-344/19 redakcija)

BŪSTO ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS STATINIŲ NAUDOJIMO PRIEŽIŪROS POSKYRIO VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (BAS-SNPP-2)

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Būsto administravimo skyriaus Statinių naudojimo priežiūros poskyrio vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II. PASKIRTIS

2. Būsto administravimo skyriaus (toliau – Skyrius) Statinių naudojimo priežiūros poskyrio (toliau – Poskyris) vyriausiojo specialisto (toliau – valstybės tarnautojas) pareigybė reikalinga pagal savo kompetenciją kontroliuoti, kaip statinių naudotojai vykdo Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir kitais teisės aktais nustatytus statinių techninės priežiūros ir naudojimo, statinių saugos ir paskirties reikalavimus.

III. VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo specialioji veiklos sritis – statinių naudojimo priežiūra.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1.turėti aukštąjį universitetinį technologijų arba inžinerijos mokslų krypčių grupės išsilavinimą;
4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį aplinkos arba statybos inžinerijos srityje;
4.3. būti susipažinusiam su Poskyriui priskirtų funkcijų vykdymu, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais statinių naudojimą ir priežiūrą;
4.4. išmanyti Dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus ir Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas;
4.5. mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, siekdamas įgyvendinti Poskyriui keliamus tikslus, vykdo šias funkcijas:
5.1. nagrinėja, sistemina ir kaupia visų lygių normatyvinius dokumentus, reikalingus pareigybės funkcijoms vykdyti;
5.2. nagrinėja skundus, pareiškimus, prašymus statinių naudojimo priežiūros klausimais vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, kitais teisės aktais ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais;
5.3. sudaro ir nuolat atnaujina statinių, kurių priežiūrą jis atlieka, naudotojų sąrašą;
5.4. kontroliuoja, kaip statinių naudotojai vykdo Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir kitais teisės aktais nustatytus statinių techninės priežiūros reikalavimus;
5.5. surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus ir nutarimus Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatytais atvejais;
5.6. kreipiasi į policiją, kad būtų laikinai apribotas patekimas į statinio teritoriją ar patalpą, būtų sustabdyti atliekami darbai, apribotas ar uždraustas transporto eismas, jeigu kyla pavojus aplinkai, viešajai tvarkai, asmenų ar valstybės saugumui;
5.7. reikalauja atlikti statinio ekspertizę tais atvejais, kai įvyko avarija ar yra jos grėsmė, pastebėtos statinio deformacijos ar statinys neatitinka Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje nurodytų reikalavimų;
5.8. teikia pasiūlymus Poskyrio vedėjui priskirtos veiklos klausimais;
5.9. konsultuoja statinių priežiūros klausimais besikreipiančius statinių savininkus bei naudotojus;
5.10. rengia ir derina Tarybos sprendimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus Poskyrio kompetencijos klausimais;
5.11. nustatyta tvarka tvarko atliktų patikrinimų ir paskirtų nuobaudų už padarytus pažeidimus apskaitą, rengia ataskaitas;
5.12. pagal savo kompetenciją dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje;
5.13. siekdamas užtikrinti darbų tęstinumą, Poskyrio vedėjo pavedimu, pavaduoja kitą Poskyrio valstybės tarnautoją ar darbuotoją, dirbantį pagal darbo sutartį, jo nesant;
5.14. pagal savo kompetenciją vykdo kitus vienkartinio pobūdžio Skyriaus vedėjo, Poskyrio vedėjo pavedimus, siekdamas įgyvendinti institucijai iškeltus strateginius tikslus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Poskyrio vedėjui.

________________________
Susipažinau ir sutinku:
(parašas)
(vardas ir pavardė)
(data)
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Šventaragio g. 2, Vilnius
Telefonas: 85 2196811
El. paštas: Vaiva Minkevičienė, VTD prie VRM Atrankų skyriaus vyr. specialistė, vaiva.minkeviciene@vtd.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.