Socialinių išmokų poskyrio Vyresnysis specialistas (pareigybės koeficientas 6,52 baziniais dydžiais) (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimo nr.: 42618
Skelbimo data: 2019-10-16
Konkursą organizuojanti įstaiga: Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Pareigos: Socialinių išmokų poskyrio Vyresnysis specialistas (pareigybės koeficientas 6,52 baziniais dydžiais) (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus 2019 m. vasario 18 d.
įsakymu Nr. PAD-7


SOCIALINIŲ REIKALŲ DEPARTAMENTO SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIAUS SOCIALINIŲ IŠMOKŲ POSKYRIO VYRESNIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Socialinių reikalų departamento Socialinės paramos skyriaus Socialinių išmokų poskyrio vyresnysis specialistas (toliau – vyresnysis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga duomenims, būtiniems socialinės pašalpos, būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir išlaidų karštam vandeniui kompensacijų, išmokų vaikams, socialinės paramos mokiniams, šalpos išmokų ir kitos piniginės socialinės paramos (toliau – piniginė socialinė parama) skyrimui ir mokėjimui, parengti ir tvarkyti, piniginės socialinės paramos skyrimo ir mokėjimo teisėtumui užtikrinti.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities – piniginės socialinės paramos administravimo – funkcijas.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti ne žemesnį nei aukštąjį koleginį išsilavinimą;
4.2. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius piniginę socialinę paramą, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, dokumentų valdymą;
4.3. gebėti analizuoti ir įgyvendinti teisės aktus, reglamentuojančius piniginės socialinės paramos skyrimą ir mokėjimą;
4.4. mokėti kaupti, valdyti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
4.5. mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms) ir savarankiškąsias funkcijas:
5.1. teikia metodinę pagalbą ir konsultuoja pareiškėjus ir įstaigas bei organizacijas piniginės socialinės paramos skyrimo ir mokėjimo klausimais;
5.2. priima, registruoja ir patikrina pareiškėjų prašymus ir priedus, reikalingus piniginei socialinei paramai skirti, suformuoja piniginės socialinės paramos gavėjų bylas;
5.3. surenka bei patikrina duomenis, reikalingus piniginei socialinei paramai skirti, iš kitų valstybės ir savivaldybės įmonių, institucijų, įstaigų ir organizacijų, su kuriomis sudarytos duomenų teikimo sutartys;
5.4. vertina ir sistemina piniginei socialinei paramai skirti surinktus duomenis, pildo ir patikrina reikalingą dokumentaciją bei perduota vykdyti pagal kompetenciją;
5.5. tvarko ir tikrina pareiškėjų duomenis kompiuterinėje informacinėje sistemoje;
5.6. ruošia medžiagą Savivaldybės administracijos direktoriaus arba jo įgalioto asmens įsakymui (sprendimui) dėl piniginės socialinės paramos dydžio ir skyrimo laikotarpio;
5.7. rengia savivaldybės institucijų arba jų įgalioto asmens teisės aktų projektus piniginės socialinės paramos srityje;
5.8. rengia pažymas, pažymėjimus, raštų, informacinių pranešimų ir atsakymų į paklausimus projektus.
6. Vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, skyriaus ir poskyrio vedėjų pavedimus, susijusius su skyriaus funkcijomis.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus poskyrio vedėjui.


Susipažinau

__________________
(Parašas)

_____________________________________
(Vardas ir pavardė)

______________________
(Data)
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Šventaragio g. 2, Vilnius
Telefonas: (8 5) 271 71 37
El. paštas: Miglė Noreikaitė, VTD prie VRM Atrankų skyriaus atrankos specialistė, migle.noreikaite@vtd.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.