Šeštadienis, gegužės 25 d.

Socialinės paramos ir kaimo reikalų skyriaus Specialistas (asmenų su negalia reikalų koordinatorius)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 94997
Skelbimo data: 2024-03-29
Skelbimas galioja iki: 2024-04-15 (imtinai)
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Ignalinos rajono savivaldybės administracija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Ignalinos rajono savivaldybės administracija
Pareigos: Socialinės paramos ir kaimo reikalų skyriaus Specialistas (asmenų su negalia reikalų koordinatorius)
Pareiginės algos koeficientas: 0,97
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 1731,84
Darbo vieta (miestas): Ignalina
Informacija apie įstaigą: Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 0,97. Išsamesnė informacija teikiama Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyriuje, Laisvės a. 70, Ignalinoje, 17 kab., tel. (8 386) 51 828, el. paštu ramune.satkeviciene@ignalina.lt
Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2024 m. kovo 14 d. įsakymu Nr. VT-88

SOCIALINĖS PARAMOS IR KAIMO REIKALŲ SKYRIAUS SPECIALISTO (ASMENŲ SU NEGALIA REIKALŲ KOORDINATORIAUS) PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

1. Socialinės paramos ir kaimo reikalų skyriaus (toliau – Skyrius) specialisto (asmenų su negalia reikalų koordinatoriaus), dirbančio pagal darbo sutartį, pareigybė priskiriama specialistų grupei.

2. Pareigybės lygis – A2.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją;

3.2. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį socialinėje srityje;

3.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, susijusius su pavestų funkcijų vykdymu;

3.4. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas dėl asmeniui reikalingų socialinių, kitų sričių paslaugų poreikio ir individualaus pagalbos plano sudarymo, jo įgyvendinimo, kliūčių įgyvendinant planą identifikavimo, sprendimo būdų siūlymų;

3.5. išmanyti dokumentų bei teisės aktų rengimo taisykles;

3.6. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą, savarankiškai rinktis darbo metodus, analitiškai įvertinti ir apibendrinti problemas, dirbti komandoje;

3.7. sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

3.8. mokėti dirbti kompiuterio „Microsoft Office“ programiniu paketu, teisės aktų ir kitų dokumentų paieškos sistemomis ir duomenų bazėmis.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. Savivaldybės teritorijoje įgyvendina asmenų su negalia (toliau – Asmuo) socialinės integracijos politiką ir vykdo Asmens teisių užtikrinimo stebėseną. Bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Asmens su negalia teisių apsaugos agentūra prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Agentūra), kitomis valstybės ir savivaldybės institucijomis bei įstaigomis, dirbančiomis asmenų su negalia socialinės integracijos politikos srityje, nevyriausybinėmis organizacijomis, atstovaujančiomis asmenų su negalia teisėms ir interesams, siekiant užtikrinti asmenų su negalia teisių apsaugos užtikrinimo priemonių ir paslaugų įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje.

4.2. Planuoja Asmens teisių apsaugos užtikrinimo priemones, inicijuoja Asmens gerovės tarybos steigimą savivaldybėje, koordinuoja jos veiklą.

4.3. Renka, sistemina ir analizuoja duomenis apie savivaldybės teritorijoje gyvenančių Asmenų padėtį, paslaugų ir (ar) pagalbos prieinamumą bei poreikį, rengia išvadas ir pasiūlymus.

4.4. Inicijuoja ir dalyvauja vykdant Asmens socialinės integracijos politikos kokybės vertinimą savivaldybėje.

4.5. Užtikrina pagalbos plane asmeniui su negalia nustatytų individualių pagalbos poreikių tenkinimą, vykdant pagalbos koordinavimą, kontroliavimą bei bendradarbiavimą su Agentūra.

4.6. Siekiant koordinuotai ir kompleksiškai spręsti savivaldybės teritorijoje gyvenančių Asmenų problemas ir sudaryti sąlygas jų savarankiškam gyvenimui bendruomenėje, skatina ir inicijuoja efektyvų tarpžinybinį įvairių sektorių bendradarbiavimą.

47. Konsultuoja bei informuoja apie savivaldybėje įgyvendinamas Asmens teisių apsaugos užtikrinimo priemones ir (ar) paslaugas, šią informaciją viešina.

4.8. Siekiant užtikrinti Asmens teisių apsaugos priemonių ir paslaugų įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje, bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių institucijomis bei įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, dirbančiomis Asmens socialinės integracijos politikos srityje.

4.9. Organizuoja pasitarimus, konferencijas, seminarus ir kitus renginius, susijusius su Asmens socialinės integracijos politika savivaldybėje, dalinasi gerąja patirtimi.

4.10. Dirba su Socialinės paramos informacine sistema SPIS, kitomis duomenų bazėmis pagal poreikį ir kompetenciją.

4.11. Užtikrina, kad vykdomas asmens duomenų tvarkymas atitiktų Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatas.

4.12. Viešina informaciją apie savivaldybėje įgyvendinamas asmenų su negalia teisių apsaugos užtikrinimo priemones ir (ar) paslaugas.

4.13. Organizuoja būsto pritaikymą.

4.14. Koordinuoja įtraukiojo švietimo procesus savivaldybėje.

4.15. Užtikrina informacinės aplinkos asmenims su negalia prieinamumą savivaldybėje.

4.16. Rengia savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus savo kompetencijos klausimais.

4.17. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus.

5. Šias pareigas vykdantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas skyriaus vedėjui.

___________________

Susipažinau

______________________

(Parašas)

______________________

(Vardas ir pavardė)

______________________

(Data)
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: 8-386-39107
El. paštas: info@ignalina.lt
Adresas: Laisvės a.70, LT- 30122 Ignalina
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.