Socialinis darbuotojas darbui su šeimomis

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 69920
Skelbimo data: 2021-04-09
Konkursą inicijuojanti įstaig: Viešoji įstaiga "Jurbarko socialinės paslaugos"
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Socialinis darbuotojas darbui su šeimomis
Pareiginės algos koeficientas: 6.21
Darbo vieta (miestas): Jurbarkas
Pareigybės aprašymas:

VŠĮ „JURBARKO SOCIALINĖS PASLAUGOS“

SOCIALINIO DARBUOTOJO DARBUI SU ŠEIMOMIS

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖ

1. Socialinis darbuotojas darbui su šeimomis (profesijos kodas 263515) yra priskiriamas specialistų grupei.

2. Pareigybės lygisB.

3. Pareigybės paskirtis – planuoti ir teikti socialinę pagalbą šeimoms jų socialinėje aplinkoje, dirbti socialinį darbą su vaiku ir šeima, juos konsultuojant, teikti socialinę pagalbą ir didinti šeimos motyvaciją dalyvauti kompleksinės pagalbos ar prevencinės pagalbos teikimo procese, pozityvios tėvystės mokymuose, šeimos stiprinimo, nesmurtinio elgesio mokymo, priklausomybių ligų gydymo ir kitose prevencinėse programose, bendradarbiauti ir veikti kartu su atvejo vadybininku organizuojant, planuojant ir teikiant pagalbą šeimai, kad ji būtų pajėgi savarankiškai užtikrinti vaiko teises ir teisėtus interesus.

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

4. Darbuotojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

4.1. turėti ne mažesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį arba jam prilygintą socialinio darbo ar socialinio pedagogo išsilavinimą;

4.2. būti gerai susipažinusiam ir savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais socialinio darbo, socialinės paramos teikimo veiklą ir vaiko teisių apsaugą;

4.3. mokėti dirbti šiomis kompiuterių programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;

4.4. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų tvarkymo taisykles;

4.5. gerai mokėti lietuvių kalbą ir išmanyti, mokėti analizuoti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;

4.6. būti mandagiam, taktiškam, objektyviam;

4.7. savo darbe laikytis konfidencialumo;

4.8. būti pareigingam, darbščiam, sąžiningam, mokėti bendrauti, laikytis socialinio darbuotojo etikos kodekso.

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

5. Socialinis darbuotojas, dirbantis su šeimomis, atlieka šias funkcijas:

5.1. renka ir kaupia informaciją apie šeimų problemas ir šeimų socialinę aplinką;

5.2. planuoja ir derina su atvejo vadybininku apsilankymų/darbo šeimoje grafiką Įstaigos naudojamų elektroninių priemonių pagalba.

5.3. bendradarbiauja su Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VVTAĮT) teritorinio skyriaus atstovais, globos, ugdymo ir mokymo įstaigų pedagogais, socialiniais darbuotojais, socialiniais pedagogais, bendruomenėmis, seniūnijomis, kitų socialinių paslaugų įstaigų darbuotojais, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriumi (toliau – TBK) ir kt.;

6. planuoja ir teikia bendrąsias ir socialinės priežiūros įgūdžių ugdymo paslaugas šeimoms, teisės aktų nustatyta tvarka Jurbarko rajono savivaldybėje:

6.1. bendravimo, informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo;

6.2. kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymo ir palaikymo (namų ruošoje, tvarkant pinigų apskaitą, apsiperkant ir mokant mokesčius, planuojant ir atliekant namų ruošos darbus, prižiūrint vaikus, bendraujant ir pan.);

6.3. savarankiško patalpų, aplinkos tvarkymo įgūdžių ugdymo;

6.4. darbinių įgūdžių ugdymo;

6.5. kitas socialines paslaugas, susijusias su nustatytais šeimos individualiais poreikiais.

7. Socialinis darbuotojas, dirbantis su šeima, bendradarbiaudamas su atvejo vadybininku:

7.1. bendradarbiauja ir veikia kartu su atvejo vadybininku planuojant ir teikiant pagalbą šeimai;

7.2. teikia siūlymus atvejo vadybininkui dėl pagalbos šeimai efektyvumo;

7.3. keičiasi informacija apie situaciją šeimoje su atvejo vadybininku, informuoja jį apie pokyčius šeimoje.

