Socialinis darbuotojas darbui su šeimomis (0,5 etato)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 79532
Skelbimo data: 2022-05-12
Skelbimas galioja iki: 2022-05-26
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Panevėžio socialinių paslaugų centras
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Socialinis darbuotojas darbui su šeimomis (0,5 etato)
Pareiginės algos koeficientas: 7.60
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 1,375.60
Darbo vieta (miestas): Panevėžys
Informacija apie įstaigą: Apie konkursą galima pasiteirauti tel.:
8 694 00392, el. p. personalas@paneveziospc.lt
Pareigybės aprašymas:

PANEVĖŽIO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO

ŠEIMOS GEROVĖS SKYRIAUS

SOCIALINIO DARBUOTOJO DARBUI SU ŠEIMOMIS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

  1. Panevėžio Socialinių paslaugų centro (toliau – Centras) socialinis darbuotojas darbui su šeimomis (toliau - socialinis darbuotojas) yra biudžetinės įstaigos darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. Į darbą priimamas ir atleidžiamas Centro direktoriaus įsakymu.
  2. Socialinis darbuotojas darbui su šeimomis yra trečios pareigybės grupės.
  3. Pareigybės lygis – A2
  4. Pareigybės paskirtis – organizuoti ir teikti socialinės priežiūros paslaugas socialinės rizikos veiksnius patiriančioms šeimoms.
  5. Socialinis darbuotojas yra pavaldus Šeimos gerovės skyriaus (toliau – Skyriaus) vedėjui.

II. SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

6 Socialinis darbuotojas privalo:

6.1. savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, nustatančiais vaiko teisių apsaugą ir šeimos teisę, socialinių paslaugų teikimą reglamentuojančiais teisės aktais ir mokėti juos taikyti dirbant šeimomis;

6.2. išmanyti Centro dokumentų valdymo tvarkos reikalavimus, dokumentų rengimo, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles ir taikyti praktiniame darbe;

6.3. turėti aukštąjį socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą, turėti socialinio darbo kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį arba socialinės pedagogikos kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį ar socialinio pedagogo kvalifikaciją;

6.4. mokėti dirbti kompiuterio programomis MS Word, MS Excel, MS Power Point, Internet Explorer, Outlook;

6.5. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, teikti išvadas;

6.6. laikytis Centro vidaus darbo tvarkos taisyklių bei kitų su socialinių paslaugų teikimu susijusių lokalių Centro teisės aktų;

6.7. turėti gerus bendravimo įgūdžius, būti empatišku, vertinti visus paslaugų gavėjus vienodai ir teikti jiems pagalbą nepriklausomai nuo jų socialinės padėties;

6.8. laikytis konfidencialumo, apie paslaugų gavėjus žinomą informaciją teikiant tik įstatymų numatytais atvejais;

6.9. būti pareigingu, sąžiningu, drausmingu, geranorišku;

6.10. laikytis Lietuvos socialinių darbuotojų etikos kodekso nuostatų;

III. SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

7. Socialinio darbuotojo darbui su šeimomis pagrindinis tikslas – teikti bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas šeimoms patiriančioms socialinės rizikos veiksnius ir jose augantiems vaikams. Konkrečius klientus ir jų grupes nurodo Skyriaus vedėjas.

8. Socialinis darbuotojas atlieka šias funkcijas:

8.1. tiria socialinės rizikos veiksnius patiriančių šeimų socialinę aplinką;

8.2. planuoja ir teikia socialinę priežiūrą šeimoms;

8.3. formuoja šeimos, kuriai teikiamos socialinės paslaugos, bylą, kaupia ir sistemina dokumentaciją, informaciją, susijusią su šeima, jos socialine aplinka;

8.4. pildo Darbo su šeimomis eigų aprašymus, atsižvelgiant į socialinių paslaugų teikimo dažnumą, juos kiekvieną pentadienį arba iki kitos savaitės pirmadienio susega į formuojamą šeimos bylą;

8.5. kartu su šeima sudaro Susitarimą dėl bendros veiklos siekiant pokyčių ir jo laikantis organizuoja bei teikia socialinę priežiūrą, numato konkrečias socialines paslaugas, ieško socialinių sprendimų alternatyvų. Taiko asmeninį ir grupinį socialinio darbo modelį;

8.6. vertina pokyčius šeimoje ir sprendžia paslaugų poreikio pokyčio reikalingumą;

8.7. įvertina šeimos socialinę aplinką, rašo buities tyrimo aktus; vertina (asmens) šeimos socialinių paslaugų poreikį, pildo apsilankymo aktai;

8.8. dalyvauja atvejo nagrinėjimo posėdžiuose, teikia pasiūlymus, informaciją apie suteiktas ir teikiamas socialines paslaugas šeimai, sudarant Pagalbos planą;

8.9. patvirtinta forma teikia informaciją ir siūlymus apie šeimą atvejo vadybininkui pagal Pagalbos plane nutartą pateikimo dažnumą;

8.10. vertina socialinės rizikos veiksnius patiriančiai šeimai teikiamos socialinės priežiūros veiksmingumą ir efektyvumą;

8.11. teikia raštu siūlymus atvejo vadybininkui dėl pagalbos plano, jame numatytų priemonių vaikui ir jo šeimai, atsižvelgiant į pakitusius šeimos poreikius ir (ar) pakitusią šeimos situaciją, tikslinimo;

8.12. teikia atvejo vadybininkui siūlymus raštu arba šeimos atvejo nagrinėjimo posėdžio metu dėl socialinės rizikos veiksnius patiriančios šeimos socialinių paslaugų nutraukimo;

8.13. tarpininkauja ir nukreipia šeimą bei jos narius į reikalingas institucijas, įstaigas ir organizacijas arba pas reikalingus šeimai, asmeniui specialistus;

