Specialieji atašė Veterinarijos ir fitosanitarijos atašė Lietuvos nuolatinėje atstovybėje ES (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 46933
Skelbimo data: 2021-04-20
Konkursą inicijuojanti įstaig: Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Specialieji atašė Veterinarijos ir fitosanitarijos atašė Lietuvos nuolatinėje atstovybėje ES (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 13.00
Darbo vieta (miestas): Nenustatyta
Pareigybės aprašymas:
Pareigybės aprašymas
LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
SPECIALIEJI ATAŠĖ
LIETUVOS RESPUBLIKOS VETERINARIJOS IR FITOSANITARIJOS ATAŠĖ LIETUVOS NUOLATINĖJE ATSTOVYBĖJE EUROPOS SĄJUNGOJE
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – VIII pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus ministrui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Kitos specialiosios veiklos sritys.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Įgyvendina Lietuvos Respublikos veterinarijos, fitosanitarijos ir maisto saugos politiką pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos bei Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos kompetencijai tenkančias reguliavimo sritis; atstovauja Lietuvos veterinarijos, fitosanitarijos ir maisto saugos sektorius ES institucijose.

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

5. Padeda rengti Lietuvos Respublikos poziciją buvimo valstybės ar tarptautinės organizacijos, kurioje jis akredituotas, nagrinėjamais priskirtos srities klausimais.
6. Atstovauja Lietuvos Respublikos pozicijoms ir interesams valstybėje ar tarptautinėje organizacijoje, kurioje jis akredituotas.
7. Padeda Lietuvos Respublikos institucijų atstovams bei asocijuotų struktūrų atstovams organizuoti ir pasirengti posėdžiams bei kitiems susitikimams priskirtos srities klausimais, prireikus dalyvauja atitinkamuose posėdžiuose ir susitikimuose, kad būtų užtikrintas Lietuvos Respublikos pozicijos pristatymas ir atstovavimas.
8. Teisėtais būdais gauna, renka ir kaupia informaciją apie valstybę ar tarptautinę organizaciją, kurioje jis akredituotas, ir teikia informaciją nustatyta tvarka.
9. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
10. Padeda organizuoti buvimo valstybės ar tarptautinės organizacijos atstovų vizitus į Lietuvos Respubliką.
11. Padeda organizuoti Lietuvos Respublikos institucijų atstovų vizitus į valstybę, kurioje jis akredituotas.
12. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.
13. Padeda ministerijai ir atitinkamoms jos reguliavimo srities institucijoms bei VMVT spręsti klausimus, susijusius su veterinarija, fitosanitarija bei maisto saugos politika ir jos įgyvendinimu..
14. Rengia ataskaitas iš ES institucijų darbo organų susitikimų pagal nustatytus reikalavimus ir per nustatytą laiką teikia Europos Sąjungos reikalus administruojantiems padaliniams, prireikus rengia informacinius pranešimus spaudai, teikia Europos Sąjungos reikalus administruojantiems padaliniams el. paštu savaitės veiklos planą..
15. Analizuoja techninės pagalbos galimybes ir konsultuoja ministeriją ir atitinkamas jos reguliavimo srities institucijas bei VMVT apie galimus projektus..
16. Gavus ministerijos vadovybės pavedimą ar pritarimą, dalyvauja verslo partnerių pritraukimo į Lietuvą bei rinkų atvėrimo Lietuvos įmonėms veikloje..
17. Informuoja ministeriją ir atitinkamas jos pavaldžias įstaigas bei VMVT apie svarbius ES ir tarptautinius renginius bei kitas ES ir jos šalių narių iniciatyvas..

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

18. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
18.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
18.2. studijų kryptis – veterinarija (arba);
arba:
18.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
18.4. darbo patirties sritis – veterinarijos srities patirtis;
18.5. darbo patirtis srityje – 2 metai;
19. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
19.1. kalba - anglų;
19.2. kalbos mokėjimo lygis – C1.
20. Atitikimas kitiems reikalavimams:
20.1. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

21. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
21.1. vertės visuomenei kūrimas - 4 lygis;
21.2. organizuotumas - 4 lygis;
21.3. patikimumas ir atsakingumas - 4 lygis;
21.4. analizė ir pagrindimas - 5 lygis;
21.5. komunikacija - 4 lygis.
22. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
22.1. informacijos valdymas - 4 lygis;
22.2. tarpkultūrinė komunikacija - 4 lygis.
23. Profesinė kompetencija:
23.1. tarptautinių ryšių išmanymas - 4 lygis.

Susipažinau
________________________
(Parašas)
________________________
(Vardas ir pavardė)
________________________
(Data)


Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Jovita Rupšytė
Telefonas: 8 5 2718216;8 672 86671
El. paštas: jovita.rupsyte@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.