Socialinės paramos skyriaus Vyriausiasis specialistas (koef. 6,4) (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimo nr.: 41817
Skelbimo data: 2019-06-18
Konkursą organizuojanti įstaiga: Anykščių rajono savivaldybės administracija
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus Vyriausiasis specialistas (koef. 6,4) (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m.
vasario 22 d. įsakymo Nr.1-AĮ-128
1.3 papunkčiu

SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Socialinės paramos skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga socialinių paslaugų bei neįgaliųjų socialinės integracijos priemonių organizavimui, koordinavimui ir plėtojimui vykdyti.


III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo specialioji veiklos sritis – socialinių paslaugų organizavimas.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. Turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities, socialinio darbo, teisės ar viešojo administravimo studijų krypties išsilavinimą.
4.2. Turėti ne mažesnę negu 1 metų darbo patirtį socialinės apsaugos srityje.
4.3. Išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą ir viešąjį administravimą, socialinės apsaugos sistemą, dokumentų tvarkymo ir apskaitos bei teisės aktų rengimo taisykles.
4.4. Turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją.
4.5. Mokėti savarankiškai organizuoti ir planuoti darbą, analizuoti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, teikti sprendimų variantus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.


V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
5.1. Organizuoja socialinių paslaugų poreikio nustatymą bei jų skyrimą rajono gyventojams.
5.2. Planuoja socialinių paslaugų poreikį ir jų rūšis.
5.3. Renka ir kaupia informaciją Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS) apie socialines paslaugas gaunančius gyventojus rajone.
5.4. Renka informaciją pagal suteiktą vartotojo teisę iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų, siekiant nustatyti turimą pareiškėjų turtą, užimtumą ir gaunamas pajamas.
5.5. Koordinuoja būsto pritaikymo neįgaliesiems priemonės įgyvendinimą.
5.6. Apskaičiuoja mokesčio už teikiamas socialines paslaugas dydį pagal galiojančius teisės aktus ir asmens turimas pajamas bei turtą.
5.7. Organizuoja ir koordinuoja savivaldybei priskirtų funkcijų, susijusių su parama iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo lėšų, vykdymą.
5.8. Rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus pagal savo kompetenciją, užtikrina priimtų sprendimų įgyvendinimą.
5.9. Teikia išvadas ir pasiūlymus dėl socialinių paslaugų skyrimo ir paslaugų teikėjo parinkimo, rengia sprendimo projektus dėl socialinių paslaugų skyrimo, pratęsimo, nutraukimo, teikia juos Skyriaus vedėjui.
5.10. Rengia dokumentus Neįgaliųjų reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos dėl siuntimų į socialinės globos įstaigas.
5.11. Rengia socialinių paslaugų apmokėjimo sutarčių projektus, teikia juos Skyriaus vedėjui, sudaro asmenų bylas ir jas perduoda paslaugų teikėjams.
5.12. Konsultuoja rajono gyventojus, Savivaldybės administracijos socialinio darbo organizatorius, socialinių paslaugų įstaigų ir kitų institucijų darbuotojus socialinių paslaugų bei neįgaliųjų socialinės integracijos priemonių klausimais.
5.13. Nustatyta tvarka nagrinėja gaunamus fizinių ar juridinių asmenų prašymus, skundus, pasiūlymus, raštus visais savo kompetencijos klausimais, rengia atsakymus į juos.
5.14. Užtikrina tvarkomų asmens duomenų apsaugą.
5.15. Tikrina Skyriuje skiriamų socialinių išmokų teisėtumą.
5.16. Vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.
VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.


Susipažinau
(Parašas)
(Vardas ir pavardė)
(Data)
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Šventaragio g. 2, Vilnius
Telefonas: (8 7) 0663081
El. paštas: Jurga Banienė, VTD prie VRM Atrankų skyriaus personalo atrankos specialistė, jurga.baniene@vad.lt