Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausiasis specialistas (savivaldybės gydytojas) (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 55111
Skelbimo data: 2023-02-22
Skelbimas galioja iki: 2023-03-08
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Joniškio rajono savivaldybės administracija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Viešojo valdymo agentūra
Pareigos: Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausiasis specialistas (savivaldybės gydytojas) (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 8.50
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 1,581.00
Darbo vieta (miestas): Joniškis
Informacija apie įstaigą:
Pareigybės aprašymas:
Pareigybės aprašymas
JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
SOCIALINĖS PARAMOS IR SVEIKATOS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. viešųjų paslaugų teikimo administravimas.
4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):
4.1. stebėsena ir analizė;
4.2. veiklos planavimas.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
5.1. sveikatos priežiūra.
6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:
6.1. informacijos rinkimas;
6.2. programų rengimas ir įgyvendinimas.

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
8. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
9. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo rengimą.
10. Rengia ir teikia informaciją su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
11. Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.
12. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.
13. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl stebėsenos ir (ar) analizės rengimą.
14. Atlieka veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą arba prireikus koordinuoja veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimą ir vertinimą.
15. Apdoroja su veiklos planavimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su veiklos planavimu susijusios informacijos apdorojimą.
16. Rengia veiklos planavimo dokumentus arba prireikus koordinuoja veiklos planavimo dokumentų rengimą.
17. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
18. Vykdo Lietuvos sveikatos strategijos, valstybinių sveikatinimo programų, tarpinstitucinių veiklos planų, kitų sveikatos srities strateginio planavimo dokumentų įgyvendinimą savivaldybėje..
19. Vykdo savivaldybėje veikiančių sveikatos priežiūros įstaigų veiklos priežiūrą, koordinuoja jų veiklą ligų prevencijos ir sveikatinimo klausimais..
20. Vykdo Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatyme numatytas ir kitas Savivaldybės gydytojo pavyzdiniuose nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. V-1299, nustatytas funkcijas..
21. Pagal kompetenciją užtikrina (valstybės perduotų savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų vykdymo kontrolę..
22. Tvarko asmenų, pripažintų neveiksniais ar neveiksniais tam tikrose srityse, apskaitą, inicijuoja jų būklės peržiūrėjimą..
23. Prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą. Funkcijos patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. lapkričio 17 d. įsakymu Nr. V-1299.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

24. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
24.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
24.2. studijų kryptis – medicina (arba);
24.3. studijų kryptis – odontologija (arba);
24.4. studijų kryptis – visuomenės sveikata (arba);
24.5. studijų kryptis – slauga ir akušerija (arba);
24.6. darbo patirties sritis – turėti darbo stažą, nustatytą savivaldybės gydytojui Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-446;
24.7. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 1 metai;
arba:
24.8. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
24.9. studijų kryptis – reabilitacija (arba).
24.10. darbo patirties sritis – turėti darbo stažą, nustatytą savivaldybės gydytojui Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-446;
24.11. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 1 metai;
25. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
25.1. kalba - anglų arba vokiečių arba prancūzų;
25.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.
26. Atitikimas kitiems reikalavimams:
26.1. atitikti kvalifikacinių reikalavimų savivaldybės gydytojui, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-446, 1 punktu, reikalavimus turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities medicinos, visuomenės sveikatos, slaugos, odontologijos, reabilitacijos krypties išsilavinimą..
27. Transporto priemonių pažymėjimai:
27.1. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

28. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
28.1. komunikacija - 4 lygis;
28.2. analizė ir pagrindimas - 3 lygis;
28.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;
28.4. organizuotumas - 3 lygis;
28.5. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis.
29. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
29.1. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas - 3 lygis;
29.2. informacijos valdymas - 3 lygis.


Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Rūta Rudzkienė
Telefonas: +37052718902; +37067285217
El. paštas: ruta.rudzkiene@vva.gov.lt
Adresas: Vilnius, Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.