8. Socialinis darbuotojas, atsižvelgdamas į pakitusius šeimos poreikius ir (ar) pakitusią šeimos situaciją teikia siūlymus atvejo vadybininkui dėl pagalbos plano, jame numatytų priemonių vaikui ir jo šeimai, tikslinimo (padeda pasiruošti pagalbos šeimai plano peržiūrai, įgalina šeimos narius įvardinti šeimos problemas, aptaria su šeima dėl pagalbos plane numatytų priemonių poveikio šeimos situacijai ir kt.)

9. Socialinis darbuotojas, dirbantis su šeima, sudaro šeimos bylą. Bylą sudaro elektroniniai dokumentai, kurie valdomi per Įstaigos DVS ir oficialūs dokumentai (originalai).

10. Bendrųjų socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir/ ar atkūrimo paslaugų sudėtis konkrečiai šeimai, vaikui gali būti skirtinga, atsižvelgiant į jų poreikius. Jeigu bendrųjų socialinių paslaugų šeimai nepakanka, sprendžiamas klausimas dėl koordinuotų paslaugų teikimo šeimai.

11. Socialinis darbuotojas teikia šeimai socialines paslaugas, vadovaudamasis LR socialinių paslaugų įstatymų, Socialinių paslaugų katalogu, Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašu ir kt. teisės aktais reglamentuojančiais socialinių paslaugų teikimą.

12. Socialinis darbuotojas, dirbantis su šeima, dalyvauja atvejo nagrinėjimo posėdžiuose;

13. Socialinis darbuotojas, pastebėjęs šeimoje vaiko teisių pažeidimus, nedelsiant apie tai informuoja atvejo vadybininką.

14. Maksimalus šeimų, su kuriomis vienu metu dirba socialinis darbuotojas skaičius yra 15, ne daugiau kaip 10 kuriose VVTAĮT arba jos įgaliotas teritorinis skyrius yra nustatęs būtinybę vertinti pagalbos vaikui ir (ar) šeimai poreikį arba vaiko apsaugos poreikį.

15. Socialiniai darbuotojai bei atvejo vadybininkai dirba teritoriniu principu, pagal kurį suskirstyti ir paslaugų gavėjai.

16. Atsižvelgiant į darbo specifiką rekomenduojama į šeimas vykti kartu su kitu darbą su šeima vykdančiu darbuotoju.

17. Apsilankymų šeimose grafikai derinami su atvejo vadybininkais.

IV. ATSKAITOMYBĖ IR ATSAKOMYBĖ

18. Darbuotojų darbui su šeimomis turima informacija apie vaiką ir jo šeimą yra konfidenciali ir kitiems asmenims gali būti suteikta tik teisės aktų nustatyta tvarka.

19. Darbuotojas atsako:

19.1. už teisingą dokumentų įforminimą ir apskaitą;

19.2. už ataskaitų pateikimą laiku;

19.3. už išsamų ir teisingą apsilankymo šeimoje bei buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktų surašymą;

19.4. už darbo tvarkos ir socialinių darbuotojų etikos taisyklių laikymąsi;

19.5. už nepriekaištingą savo pareigų ir funkcijų atlikimą.

20. Už savo pareigybės aprašyme nurodytų reikalavimų bei funkcijų nevykdymą ar netinkamą vykdymą socialinis darbuotojas darbui su šeimomis atsako Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.

Informacija apie įstaigą: Konkursas skelbiamas darbui pagal terminuotą darbo sutartį kol į darbą sugrįš darbuotoja iš vaiko auginimo atostogų. Darbas būtų teritoriniu principu:

Jurbarko miestas – Smalininkai – Viešvilė, kur numatomas centras – Jurbarko mieste.
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: -
El. paštas:
Adresas: Jurbarko r. sav. Jurbarko m. Vydūno g. 56C
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.