Ketvirtadienis, gegužės 23 d.

Socialinio būsto skyriaus vyriausiasis specialistas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 95533
Skelbimo data: 2024-04-18
Skelbimas galioja iki: 2024-05-03 (imtinai)
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Pareigos: Socialinio būsto skyriaus vyriausiasis specialistas
Pareiginės algos koeficientas: 0,89
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 1589,01
Darbo vieta (miestas): Klaipėda
Informacija apie įstaigą: Dėl informacijos apie konkursą kreiptis į Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Personalo skyriaus vyriausiąją specialistę Giedrę Gustienę tel. Nr. +370 46 396448, el. paštu Giedre.Gustiene@klaipeda.lt
Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus

2022 m. liepos 25 d. įsakymu Nr. PAD-76

SOCIALINIO BŪSTO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

1. Socialinio būsto skyriaus vyriausiasis specialistas yra specialistas.

2. Pareigybės lygis – A2.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintas išsilavinimas arba aukštasis koleginis su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintas išsilavinimas;

3.2. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius būsto nuomos, apgyvendinimo išmokas ir kompensacijas, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, dokumentų valdymą ir būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Savivaldybės administracijos ir Socialinio būsto skyriaus nuostatais bei šiuo pareigybės aprašymu;

3.3. gebėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;

3.4. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

3.5. gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

3.6. turėti bendravimo įgūdžių, būti nekonfliktiškas.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. teikia metodinę pagalbą ir konsultuoja pareiškėjus ir įstaigas bei organizacijas išmokų ir kompensacijų skyrimo ir mokėjimo klausimais;

4.2. priima, registruoja ir patikrina pareiškėjų prašymus ir priedus, reikalingus išmokai ar kompensacijai skirti, suformuoja piniginės socialinės paramos gavėjų bylas;

4.3. surenka bei patikrina duomenis, reikalingus piniginei socialinei išmokai ar kompensacijai skirti, iš kitų valstybės ir savivaldybės įmonių, institucijų, įstaigų ir organizacijų, su kuriomis sudarytos duomenų teikimo sutartys;

4.4. vertina ir sistemina išmokai ir kompensacijai skirti surinktus duomenis, pildo ir patikrina reikalingą dokumentaciją bei perduota vykdyti pagal kompetenciją;

4.5. tvarko ir tikrina pareiškėjų duomenis kompiuterinėje informacinėje sistemoje;

4.6. nustatyta tvarka rengia pranešimus asmenims ir šeimoms apie išmokos ar kompensacijos skyrimą arba motyvuotus raštus dėl atsisakymo skirti paramą;

4.7. teikia konsultacijas asmenims ir šeimoms išmokų ar kompensacijų gavimo klausimais;

4.8. rengia ataskaitas savo kompetencijos klausimais;

4.9. ruošia medžiagą Savivaldybės administracijos direktoriaus arba jo įgalioto asmens įsakymui (sprendimui) dėl išmokos ar kompensacijos dydžio ir skyrimo laikotarpio;

4.10. rengia raštų, informacinių pranešimų, atsakymų į paklausimus, įstaigos vidaus teisės aktų projektus su skyriaus kompetencija susijusių išmokų ir kompensacijų srityje;

4.11. tikrina, renka informaciją, reikalingą išmokos ar kompensacijos veiksmingumui įvertinti.

5. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Su pareigybės aprašymu susipažinau ir sutinku:

______________________________ ___________________ _______________

(Vardas ir pavardė) (Parašas) (Data)

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: 8 46 396008
El. paštas: administracija@klaipeda.lt
Adresas: Liepų g. 11, LT-91502 Klaipėda
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.