Socialinio darbo tarnybos padalinys Vyriausiasis socialinis darbuotojas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 68319
Skelbimo data: 2021-01-12
Konkursą inicijuojanti įstaig: Skemų socialinės globos namai
Konkursą organizuojanti įstaiga: Skemų socialinės globos namai
Pareigos: Socialinio darbo tarnybos padalinys Vyriausiasis socialinis darbuotojas
Pareiginės algos koeficientas: 9.20
Darbo vieta (miestas):
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Skemų socialinės globos namų direktoriaus
2020 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. (V2) 1.7-74

SKEMŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ SOCIALINIO DARBO TARNYBOS VYRIAUSIOJO SOCIALINIO DARBUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖ

1. Vyriausiojo socialinio darbuotojo pareigybė priklauso struktūrinių padalinių vadovų ir jų pavaduotojų grupei.
2. Pareigybės lygis – A2.
3. Vyriausiojo socialinio darbuotojo pareigybė reikalinga užtikrinti socialinių paslaugų analizavimo, organizavimo, teikimo efektyvumą ir rezultatyvumą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais bei Vyriausybės nutarimais ir kitais norminiais aktais, Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsakymais, Skemų socialinės globos namų direktoriaus nurodymais. Organizuoti užimtumo specialistų tinkamą, efektyvų, kolektyvinį darbą.

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. Turėti aukštąjį socialinio darbo arba jam prilygintą išsilavinimą.
4.2. Turėti ne mažesnę kaip 3 metų socialinio darbo patirtį.
4.3. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimais, reglamentuojančiais socialinių paslaugų planavimą, organizavimą, teikimą, bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais darbo santykius, asmens duomenų teisinę apsaugą.
4.4. Žinoti įstaigos vidaus darbo tvarkos taisykles, kolektyvinę sutartį.
4.5. Sugebėti analizuoti informaciją, daryti išvadas, įvertinti situaciją, rizikos faktorius; sugebėti kokybiškai, operatyviai ir savarankiškai priimti sprendimus, organizuoti ir planuoti darbą, diegti pažangią patirtį, tarpininkauti ir skatinti, išklausyti ir pažinti paslaugų gavėją, bendrauti su paslaugų gavėjais ir kolegomis.
4.6. Mokėti dirbti Microsoft Office, Internet Explorer programomis.
4.7. Pasižymėti tokiomis asmeninėmis savybėmis kaip atsakingumas, pareigingumas, tolerancija, geranoriškumas, kūrybiškumas bei iniciatyvumas. Turi būti sugebančia bendrauti, dirbti komandoje, nekonfliktiška asmenybė.
4.8. Laikytis bendravimo etikos taisyklių bendraujant su įstaigos paslaugų gavėjais, darbuotojais, įstaigos svečiais. Laikytis konfidencialumo, apie paslaugų gavėją žinomą informaciją teikti tik įstatymų numatytais atvejais ir tik siekiant apginti paslaugų gavėjo interesus.

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
5.1. Analizuoti metodinę medžiagą, padedančią efektyviau organizuoti socialinį darbą.
5.2. Analizuoti informaciją apie paslaugų gavėjų socialinę būklę.
5.3. Tirti ir analizuoti globos namų paslaugų gavėjų poreikius, parinkti būdus jiems įgyvendinti.
5.4. Bendradarbiauti su globos namų specialistais sprendžiant paslaugų gavėjų socialines, medicinines, buitines ir kitas problemas.
5.5. Bendradarbiauti su specialistais ir paslaugų gavėjų giminėmis sprendžiant paslaugų gavėjų socialinės globos klausimus.
5.6. Bendradarbiauti su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis bei įstaigomis, taip pat kitomis Lietuvos respublikos ir tarptautinėmis organizacijomis.
5.7. Informuoti ir konsultuoti paslaugų gavėjus jų teisių ir pareigų klausimais savo kompetencijos ribose.
5.8. Saugoti ir ginti paslaugų gavėjų teises bei interesus, atstovauti jiems už socialinės globos namų ribų.
5.9. Kuruoti ir organizuoti užimtumo specialistų veiklą.
5.10. Vykdyti sutartyse, sudaromose su Lietuvos Respublikos savivaldybėmis, numatytus globos namų įsipareigojimų punktus:
5.10.1 Teikti savivaldybėms ataskaitas apie Savivaldybių kompensuojamą lėšų dalį;
5.10.2 Informuoti Savivaldybes apie globos kainos pasikeitimą;
5.10.3 Paslaugų gavėjui nutraukus ar jam pačiam atsisakius socialinės globos teikimo, ar savo iniciatyva išvykus iš globos namų, informuoti apie tai Savivaldybę;
5.10.4. Savivaldybės prašymu teikti informaciją apie paslaugų gavėją, kuriam Savivaldybės sprendimu buvo skirta socialinė globa;
5.10.5. Pasikeitus paslaugų gavėjo socialinės globos poreikiui ar kitoms aplinkybėms, inicijuoti socialinės globos poreikio vertinimą iš naujo;
5.10.6 Gavus informaciją apie paslaugų gavėjo pajamų ar turto pokyčius nedelsiant šią informaciją pateikti Savivaldybei.
5.10.7 Pavaduoja direktoriaus pavaduotoją socialiniams reikalams komandiruotės, ligos ar kasmetinių atostogų metu.

IV. ATSAKOMYBĖ

6. Vyriausias socialinis darbuotojas atsako:
6.1. Už savo pareigų, numatytų šioje pareiginėje instrukcijoje, netinkamą vykdymą ar nevykdymą, pagal galiojantį Lietuvos Respublikos darbo kodeksą.
6.2. Už įstatymų pažeidimus, padarytus vykdant savo veiklą, pagal galiojančius Lietuvos Respublikos administracinį, baudžiamąjį bei civilinį kodeksus.
6.3. Už padarytą materialinę žalą, pagal galiojančius Lietuvos Respublikos darbo bei civilinį kodeksus.

Susipažinau
____________________
(Parašas)

____________________
(Data)
Informacija apie įstaigą: Darbo vieta:

Skemų socialinės globos namai, Klevų g. 10, Skemų k., Rokiškio rajonas. Kontaktinis asmuo:

Daiva Kaupienė, tel. +37061558169, el. p.:

d.kaupiene@skemai.lt
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: 8 458 73824
El. paštas: info@skemai.lt
Adresas: Rokiškio r. sav. Skemų k. Klevų g. 10
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.