8.14. bendrauja ir bendradarbiauja su šeimos socialine aplinka;

8.15. bendradarbiauja su švietimo ir ugdymo įstaigos pedagogais, sveikatos priežiūros specialistais, psichologais, nevyriausybinių organizacijų ir kitų specialistų komandą darbui su socialinės rizikos veiksnius patiriančiomis šeimomis;

8.16. užtikrina tikslingą socialinių išmokų vaikams panaudojimą, atlieka prevencinį darbą ir esant poreikiui tarpininkauja su tėvais, jeigu jie naudoja socialines išmokas ne pagal paskirtį, vengia išlaikyti vaikus, daro jiems neigiamą įtaką savo elgesiu;

8.17. teikia rekomendacijas dėl išmokų vaikams ir socialinių pašalpų šeimai, kai nėra taikoma atvejo vadyba;

8.18. nustato vaikų dienos centro asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį;

8.19. teikia vaiko laikinosios priežiūros socialinę priežiūrą teikiančioje socialinių paslaugų įstaigoje, socialinių paslaugų teikimą;

8.20. nedelsiant informuoja telefonu atvejo vadybininką, policijos pareigūnus apie ypatingus atvejus, susijusius su galimais vaiko teisių pažeidimais;

8.21. pagal poreikį ir galimybes organizuoja bei dalyvauja organizuojant akcijas, vykdant projektus socialinės rizikos veiksnius patiriančių šeimų vaikams paremti;

8.22. pateikia ataskaitą Skyriaus vedėjui iki einamojo mėnesio 5 kalendorinės dienos;

8.23. kiekvieną darbo dieną pildo Šeimos gerovės skyriaus socialinio darbuotojo einamųjų darbų Savaitės planą - ataskaitą. Užpildytą ir pasirašytą pateikia skyriaus vedėjui iki kitos savaitės antradienio;

8.24. suveda informaciją apie suteiktas bendrąsias socialines paslaugas šeimoms į Socialinės paramos šeimai informacinė sistema (toliau – SPIS);

8.25. teikia informacija skyriaus vedėjui apie skyriaus vykdomas veiklas, rezultatus, statistinius duomenis;

8.26. dalyvauja Skyriaus susirinkimuose, komandiniame darbe;

8.27. rengia raštus pagal savo kompetenciją,

8.28. vykdo saugos darbe norminių aktų reikalavimus;

8.29. užtikrina kokybišką socialinių paslaugų teikimą ir kontrolę;

8.30. tarpininkauja dėl kitų pagalbos priemonių (vaiko teisių apsaugos, užimtumo, sveikatos priežiūros, švietimo ir ugdymo bei kitų pagalbos priemonių) taikymo;

8.31. dalyvauja Direktoriaus sudarytose darbo grupėse, komisijos;

8.32. skyriaus vedėjo pavedimu atostogų metu, ligos atveju, išvykus į komandiruotę ar kitais nebuvimo darbe atvejais vaduoja socialinį darbuotoją darbui su šeimomis, dirbantį Skyriuje;

8.33. nuolat stebi gaunamą, siunčiamą dokumentaciją, įskaitant statistiką, pastebėjus netikslumus, klaidas nedelsiant apie jas informuoja savo tiesioginį vedėją ir savo kompetencijos ribose imasi priemonių joms ištaisyti;

8.34. vykdo kitas vienkartines, nenuolatinio pobūdžio Centro administracijos, skyriaus vedėjas pavestas užduotis kompetencijos ir pareigybės aprašymo ribose, išskyrus atvejus, kai pavedimas vykdomas paties darbuotojo sutikimu.

IV SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO TEISĖS

9. Socialinis darbuotojas darbui su šeimomis turi teisę:

9.1. įstatymų nustatyta tvarka lankytis socialinės rizikos veiksnius patiriančiose šeimose ir įvertinti asmens (šeimos) socialinių paslaugų, vaikų dienos centro asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį;

9.2. informuoti policiją ir atvejo vadybininką dėl galimų vaiko teisių pažeidimų;

9.3. gauti iš įstaigų ir organizacijų, mokslo bei kitų institucijų reikiamą informaciją apie šeimas, vaikų teisinę apsaugą ir priežiūrą;

9.4. mokytis ir kelti kvalifikaciją Lietuvoje ir užsienyje.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO ATSAKOMYBĖ

10. Socialinis darbuotojas darbui su šeimomis atsako už:

10.1. visų šiuose pareiginiuose nuostatuose numatytų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

10.2.Centro administracijos nurodymų ir pavedimų vykdymą kompetencijos ir pareigybės aprašymo ribose;

10.3 už surinktų dokumentų saugumą;

10.4. už dokumentų registravimą atitinkamuose dokumentų registruose;

10.5. parengtuose dokumentuose esančių įrašų teisingumą;.

10.6. kokybišką ir savalaikį socialinės priežiūros teikimą;

10.7. Saugaus darbo, vidaus tvarkos taisyklių ir kitų lokalių teisės aktų, kitų darbą reglamentuojančių norminių aktų laikymąsi;

10.8 Centro turto, darbo priemonių tausojimą ir priežiūrą bei jų naudojimą tik darbo funkcijų atlikimo tikslais;

10.9 Įvertinus sudarytai Centro vadovo darbo grupei, Centrui, paslaugų gavėjui padarytą žalą dėl savo kaltės ar nerūpestingo neatsargumo.

11. Socialinis darbuotojas privalo neskleisti konfidencialios informacijos apie šeimas tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, numatytus Lietuvos Respublikos įstatymuose.

Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: 8 (45) 46 54 93
El. paštas: centras@panspc.lt
Adresas: Panevėžio m. sav., Panevėžio m., A. Mackevičiaus g. 55A
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.